Vypracovanie programu starostlivosti o Národný park Malá Fatra a jeho ochranné pásmo

Základné údaje o projekte:

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-26

Kód žiadosti o NFP: NFP310010S581

Kód projektu: 310011S581

Celkové oprávnené výdavky projektu: 495 366,14 €

Doba realizácie projektu: 8/2019-6/2022

Opis a cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je vypracovanie programu starostlivosti o Národný park Malá Fatra a jeho ochranné pásmo (ďalej len "NP Malá Fatra"). Program starostlivosti predstavuje dokument ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“).

NP Malá Fatra je zároveň územím európskeho významu SKUEV 0252 Malá Fatra. V ochrannom pásme NP Malá Fatra sa nachádza ďalších 5 území zaradené do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 a to: SKUEV 0221 Varínka, SKUEV 0251 Zázrivské lazy, SKUEV 0664 Uholníky, SKUEV 0663 Šíp a SKUEV 0665 Strečnianske meandre Váhu, pričom program starostlivosti o NP Malá Fatra bude predstavovať dokument ochrany prírody aj o tieto územia európskeho významu.

Program starostlivosti bude zároveň obsahovať návrh zonácie Národného parku Malá Fatra a aktualizáciu návštevného poriadku. Súčasťou projektu pre vypracovanie PS o Národný park Malá Fatra a jeho ochranné pásmo je publikácia o území, ktorá zabezpečí zvýšenie informovanosti u relevantných subjektov (vlastníci, správcovia, nájomcovia pozemkov, turistická verejnosť) o stave prírody v NP Malá Fatra a o potrebách ochrany prírody daného územia.

Vyhodnotenie aktivít realizácie projektu:

Realizácia činností v rámci projektu: mapovanie lesných biotopov v navrhovanej zóne A, evidencia dát, dendrochronometria, mikrohabitaty, disturbancie. Monitoring nelesných biotopov nad hornou hranicou lesa, monitoring húb, chrobákov a lesných biotopov. Zrealizovaný ichtyologický prieskum horských tokov priamo v NP Malá Fatra, čiastočne i v OP. Kvalitatívne zhodnotenie lesných biotopov, návrh zonácie národného parku, redukcia územia národného parku a jeho ochranného pásma. Vyhotovenie GIS vrstiev, spracovávanie textovej časti programu starostlivosti. Stretnutia s vlastníkmi vo veci pripravovanej zonácie územia, diskutovanie problematiky so zástupcami cestovného ruchu a samosprávami.   

V rámci projektu zrealizovaný monitoring a dotazníkový prieskum návštevnosti – analýza a spracovanie údajov z monitoringu, práca na záverečnej správe.


Apríl

Počuli ste, že...