Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku

opkzp-logo

Názov projektu: Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku

Akronym projektu: Veľké šelmy 2

ITMS kód projektu: 310011L489

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Začiatok realizácie projektu: 01.03.2017

Dĺžka realizácie projektu: 70 mesiacov

Zazmluvnená výška NFP: 7 999 997,57 EUR

Žiadateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Výška NFP žiadateľa: 6 515 596,97 EUR

Partner: Národná zoologická záhrada Bojnice

Výška NFP partnera: 1 484 400,60 EUR

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000

Hlavný cieľ projektu: Zachovanie priaznivého stavu vlka dravého a medveďa hnedého v aplskom bioregióne, dosiahnutie priaznivého stavu u vlka dravého v panónskom bioregióne a u rysa ostrovida na celom Slovensku prostredníctvom realizácie aktivít zo schválených programov starostlivosti. Uvedené ciele sú v súlade s aktualizovanou národnou stratégiou ochrany biodiverzity do roku 2020.

Hlavná aktivita projektu: Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy, ktorá je rozdelená na časti:

Aktivity v oblasti národnej legislatívy

Aktivity v oblasti praktickej starostlivosti

Aktivity v oblasti monitoringu

Aktivity v oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou

Aktivity v oblasti výskumu

Aktivity v oblasti starostlivosti o medveďa hnedého a rysa ostrovida v podmienkach mimo ich prirodzeného stanovišťa (,,ex situ“)

Aktivity v oblasti zabezpečenia a hodnotenia schopnosti prežívania jedincov v podmienkach ,,ex situ“ a následne ,,in situ“

Hlavným výstupom projektu bude posilnenie právnej a inštitucionálnej ochrany a manažmentu veľkých šeliem na Slovensku. Ďalšie výstupy projektu sa týkajú zlepšenia systému riešenia škôd spôsobených veľkými šelmami, systému preventívnych opatrení na zamedzenie týchto škôd, zníženia vplyvov na veľké šelmy, ďalšie posilnenie cezhraničnej spolupráce, zavedenie monitoringu do praxe, získanie nových relevantných poznatkov týkajúcich sa veľkých šeliem, skvalitnenie práce s verejnosťou. Projekt je realizovaný v rámci celého areálu rozšírenia veľkých šeliem (aj potencionálneho). Výskytové dáta (pobytové znaky) veľkých šeliem sú priebežne zaznamenávané na portáli: www.biomonitoring.sk.

Vyhodnotenie realizácie aktivít projektu za rok 2021

V rámci národnej legislatívy prebehla novelizácia vyhlášky č. 24/2003 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Na základe tejto vyhlášky bol vlk dravý zaradený do Zoznamu chránených živočíchov, ktoré sa prirodzene vyskytujú na území Slovenskej republiky.      

V oblasti praktickej starostlivosti sa pokračovalo v identifikácii migračných koridorov na rýchlostných cestách a cestách I. triedy. Mapovala sa mortalita veľkých šeliem na cestných a železničných komunikáciách a monitorovala sa migrácia zvierat. Tieto údaje sa následne využili pri identifikácii migračných koridorov. K 31.12.2021 bolo následkom dopravných kolízií  zaevidovaných 34 usmrtených jedincov medveďa hnedého, 10 usmrtených jedincov vlka dravého a 1 usmrtený jedinec rysa ostrovida. Zamestnanci ŠOP SR sa zúčastňovali na komisionálnom šetrení škôd spôsobených veľkými šelmami – najviac výjazdov bolo vykonaných ku škodám spôsobených vlkom dravým. Bol otestovaný a aplikovaný jednotný systém na automatizované riešenie škôd spôsobených veľkými šelmami. Zamestnanci strážnej služby ŠOP SR ďalej vykonávali preventívne kontroly v územiach svojej pôsobnosti zamerané na odhaľovania prípadov nelegálneho lovu veľkých šeliem. V spolupráci s PZ SR boli riešené dva prípady pytliactva medveďa hnedého v CHKO Poľana (k.ú. Dúbravy a k.ú. Poniky), jeden prípad pytliactva vlka dravého v CHKO Východné Karpaty (k.ú. Vyšný Komárnik). V spolupráci s RVPS sa riešil prípad usmrtenia medveďa hnedého v NP Muránska planina (k.ú. Šumiac), pri ktorom bolo podozrenie na intoxikáciu, čo sa nakoniec nepotvrdilo. Strážcovia vykonávali kontroly zamerané na zabezpečenie zlepšenia ochrany biotopov veľkých šeliem – skontrolovaných bolo vyše 370 ha – boli zistené najmä porušenia zákona za nelegálny zber lesných plodov a nedisciplinovaný turizmus, pohyb mimo turistických chodníkov. V roku 2021 bol posilnený Zásahový tím pre medveďa hnedého o 4 zamestnancov. Lokality kde došlo ku konfliktným situáciám s medveďom: Šuňava, Vyšné Hágy, Liptovská Porúbka, Martin, Liptovský Ján a Závažná Poruba, Pavlova Ves, chata pod Chlebom, Ružomberok – Biely Potok, CHKO Poľana, Belá-Dulice/Jasenská Dolina, Tatranská Lesná, Tatranská Lomnica, Smokovce, mesto Vysoké Tatry, Smokovce, mesto Vysoké Tatry.

