Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku

opkzp-logo

Názov projektu: Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku

Akronym projektu: Veľké šelmy 2

ITMS kód projektu: 310011L489

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Začiatok realizácie projektu: 01.03.2017

Dĺžka realizácie projektu: 82 mesiacov

Zazmluvnená výška NFP: 7 693 768,06 EUR

Žiadateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Výška NFP žiadateľa: 6 189 920,37 EUR

Partner 1: Národná zoologická záhrada Bojnice

Výška NFP partnera: 1 484 400,60 EUR

Partneri od 01.04.2022 :

Partner 2: Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne

Výška NFP partnera: 26 460,00 EUR

Partner 3: Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej

Výška NFP partnera: 66 150,00 EUR

Partner 4: Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici pracovisko Slovenská Ľupča

Výška NFP partnera: 55 125,00 EUR

Partner 5: Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne

Výška NFP partnera: 11 025,00 EUR

Partner 6: Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne

Výška NFP partnera: 17 640,00 EUR

Partner 7: Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi

Výška NFP partnera: 22 050,00 EUR

Partner 8: Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine

Výška NFP partnera: 33 075,00 EUR

Partner 9: Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi

Výška NFP partnera: 11 025,00 EUR

Partner 10: Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici

Výška NFP partnera: 55 125,00 EUR

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000

Hlavný cieľ projektu: Zachovanie priaznivého stavu vlka dravého a medveďa hnedého v aplskom bioregióne, dosiahnutie priaznivého stavu u vlka dravého v panónskom bioregióne a u rysa ostrovida na celom Slovensku prostredníctvom realizácie aktivít zo schválených programov starostlivosti. Uvedené ciele sú v súlade s aktualizovanou národnou stratégiou ochrany biodiverzity do roku 2020.

Hlavná aktivita projektu: Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy, ktorá je rozdelená na časti:

Aktivity v oblasti národnej legislatívy

Aktivity v oblasti praktickej starostlivosti

Aktivity v oblasti monitoringu

Aktivity v oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou

Aktivity v oblasti výskumu

Aktivity v oblasti starostlivosti o medveďa hnedého a rysa ostrovida v podmienkach mimo ich prirodzeného stanovišťa (,,ex situ“)

Aktivity v oblasti zabezpečenia a hodnotenia schopnosti prežívania jedincov v podmienkach ,,ex situ“ a následne ,,in situ“

Hlavným výstupom projektu bude posilnenie právnej a inštitucionálnej ochrany a manažmentu veľkých šeliem na Slovensku. Ďalšie výstupy projektu sa týkajú zlepšenia systému riešenia škôd spôsobených veľkými šelmami, systému preventívnych opatrení na zamedzenie týchto škôd, zníženia vplyvov na veľké šelmy, ďalšie posilnenie cezhraničnej spolupráce, zavedenie monitoringu do praxe, získanie nových relevantných poznatkov týkajúcich sa veľkých šeliem, skvalitnenie práce s verejnosťou. Projekt je realizovaný v rámci celého areálu rozšírenia veľkých šeliem (aj potencionálneho). Výskytové dáta (pobytové znaky) veľkých šeliem sú priebežne zaznamenávané na portáli: www.biomonitoring.sk.

Vyhodnotenie realizácie aktivít projektu za rok 2023

Pokračovalo sa v pripomienkovaní novely zákonov o ochrane prírody a krajiny.

V rámci projektu bolo zabezpečené napĺňanie informačného systému, ktorý umožňuje zrýchlenie nahlasovania a šetrenia škôd spôsobených veľkými šelmami. Najviac bolo výjazdov ku škodám spôsobeným vlkom a medveďom.

Zásahový tím pre medveďa hnedého bol v roku 2023 posilnený o ďalšie 3 ZTMH a to o ZTMH-Západ so sídlom v Belá Dulice, ZTMH-Podpoľanie so sídlom v Detve a ZTMH-Ponitrie so sídlom v Bojniciach. Zásahový tím pre medveďa hnedého v roku 2023 vykonal 1 449 terénnych činností, najviac zameraných na hliadková činnosť (477) a obhliadky lokalít (367). V roku 2023 bolo evidovaných 12 útokov medveďa na človeka. Členovia zásahového tímu sa podieľali aj na propagácii osvety a opatrení eliminujúce škody spôsobené medveďmi.

Pracovníci strážnej služby naďalej vykonávali vo všetkých chránených územiach na Slovensku kontroly zamerané na zabezpečenie zlepšenia ochrany biotopov veľkých šeliem –  do 31.12.2023 bolo skontrolovaných 1 564,83 ha a tým bol naplnený náš merateľný ukazovateľ projektu.

