Realizácia vybraných opatrení Programu záchrany hlucháňa hôrneho

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2018-49

Kód žiadosti o NFP: NFP310010BKH4

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 762 158,19

Doba realizácie projektu: 01.01.2022– 30.06.2023

Opis a cieľ projektu:

Cieľom projektu je snaha o zlepšenie stavu biotopov v lokalitách výskytu hlucháňa hôrneho identifikovaných v Programe záchrany Hlucháňa hôrneho s platnosťou 2018 – 2022, prostredníctvom opatrení aktívnej intervencie lesohospodárskou činnosťou, ako aj o podporu zachovania existujúcich vhodných biotopov, čím by sa napĺňali prioritné strategické ciele starostlivosti na dosiahnutie priaznivého stavu populácie druhu európskeho významu hlucháň hôrny (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758), ktorý je predmetom ochrany v 12-ich chránených vtáčích územiach (CHVÚ) sústavy NATURA 2000 na území Slovenska. Projektové územie sa nachádza v 4-och z nich. Snaha o dosiahnutie tohto cieľa je prostredníctvom vybraných opatrení, vychádzajúcich najmä z princípov prírode blízkeho obhospodarovania lesov so špeciálnym manažmentom tzv. „hlucháňovi priateľský manažment lesa“ zameraných na zlepšenie vekovej, priestorovej a druhovej štruktúry a biodiverzity lesných porastov v projektovom území a na zabezpečenie dostatočného počtu stromov ponechaných na dožitie alebo hrubého odumretého alebo odumierajúceho dreva vo vybraných lesných porastoch. Navrhované opatrenia vychádzajú priamo z vypracovanej dokumentácie Program záchrany Hlucháňa hôrneho (2018 – 2022). Aktivity projektu podliehajú pravidlám štátnej pomoci v zmysle Schémy štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity v znení dodatku č. 1 (ďalej aj „schéma / schéma pomoci“).

Vyhodnotenie plnenia aktivít projektu:

V rámci území NATURA 2000 kde je druh hlucháň hôrny predmetom ochrany, bolo vybraných viacero lesných porastov, v ktorých boli po dohode s obhospodarovateľmi lesa navrhnuté vybrané opatrenia na zlepšenie stavu a zároveň na zachovanie priaznivého stavu príslušných biotopov.

Preto projekt obsahuje 6 samostatných opatrení, cieľom ktorých je snaha o zlepšenie alebo zachovanie stavu biotopov v projektovom území. Jedná sa o nasledovné opatrenia v zmysle Príručky pre prijímateľa štátnej pomoci:

Opatrenie č. 1: Obnova porastov – prirodzené drevinové zloženie

Opatrenie č. 3: Ponechanie stromov na dožitie

Opatrenie č. 4: Ponechávanie hrubého mŕtveho dreva

Opatrenie č. 6: Premena drevinového zloženia – predsadby/predsejby a podsadby/podsejby

Opatrenie č. 7: Nahradenie chemickej ochrany

Opatrenie č. 8: Zmena štruktúry porastov v hlucháních lokalitách


Apríl

Počuli ste, že...