Nadnárodná mobilita pracovníkov ŠOP SR

Nadnárodná mobilita pracovníkov ŠOP SR

Projekt "Nadnárodná mobilita pracovníkov ŠOP SR" je určený pre odborných pracovníkov z ústredia ŠOP SR a odborných pracovníkov zo Správ chránených území. Účastníkmi projektu sú 4 odborní pracovníci z ústredia ŠOP SR (2 zoológovia, pracovník oddelenia projektov, pracovník oddelenia medzinárodných vzťahov) a 4 odborní pracovníci zo Správ chránených území (2 zoológovia, strážca, pracovník environmentálnej výchovy).

Projekt je zameraný na potreby ochrany prírody a krajiny v súvislosti so správou a praktickým manažmentom chránených území, environmentálnou výchovou a prácou s verejnosťou, trvaloudržateľným rozvojom a efektívnym riadením pomocou projektovej činnosti na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z národnej legislatívy a medzinárodných záväzkov.

Hlavné ciele projektu:
1. zlepšenie zručností odborných pracovníkov v oblasti environmentálnej výchovy a práce s verejnosťou a tým zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľstva, vrátane výchovy k trvaloudržateľnému rozvoju
2. nadobudnutie nových znalostí a praktických skúseností v oblastí správy a manažmentu chránených území s dôrazom na zoológiu
3. inovatívne a moderné prístupy pre efektívne riadenie činností v ochrane prírody a krajiny

Očakávané výstupy:
1. Úspešne absolvovaných 8 mobilít.
2. Koncepcia pre zavedenie projektu Junior Ranger na Slovensku
3. Koncepcia pre zavedenie Charty pre trvaloudržateľný turizmus na Slovensku 4. Návrhy pre zlepšenie práce s verejnosťou a aktivít informačných environmentálnych stredísk (best practice)
5. Návrhy pre skvalitnenie a zefektívnenie správy chránených území a starostlivosti o ne, implementácia overených efektívnych prístupov do praxe na Slovensku (best practice)
6. Koncepcia efektívneho riadenia projektovej činnosti

Projekt sa realizuje v roku 2010 v rámci Programu celoživotného vzdelávania, Program Leonardo da Vinci s celkovou podporou vo výške 9.569 EUR.

Viac informácii o projekte:
Ing. Zuzana Okániková, 048-4722024

Viac informácii o programe:
http://www.saaic.sk/leonardo/


Jún

Počuli ste, že...