V monitoringu veľkých šeliem prebiehal oportunistický monitoring rysa v NP Muránska planina, CHKO Strážovské vrchy a CHKO Štiavnické vrchy, ktorý trval do jesene 2023. Na jar bol ukončený deterministický monitoring rysa v CHKO Strážovské vrchy a následne na to bola odovzdaná technická správa z daného monitoringu, v ktorej okrem iného je uvedené, že v danom území bola dosiahnutá najnižšia úspešnosť záznamov tohto druhu na území Slovenska. Po skončení oportunistického monitoringu v územiach bola vypracovaná záverečná technická správa. V CHKO Kysuce sa realizoval veľkoplošný monitoring veľkých šeliem na základe pobytových znakov a bola z toho vypracovaná správa.

Zároveň prebiehala realizácia telemetrického sledovania rysa a vlka. Pokračovalo sa v odchyte vlka pre účely nasadenia telemetrických obojkov. Na jar bola označená jedna vlčica v Kremnických vrchoch, ktorá v lete prešla do Veľkej Fatry. Obojok fungoval do septembra 2023. Týmto jedincom bol ukončený telemetrický výskum rysa, vlka a medveďa v rámci projektu. Celkovo bolo v projekte telemetricky sledovaných 32 jedincov veľkých šeliem, z toho 14 rysov, 14 vlkov a 4 medvede. Pre telemetricky sledované jedince vlka a rysa boli vyhotovené mapky s vyznačením údajov o ich priestorovom správaní. Zároveň bola vypracovaná záverečná správa.

Vyhodnotenie výskumných aktivít:

Bola vytvorená jednotná databáza kompenzovaných škôd spôsobených vlkom a medveďom na hospodárskych zvieratách. Ďalej sa v spolupráci s NLC Zvolen vytvorila databáza početnosti medveďa a vlka z údajov poľovníckej štatistiky po jednotlivých poľovných revíroch a na základe týchto údajov a veľkosti poľovnej plochy sa pre jednotlivé poľovné revíry vypočítali populačné hustoty veľkých šeliem. Z výsledkov vyplynulo, že s nárastom populačnej hustoty vlka rástli aj počty útokov a úhynov oviec a kôz za uvedené obdobie. Na druhej strane s nárastom hustoty medveďa, škody na ovciach a kozách klesali. Poznatky boli zhrnuté vo vedeckom článku, ktorý bol zaslaný na uverejnenie:

Slavomír Finďo · Igor Gallay · Miriama Mikušová · Michaela Skuban and Jozef Bučko: The impact of large carnivore population density on sheep and goat losses in Slovakia.

Sumarizovali sa údaje o strhnutej zveri vlkmi a rysmi, ktoré sú obsiahnuté v KIMS vrátane údajov zozbieraných počas riešenia projektu. Údaje boli rozdelené do štyroch oblastí Slovenska (sever, stred, Slovenský kras a východ). Poloha usmrtených jedincov bola vyhodnotená k desiatim charakteristikám prostredia a údaje boli pripravené pre štatistickú analýzu.

Ďalšou metódou štúdia predácie šeliem na raticovú zver bola analýza potravy z trusu. Pre tento účel sa analyzovali vysušené vzorky trusu medveďa (n=1004) a vlka (n=612). Potrava sa

analyzovala regiónoch sever, stred, Slovenská kras a východ a boli vypracované charakteristiky lokalít nálezov trusu, pričom bolo využitých desať premenných.

Úspešne boli zrealizované nasledovné verejné obstarávania: Kancelárska technika a potreby, Tlačiarne a projektory, Fototechnika, Terénne motorové vozidlá kategórie M1G, Terénne motorové vozidlá kategórie Pickup, Mobilné infocentum, Elektrické ohradníky a príslušenstvo, Obranné spreje proti medveďom, Propagácia projektu veľké šelmy.

Projekt nie je ukončený k 31.12.2023 nakoľko u partnera projektu, Národná zoologická záhrada Bojnice, nedošlo k ukončeniu realizácie hlavnej aktivity, a to k ukončeniu stavebných prác a odovzdaniu stavby s názvom Chovný a izolačný priestor pre veľké šelmy. Realizácia aktivity bude pokračovať aj v roku 2024 z vlastných zdrojov. Predpokladaný termín ukončenia projektu: 30.06.2024.

Vyhodnotenie realizácie aktivít projektu za rok 2022

V oblasti legislatívy boli pripomienkované novely zákonov o ochrane prírody a krajiny.