V oblasti monitoringu bol realizovaný oportunistický monitoring rysa v NP Muránska planina, CHKO Strážovské vrchy a CHKO Štiavnické vrchy. Na jar bol ukončený deterministický monitoring rysa v CHKO Štiavnické vrchy a na jeseň sa začal deterministický monitoring rysa v NP Muránska planina. Pokiaľ v Štiavnických vrchoch sa konštatoval nepriaznivý stav druhu, v ďalších dvoch územiach bol vyhodnotený, ako priaznivý stav. Pokračovalo sa v telemetrii a odchyte veľkých šeliem vo vybraných územiach. V roku 2021 boli odchytené 4 jedince vlka dravého. Spolu sa monitorovalo 9 vlkov a to v CHKO Poľana + CHKO Štiavnické vrchy - 1, CHKO Poľana - 3, NP Slovenský kras - 3, CHKO Horná Orava - 1 a v CHKO Východné Karpaty - 1. Telemetricky sa sledovalo 9 jedincov rysa ostrovida, v roku 2021 boli odchytené 4 jedince (Lúčanská Malá Fatra 2, NP Veľká Fatra – Nízke Tatry 2, CHKO Horná Orava 1 a NP Malá Fatra – Kysucká vrchovina 1, CHKO Poľana + CHKO Štiavnické vrchy + NP Veľká Fatra 3). Pokračovalo telemetrické monitorovanie rysice, ktorá bola nájdená ako osirelé mláďa - odchovaná v Záchrannej stanici Zázrivá a bola naspäť vypustená do prírody. Súbežne prebiehalo kontinuálne mapovanie výskytu veľkých šeliem na území celej SR. Zaznamenávali sa výskyty medveďa, vlka a rysa pri terénnej činnosti zamestnancov ŠOP SR (stopy, priame pozorovania, úhyny) a údaje z fotopascí (snímky, videosekvencie), ktoré sa evidovali v Komplexnom informačnom a monitorovacom systéme (KIMS). 30. apríla 2021 bol ukončený zber biologického materiálu z medveďa hnedého – v tomto období bolo nájdených 737 vzoriek z medveďa na analýzy DNA – vzorky boli odovzdané externému spracovateľovi -Prírodovedeckej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe kde prebieha vypracovanie štúdií.

Prebiehala realizácia výskumných aktivít - kompletizovali sa údaje o útokoch predátorov na ovce a hovädzí dobytok z oficiálnych šetrení škôd a pokračovala potravná analýza vzoriek trusu vlka a medveďa.

Vznik spolupráce pri natáčaní inštruktážno – metodického filmu - využitý na propagáciu eliminácie škôd spôsobených veľkými šelmami. Úspešne sa počas celého roku zabezpečovala komunikácia s médiami a verejnosťou týkajúca sa problematiky veľkých šeliem na Slovensku.

Úspešne boli zrealizované nasledovné verejné obstarávania: Taktická výstroj, Terénna obuv, Dokumentárno – náučný film, Elektrické ohradníky s príslušenstvom, Informačné tabule, Lítiové batérie

