Ochrana a starostlivosť o jaskyne Slovenska I.

opkzp-logo

Základné údaje o projekte:

Operačný program : Kvalita životného prostredia

Kód výzvy : OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Kód žiadosti o NFP : NFP310010P445

Celkové oprávnené výdavky projektu : 453 546,36 EUR

Doba realizácie projektu : 15.10.2018 – 31.12.2023

Opis a cieľ projektu :

Projekt rieši realizáciu 21 programov záchrany a 2 programov starostlivosti obsahujúcich spolu 26 nesprístupnených jaskýň reprezentujúcich biotop 8310 v rámci NATURA 2000.Prevažujúcou aktivitou smerujúcou k zlepšeniu alebo udržaniu súčasného stavu podzemných biotopov sú rekonštrukcie starých, zhotovenie nových uzáverov jaskýň alebo stabilizácia vnútorných častí jaskýň a ich čistenie. Novšie objavené a ešte nezmapované časti jaskýň budú zamerané s vyhotovením štandardnej mapovej dokumentácie. V rámci výskumných a monitorovacích prác budú vykonané stopovacie skúšky pre zistenie priebehu podzemného prúdenia vôd, expedičná forma klimatologického monitoringu dodá informácie o základných charakteristikách prostredia a vo vybraných jaskyniach budú umiestnené klimatické meracie stanice so záznamom údajov, uskutoční sa aj hydrologický monitoring zameraný na prietoky a vodivosť vody. V rámci projektu budú vykonané litologicko - mineralogické analýzy vzoriek z Plaveckého krasu, kde tak isto prebehne biospeleologický monitoring zameraný na bezstavovce a chiropterologický monitoring netopierov. Projekt obsahuje aj dodanie potrebného vybavenia a materiálu pre uskutočnenie odborných činností pracovníkmi Správy slovenských jaskýň.

Vyhodnotenie realizácie aktivít projektu za obdobie 2018 – 2023

Cieľom projektu je realizácia 21 programov záchrany a 2 programov starostlivosti obsahujúcich spolu 26 nesprístupnených jaskýň reprezentujúcich biotop 8310 v rámci sústavy Natura 2000. K zlepšeniu, resp. udržaniu súčasného stavu podzemných biotopov prispeli najmä rekonštrukcie starých a inštalácia nových uzáverov jaskýň, stabilizácia vnútorných častí jaskýň a vyčistenie určitých lokalít. Po úspešnom zmapovaní novoobjavených a nezmapovaných častí jaskýň Borinského jaskynného systému, Plaveckého krasu a jaskyne Sedmička bola vyhotovená komplexná meračská dokumentácia a digitálne vektorové georeferencované mapy.

Poznatky o priebehu podzemného prúdenia vôd v jaskyniach Plaveckého krasu zabezpečili hydrologické stopovacie skúšky. Prostredníctvom klimatologického monitoringu boli získané informácie o základných charakteristikách prostredia, na vybraných lokalitách sa umiestnili klimatické meracie stanice kontinuálne zaznamenávajúce údaje danej mikroklímy, uskutočnil sa hydrologický monitoring zameraný na prietoky a vodivosť vody. Ukončené a vyhodnotené boli aj ďalšie aktivity v rámci projektu: geologické analýzy vzoriek hornín, biospeleologický výskum a monitoring bezstavovcov v spolupráci s odborníkmi z UPJŠ Košice, komplexný chiropterologický monitoring netopierov a geoekologický terénny výskum. Počas projektu bolo obstarané technické vybavenie, speleologický výstroj a špeciálne prístroje potrebné pre prácu odborných projektových zamestnancov. Aktivity projektu boli ukončené k 31. 12. 2023.

 


Apríl

Počuli ste, že...