V oblasti praktickej starostlivosti pracovníci naďalej spolupracovali s okresnými úradmi, odbormi starostlivosti o životné prostredie, pri komisionálnom šetrení škôd spôsobených chránenými živočíchmi (medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid) a zúčastňovali sa na týchto šetreniach. Najviac bolo realizovaných výjazdov ku škodám spôsobeným vlkom dravým 71 % a medveďom hnedým 18 %.

V januári 2022 bol do užívania odovzdaný informačný systém na automatizované riešenie škôd spôsobených veľkými šelmami. Umožní poškodeným ľahšie a rýchlejšie nahlasovať vzniknutú škodu, okresným úradom poskytne rýchle a súhrnné informácie o nahlásenej škode a na základe zistených údajov z terénneho šetrenia vypočíta výšku vzniknutej škody. Od apríla 2022 prebiehali školenia pre okresné úrady k novovzniknutému informačnému systému a následne bol uvedený do prevádzky. Mapovala sa mortalita veľkých šeliem na cestných a železničných komunikáciách a monitorovala sa migrácia zvierat. Tieto údaje sa následne využili pri identifikácii migračných koridorov.  K 31.12.2022 bolo následkom dopravných kolízií zaevidovaných 8 usmrtených jedincov vlka dravého a 6 usmrtených jedincov medveďa hnedého. Pre identifikáciu migračných trás a existujúcich bariér sa využívalo aj telemetrické monitorovanie označených jedincov vlka dravého a rysa ostrovida.

Zásahový tím pre medveďa hnedého v roku 2022 vykonal 820 terénnych činností, najviac zameraných na hliadková činnosť (212), realizáciu preventívnych opatrení (182), obhliadky lokalít (101), kontroly zabezpečenia odpadu (87), výjazdy (58) . Za rok 2022 bolo evidovaných 9 útokov medveďa na človeka (Tužina, Poľana – Kyslinky, Poľana – Drábovka, Kanianka, Horná Ves, Poruba, Kamenistá dolina, Domaniža, Valča). Niektorí členovia sa zúčastnili národných aj medzinárodných podujatí.

Prednostne pracovníci strážnej služby vykonávali vo všetkých chránených územiach na Slovensku kontroly zamerané na zabezpečenie zlepšenia ochrany biotopov veľkých šeliem –  do 31.12.2022 bolo skontrolovaných 507,41 ha - cieľom aktivity je eliminácia alebo obmedzenie rušivých vplyvov, ktoré súvisia s rastúcou mierou návštevnosti prírody ľuďmi.

V oblasti monitoringu bol realizovaný oportunistický monitoring rysa v NP Muránska planina, CHKO Strážovské vrchy a CHKO Štiavnické vrchy. Na jar bol ukončený deterministický monitoring rysa v NP Muránska planina. V júni 2022 bola odovzdaná Technická správa za deterministický monitoring rysa ostrovida v NP Muránska planina. Počas tohto monitoringu bolo odfotografovaných celkovo 11 samostatných rysov. Na jeseň sa začal deterministický monitoring rysa v CHKO Strážovské vrchy.

Pokračovalo sa v odchyte rysa a vlka pre účely nasadenia telemetrických obojkov. Do konca apríla boli odchytené a označené obojkami dva jedince rysa ostrovida v Kremnických vrchoch. Súčasťou telemetrie bol fotomonitoring realizovaný pomocou fotopascí pred odchytom, počas neho a naďalej v lokalitách výskytu označených jedincov. Snímanie výskytu zvierat fotopascami nám umožnilo výber lokality pre odchyt, následne po odchyte, snímky zachytili niektoré zaujímavé etologické prejavy, početnosť jedincov vo svorkách vlkov, čiastočne kondíciu a zdravotný stav zvierat a ďalšie okolnosti. Vďaka fotopasciam sa ukázalo, že označená rysica v priebehu leta 2022 odchovala jedno mláďa. V jeseni, počas dvoch mesiacov, boli odchytené a označené telemetriou štyri jedince vlka dravého. Celkove v roku 2022 bolo telemetricky sledovaných 5 jedincov vlka dravého. V doterajšom riešení projektu bolo telemetricky monitorovaných 28 jedincov veľkých šeliem (11 rysov, 13 vlkov a 4 medvede). Priebežne sa spracovávali telemetrické údaje šeliem, u ktorých skončila funkčnosť obojka. Pre deväť vlkov boli vypočítané ich domovské okrsky (MCP100%) a určila sa aj ich veľkosť. Tieto poznatky boli prezentované na komisii pre určenie ročnej kvóty lovu vlka v októbri 2022.

