Vypracovanie pilotného programu starostlivosti o NP Veľká Fatra, NP Muránska planina a CHKO Cerová vrchovina v súlade s prehodnocovaním chránených území

Vypracovanie pilotného programu starostlivosti o NP Veľká Fatra, NP Muránska planina a CHKO Cerová vrchovina v súlade s prehodnocovaním chránených území

Základné údaje o projekte:
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Programové obdobie:
2007 - 2013
Opatrenie: 5.1.
Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov
Kód výzvy:
OPŽP-P05-12-1
Termín realizácie projektu:
04/2013 - 31.12.2015
Rozpočet projektu:
3 503 642 2 EUR
Forma financovania:
Nenávratná dotácia
Cieľ projektu:
Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov v 3 chránených územiach prostredníctvom vypracovania 3 programov starostlivosti.

Dalšie informácie: stiahni [pdf] Uskutočnenie prípravných rokovaní: stiahni [7z]
Záverečné rokovania CHKO CV: stiahni [pdf]
Záverečné rokovania NP MF: stiahni [pdf]
Záverečné rokovania NP VF: stiahni [pdf]
Vyhodnotenie projektu:
- Vyhodnotenie projektu ŠF Pilotné [pptx]
- Záverečná správa zo záverečných rokovaní [doc]
Vydané informačné publikácie a materiály
CHKO-Cerova-Invazne-rast.pdf
CHKO-Cerova-Lesy.pdf
CHKO-Cerova-Polnohosp.pdf
CHKO-Cerova-Turizmus.pdf
CHKO-Cerova-vrchovina_broz.pdf
Narodny-park-Muranska-planina_broz.pdf
Narodny-park-Velka-Fatra_broz.pdf
NP-Muranska-invazne-rastliny.pdf
NP-Muranska-lesy.pdf
NP-Muranska-polnohosp.pdf
CHKO-Cerova-Invazne-rast.pdf
NP-Muranska-turizmus.pdf
NP-Velka-Fatra-Lesy.pdf
NP-Velka-Fatra-Polnohosp.pdf
NP-Velka-Fatra-Velke-selmy.pdf


Jún

Počuli ste, že...