Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia juhozápadného Slovenska

Základné údaje o projekte:

Názov: Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia juhozápadného Slovenska

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-26

Kód žiadosti o NFP: NFP310010BLR5

Kód projektu: 310011BLR5

Celkové oprávnené výdavky projektu: 831 964,17 €

Doba realizácie projektu: 7/2021-12/2023

Opis a cieľ projektu:

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zlepšenie stavu druhov a biotopov európskeho významu a biotopov druhov európskeho významu, zlepšenie starostlivosti a ochrany o tieto druhy a biotopy a to prostredníctvom vypracovania troch programov starostlivosti (ďalej len PS):

  • PS o Chránenú krajinnú oblasť Malé Karpaty
  • PS o Chránené vtáčie územie Malé Karpaty
  • PS o Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie

PS predstavuje dokument ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Súčasťou CHKO Malé Karpaty sú nasledovné územia európskeho významu (ďalej len ÚEV): SKUEV0130 Čachtické Karpaty, SKUEV0104 Homoľské Karpaty, SKUEV0267 Biele hory, SKUEV1267 Biele hory, SKUEV0276 Kuchynská hornatina, SKUEV1276 Kuchynská hornatina, SKUEV0277 Nad vinicami, SKUEV0503 Predhorie, SKUEV0506 Orlie skaly, SKUEV0278 Brezovské Karpaty, SKUEV1278 Brezovské Karpaty, SKUEV0280 Devínska Kobyla, SKUEV0388 Vydrica, SKUEV1388 Vydrica, SKUEV0853 Chtelnické sysľovisko, SKUEV0967 Modransko-tŕňanské pustáky, SKUEV0268 Buková.

PS budú predstavovať zároveň dokument ochrany prírody pre vyššie uvedené ÚEV, ktoré sú súčasťou sústavy Natura 2000 na Slovensku. PS budú vypracované v zmysle prílohy č. 20 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V PS budú zohľadnené požiadavky pre zlepšenie ochrany a starostlivosti druhova biotopov európskeho významu, ktorú sú predmetmi ochrany uvedených ÚEV a CHVÚ.

Pre úspešné naplnenie hlavnej aktivity projektu (HAP) t. j. vypracovanie programov starostlivosti je nevyhnutné mapovanie biotopov a druhov európskehovýznamu, ktoré sú zároveň aj predmetmi ochrany dotknutých ÚEV a CHVÚ, analýza socioekonomických pomerov v súvislosti s vplyvom na územnú a druhovú ochranu, analýza vlastníckych vzťahov v dotknutom území a komunikácia so záujmovými skupinami v dotknutom území pri nastavovaní ochranárskych opatrenía samotné technické a formálne spracovanie dokumentov (PS).

Hlavným výstupom projektu budú 3 vypracované programy starostlivosti: PS o CHKO Malé Karpaty, PS o CHVÚ Malé Karpaty a PS o CHVÚ Záhorské Pomoravie, ktoré budú po skončení projektu predložené na prerokovanie a následné schválenie. Schválením týchto dokumentov budú zadefinované požiadavky pre dlhodobýa systematický manažment dotknutých ÚEV, CHVÚ a CHKO ako aj požiadavky vyplývajúce zo Smernice Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľnežijúcich živočíchov a rastlín a Smernice Rady 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva.

 

 


Apríl

Počuli ste, že...