Vyhodnotenie aktivít realizácie projektu za rok 2020

V oblasti praktickej starostlivosti prebehlo zabezpečenie priechodnosti krajiny v súvislosti s výstavbou ekoduktu na D3 Svrčinovec – Skalité a na R2 Mýtna – Tomášovce. Posúdila sa vhodnosť parametrov mostov pre priechodnosť šeliem a inej zveri v úseku R2 Kriváň – Mýtna. Evidovali sa prípady kolízií veľkých šeliem na cestných komunikáciách a železničných tratiach a využili sa pre identifikácii migračných koridorov. V spolupráci s environmentálnou políciou sa riešili prípady pytliactva veľkých šeliem. V rámci strážnej služby zamestnanci ŠOP SR vykonávali preventívne kontroly v územiach svojej pôsobnosti zamerané na odhaľovania prípadov nelegálneho lovu veľkých šeliem. Realizovali sa práce na vypracovaní manuálu postupu evidencie, šetrenia, správneho procesu, priznávania a vlastnej úhrady škôd spôsobených veľkými šelmami. Vypracoval a priebežne sa testoval jednotný systém automatizovaného riešenia škôd spôsobených veľkými šelmami v spolupráci s externým dodávateľom. Priebežne sa riešili prípady zabezpečenia ochrany biotopov veľkých šeliem pred nežiaducimi antropickými vplyvmi – strážna služba skontrolovala rozlohu vyše 900 ha. Pripravili sa podklady pre medzirezortnú komisiu na určenie ročnej kvóty lovu pre vlka dravého na sezónu 2020/2021 a zabezpečila sa účasť na tejto komisii. Kontrola krmovísk a vnadísk pre raticovú zver a porušovanie legislatívy v oblasti prikrmovania zveri predstavovala rozsiahlu činnosť, najmä v oblasti stredoslovenského výskytu medveďa hnedého (Tatry, Nízke Tatry, Liptov, Veľká Fatra). Táto činnosť bezprostredne súvisela z riadením činnosti zásahového tímu, ktorý tiež riešil problémové medvede vyskytujúce sa v blízkosti alebo intraviláne obcí a miest.

V oblasti monitoringu prebehlo kontinuálne mapovanie výskytu veľkých šeliem na území celej SR. Zaznamenávali sa výskyty medveďa, vlka a rysa pri terénnej činnosti zamestnancov ŠOP SR (stopy, priame pozorovania, úhyny) a údaje z fotopascí (snímky, videosekvencie), ktoré sa evidovali v Komplexnom informačnom a monitorovacom systéme (KIMS). Evidovali sa všetky škody spôsobené veľkými šelmami a vytvorila sa databáza škôd. V júli sa začala realizácia oportunistického monitoringu rysa ostrovida v CHKO Štiavnické vrchy, CHKO Strážovské vrchy a NP Muránska planina. V novembri sa začal realizovať aj deterministický monitoring rysa v CHKO Štavnické vrchy. Priebežne sa realizoval aj oportunistický fotomonitoring vlka dravého a medveďa hnedého vo všetkých územiach s výskytom týchto šeliem. V oblastiach, kde sa telemetricky monitorovali vlky a rysy sa vykonával intenzívny fotomonitoring šeliem (NP Slovenský kras, NP Veľká Fatra, CHKO Horná Orava). Vypracoval sa systém, ako aj pokyny pre centrálne ukladanie a evidovanie snímok a videosekvencií. Pokračovalo sa v zisťovaní početnosti medveďa hnedého, rysa ostrovida a vlka dravého genetickými metódami. Zber vzoriek na DNA analýzy rysa a vlka bol ukončený - analýza vzoriek na Prírodovedeckej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe ďalej prebieha. V auguste sa skončil zber vzoriek trusu z vlka dravého na potravnú analýzu,  bolo zozbieraných 850 vzoriek vlka. Naďalej prebiehal zber vzoriek trusu a tkaniva z medveďa hnedého na izoláciu DNA a následný odhad veľkosti populácie štatistickými metódami. K 31.12.2020 bolo zozbieraných 1 334 vzoriek z medveďa na analýzy DNA. Pokračovalo sa v telemetrii veľkých šeliem vo vybraných územiach. Monitorovalo sa 5 vlkov (NP Slovenský kras 3, CHKO Horná Orava 1 a v CHKO Východné Karpaty 1). Pokračovalo sa v odchyte aj vlka a rysa, v roku 2020 bol však odchytený iba 1 vlk. Telemetricky sa sledovalo 5 jedincov rysa ostrovida (Lúčanská Malá Fatra 1, NP Veľká Fatra – Nízke Tatry 2, CHKO Horná Orava 1 a NP Malá Fatra – Kysucká vrchovina 1). Zimné stopovanie vlka a rysa sa uskutočnilo v NP Malá Fatra a CHKO Kysucká vrchovina. Pre účely monitoringu zdravotného stavu veľkých šeliem boli evidované a zmrazené kadávery veľkých šeliem, najmä vlka a rysa a zbierali sa vzorky trusu medveďa hnedého na parazitárne vyšetrenie.

