Komunikačné a interpretačné stratégie ochrany prírody

Komunikačné a interpretačné stratégie ochrany prírody

Cieľom projektu Komunikačné a interpretačné stratégie ochrany prírody je zlepšenie schopnosti štátnych aj neštátnych ochrancov prírody prezentovať svoje poslanie, komunikovať s verejnosťou a so zainteresovanými stranami a systematicky zvyšovať povedomie o ochrane prírody. V praktickej rovine sa projekt zameriava najmä na vzťah ochrany prírody a turizmu, ale jeho výsledky budú aplikovateľné aj pri komunikácii s inými zainteresovanými stranami (vlastníci pôdy a lesov, samosprávy, veľkí investori a pod.).

Spolu so Správou NAPANT projekt realizuje Nadácia Ekopolis v Banskej Bystrici, združenie Ekologický turizmus v Bonne a niekoľko externých expertov. Projekt je realizovaný na území SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry.

Projekt je financovaný z viacerých zdrojov. Polovicou rozpočtu prispieva nemecká nadácia DBU, druhá polovica rozpočtu je získana najmä z vlastných zdrojov projektových partnerov (Ekopolis, ETE a S.NAPANT).

Pre dosiahnutie uvedených cieľov pozostáva projekt z niekoľkých aktivít:
1. Fáza
- Zostavenie manuálu pre komunikáciu ochrany prírody.
- Zostavenie metodiky pre manažmentové plány turizmu v chránených oblastiach.
- Zostavenie metodiky pre budovanie/obnovu turistických a náučných chodníkov.
2. Fáza
- Náčrt komunikačnej stratégie pre SKUEV Ďumbierske Nízke Tatry.
- Stručná analýza alternatívneho rozvoja turizmu v SKUEV Ďumbierske Nízke Tatry.
3. Fáza
- Zostavenie detailnej komunikačnej stratégie pre SKUEV Ďumbierske Nízke Tatry a jej implementácia.

1. a 2. fáza projektu trvá do 28. februára 2007, 3. fáza do 28. februára 2008.

Viac informácií o projekte:
http://www.napant.sk/akcie/akcie_proj.htm


Jún

Počuli ste, že...