OPTIMALIZÁCIA KOMUNIKÁCIE A INFORMOVANIA O CHRÁNENÝCH ÚZEMIACH ZARADENÝCH DO SÚSTAVY NATURA 2000

Optimalizácia komunikácie a informovania o chránených územiach zaradených do sústavy natura 2000

Cieľ projektu
Cieľom projektu je zefektívnenie komunikácie a informovania medzi ŠOP SR a zainteresovanou verejnosťou, vlastníkmi a užívateľmi pozemkov v chránených územiach Natura 2000.

Aktivity projektu
Projekt pozostáva z viacerých aktivít, ktoré sú nasmerované najmä na zlepšenie činnosti regionálnych informačných stredísk Natura 2000 (ďalej len "RIS Natura 2000" ):

1. Analýza poskytovaných informácií vo všetkých RIS Natura 2000
» slúži na hodnotenie efektívnosti fungovania RIS Natura 2000 v oblasti poskytovaných informácií a informačných materiálov
» v závere projektu sa na základe analýzy vyhodnotí prínos projektu a určia sa návrhy do ďalšieho obdobia pre skvalitnenie činnosti RIS Natura 2000.

2. Školenia pracovníkov ŠOP SR v oblasti komunikácie
» uskutočnia sa na začiatku roku 2007 pod vedením externých školiteľov
» zamerané budú na zlepšenie komunikačných zručností pracovníkov ŠOP SR v oblasti práce s verejnosťou, najmä s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov a zástupcami médií

3. Technické vybavenie Informačných stredísk Natura 2000
» za účelom skvalitnenia poskytovaných informácií budú technicky dovybavené RIS Natura 2000

4. Informačné brožúry o územiach Natura 2000
» materiály sú určené najmä pre vlastníkov a užívateľov pozemkov, resp. ostatné záujmové skupiny v danom území, nakoľko poskytujú informácie o stave a podmienkach ochrany konkrétneho územia a o možnostiach využívania územia v súlade so zachovaním biodiverzity
» nadväzujú na brožúry pre CHVÚ a ÚEV vydané v roku 2005

5. Skladačky o priaznivom stave lesných, lúčnych a mokradných biotopov
» určené sú vzdelávacím inštitúciám, samosprávam, ale i vlastníkom a užívateľom pozemkov v danom území

6. Plagáty vybraných druhov rastlín, živočíchov a biotopov európskeho významu
» ich cieľom je predovšetkým oboznámiť verejnosť (najmä školy) s biotopmi a druhmi európskeho významu, z ktorých sú mnohé predmetom ochrany v územiach Natura 2000

7. Aktualizácia anglickej mutácie web - stránky ŠOP SR venovanej Natura 2000
» cieľom je poskytovať aktuálne informácie v súvislosti s budovaním sústavy území Natura 2000 (legislatíva, metodika, monitoring, reporting,...) pre záujemcov zo zahraničia

8. Mediálna propagácia území Natura 2000 a RIS Natura 2000
» zameraná je na prezentáciu území Natura 2000 a RIS Natura 2000 v danom regióne prostredníctvom siete regionálnych printových médií

Dĺžka realizácie projektu
» Predpokladaná dĺžka realizácie projektu je 17 mesiacov. Projekt sa začal realizovať 1. augusta 2006

Tento projekt spolufinancuje Európska únia

Priebežné výsledky projektu

Mediálna propagácia sústavy natura 2000 formou farebnej plošnej inzercie formátu a3 uverejnená v pondelok 25. septembra 2006 v sieti regionálnych týždenníkov my
západné a stredné Slovensko
inzercia názov týždenníku okresy
1. Nitrianske noviny a mut.
Naše Novosti
Týždeň na Pohroní
Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda, Nové Zámky, Komárno, Levice
2. Dnešok
Prieboj
Týždeň na Pohroní
Topoľčany, Partizánske, Bánovce n. Bebravou, Prievidza
3. Trnavské noviny
Týždenník pre Záhorie
Trnava, Hlohovec, Piešťany, Galanta, Senica, Skalica, Malacky, Myjava
4. Trenčianske noviny
Obzor
Trenčín, Ilava, Nové Mesto n. Váhom, Myjava, Považská Bystrica, Púchov
5. Žilinské noviny
Kysucké noviny
Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto
6. Naša Orava - Orava - Biela Orava
Liptov
Nový život Turca
Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Turčianske Teplice
7. Nový Vpred Žurnál
Smer Dnes Magazín
My Žiara
Zvolen, Krupina, Detva, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Brezno
8. Novohradské noviny
Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota
Mediálna propagácia sústavy natura 2000 formou farebnej plošnej inzercie formátu a3 uverejnená v stredu 27. septembra 2006 v sieti regionálnych denníkov korzár
východné Slovensko
inzercia názov denníku okresy
9. Prešovský denník Korzár
Prešov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Sabinov, Vranov n. Topľou, Humenné, Levoča
10. Spišský denník Korzár
Spišská Nová Ves, Gelnica, Levoča
11. Tatranský denník Korzár
Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa
12. Gemerský denník Korzár
Rožňava, Revúca
13. Košický denník Korzár
Michalovce, Trebišov, Sobrance, Rožňava + Košice - mesto, Košice - okolie
14. Zemplínsky denník Korzár
Michalovce, Humenné, Trebišov, Sobrance, Snina, Medzilaborce

Jún

Počuli ste, že...