V rámci propagácie preventívnych opatrení na čiastočnú alebo úplnú elimináciu škôd spôsobených veľkými šelmami sa vypracovali tematické okruhy pre 4 krátke filmy a jeden celovečerný inštruktážno – metodický film. Zabezpečila sa komunikácia s médiami a verejnosťou týkajúca sa problematiky veľkých šeliem na Slovensku.

Realizovali sa výskumné aktivity - evidencia a analýza prípadov útokov veľkých šeliem, najmä vlka, na hospodárske zvieratá a voľne žijúce kopytníky. Vytvorila sa databáza týchto prípadov. Okrem toho sa v priebehu celého roka 2020 zbierali vzorky trusu medveďa a vlka na potravnú analýzu a začali sa analyzovať.

Úspešne boli zrealizované nasledovné verejné obstarávania: Technické vybavenie pre potreby monitoringu, Bezpečnostné boxy pre fotopasce, Obranný sprej na medvede, Audiotechnika

Vyhodnotenie aktivít realizácie projektu za rok 2019

V oblasti praktickej starostlivosti bola uskutočnená realizácia projektových aktivít: vypracovanie odborných podkladov pre dostatočnosť ÚEV, identifikácia migračných koridorov, práce zamerané na elimináciu rušivých činností súvisiacich s rastúcou návštevnosťou prírody ľuďmi – strážna služba skontrolovala rozlohu vo výmere 1 020, 9925 ha, príprava podkladov pre určenie ročnej kvóty lovu vlka v sezóne 2019 – 2020, evidencia vnadísk pre raticovú zver, zásahová činnosť pri riešení konfliktnej situácie s medveďmi v oblasti Jasenskej doliny, v širšom okolí k. ú. Ružomberok, v meste Vysoké Tatry a v obciach Stráňavy, Očová, Hrochoť, Ponická Huta, Nolčvo, Mošovce a v priestoroch muničného skladu v k. ú. Sklenné.

V oblasti monitoringu prebiehal: terénny monitoring za účelom získania výskytových údajov vlka, rysa a medveďa na území SR a ich zaznamenávanie do databázy KIMS, analýza doterajšieho systému šetrenia a uhrádzania škôd spôsobených VŠ, kompletizácia snímok z fotopascí, ich archivovanie a nahrávanie do databázy KIMS, realizácia zdravotného stavu rysa z uhynutých jedincov, apríl 2019 – ukončenie zberu vzoriek trusu a tkaniva z vlka dravého na analýzy DNA, určenia početnosti a stanovenie stupňa hybridizácie a ukončenie zberu vzoriek trusu z rysa ostrovida – ďalej prebieha analýza vzoriek v Prahe, zatiaľ bolo vyhodnotených 298 vzoriek. V septembri 2019 začatie zberu vzoriek trusu a tkaniva z medveďa hnedého na analýzy DNA a potravnú analýzu a zber vzoriek z vlka hnedého na potravnú analýzu - zozbieraných 533 vzoriek z medveďa a 210 vzoriek z vlka, z toho 82 vzoriek zozbieraných 6 externými zamestnancami. Začala sa realizácia GPS telemetrie vlka dravého - NP Slovenský kras a CHKO Horná Orava – 4 vlci boli označení telemetrickým obojkom a realizácia GPS telemetrie rysa ostrovida - NP Veľká Fatra, CHKO Horná Orava – 4 rysy boli označení telemetrickým obojkom. Zároveň sa uskutočnil veľkoplošný monitoring vlka na základe pobytových znakov - NP Slovenský kras, NP Malá Fatra, CHKO Kysuce a NP Muránska planina a veľkoplošný monitoring medveďa na stacionároch - NP Malá Fatra a CHKO Poľana.

V oblasti spolupráce a výchovy prebiehali vzdelávacie aktivity - účasť na vedeckých konferenciách, komunikácia s médiami.

Úspešne boli zrealizované verejné obstarávania: Zisťovanie početnosti veľkých šeliem a zisťovanie stupňa hybridizácie vlka dravého na základe analýz DNA, Príprava a účasť na riešení legislatívnej a praktickej zmeny, Fotopasce a prislúchajúce vybavenie, Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu, Odborná asistencia pri realizácii odchytu vlka pre telemetriu.


November

Počuli ste, že...