Výskumné aktivity:

Pre účely identifikovania príčin útokov na hospodárske zvieratá sa kompletizovali vstupné údaje a databázy. Boli to prípady útokov šeliem na ovce a hovädzí dobytok získané počas riešenia projektu a údaje z KIMS. Okrem toho sa vytvorila jednotná databáza kompenzovaných škôd spôsobených vlkom a medveďom za roky 2007 až 2021. Pri výskume priestorového správania vlka telemetriou (aktivita C5) sa zaznamenali prípady útokov svoriek, ktorých členmi boli označené jedince na hovädzí dobytok a ovce. Týchto prípadov nie je veľa, ale z hľadiska analýzy príčin útokov ide o jedinečné informácie, ktorú umožnia detailne analyzovať vznik škody.

Prebiehal aj výskum vplyvu veľkých šeliem na voľne žijúce párnokopytníky a zameriaval sa na nasledovné postupy. Sumarizovali sa údaje o strhnutej zveri vlkmi, ktoré sú obsiahnuté v KIMS a údaje zozbierané počas riešenia projektu v celkovom počte 227 prípradov. Ďalej sa pripravili vzorky trusu vlka (premyli a vysušili) pre účely potravnej analýzy. Z týchto údajov sa vyhotovila mapa distribúcie údajov v rámci SR. Analýzy trusu sú zamerané na určenie druhového spektra a preferencie koristi; analýzy strhnutej koristi sú orientované na identifikáciu faktorov vplývajúcich na lokalizáciu koristi v priestore a ďalšie aspekty. Pripravovali sa tiež podklady pre ekonomické vyhodnotenie strát na raticovej zveri, ktoré boli kompenzované užívateľom poľovných revírov.

V rámci projektu bolo odovzdaných šesť náučných filmov. Úspešne sa počas celého roku zabezpečovala komunikácia s médiami a verejnosťou týkajúca sa problematiky veľkých šeliem na Slovensku.

Úspešne boli zrealizované nasledovné verejné obstarávania: IKT, Terénne motorové vozidlá, Odevy, Zimný a turistický výstroj.

Vyhodnotenie realizácie aktivít projektu za rok 2021

V rámci národnej legislatívy prebehla novelizácia vyhlášky č. 24/2003 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Na základe tejto vyhlášky bol vlk dravý zaradený do Zoznamu chránených živočíchov, ktoré sa prirodzene vyskytujú na území Slovenskej republiky.      

V oblasti praktickej starostlivosti sa pokračovalo v identifikácii migračných koridorov na rýchlostných cestách a cestách I. triedy. Mapovala sa mortalita veľkých šeliem na cestných a železničných komunikáciách a monitorovala sa migrácia zvierat. Tieto údaje sa následne využili pri identifikácii migračných koridorov. K 31.12.2021 bolo následkom dopravných kolízií  zaevidovaných 34 usmrtených jedincov medveďa hnedého, 10 usmrtených jedincov vlka dravého a 1 usmrtený jedinec rysa ostrovida. Zamestnanci ŠOP SR sa zúčastňovali na komisionálnom šetrení škôd spôsobených veľkými šelmami – najviac výjazdov bolo vykonaných ku škodám spôsobených vlkom dravým. Bol otestovaný a aplikovaný jednotný systém na automatizované riešenie škôd spôsobených veľkými šelmami. Zamestnanci strážnej služby ŠOP SR ďalej vykonávali preventívne kontroly v územiach svojej pôsobnosti zamerané na odhaľovania prípadov nelegálneho lovu veľkých šeliem. V spolupráci s PZ SR boli riešené dva prípady pytliactva medveďa hnedého v CHKO Poľana (k.ú. Dúbravy a k.ú. Poniky), jeden prípad pytliactva vlka dravého v CHKO Východné Karpaty (k.ú. Vyšný Komárnik). V spolupráci s RVPS sa riešil prípad usmrtenia medveďa hnedého v NP Muránska planina (k.ú. Šumiac), pri ktorom bolo podozrenie na intoxikáciu, čo sa nakoniec nepotvrdilo. Strážcovia vykonávali kontroly zamerané na zabezpečenie zlepšenia ochrany biotopov veľkých šeliem – skontrolovaných bolo vyše 370 ha – boli zistené najmä porušenia zákona za nelegálny zber lesných plodov a nedisciplinovaný turizmus, pohyb mimo turistických chodníkov. V roku 2021 bol posilnený Zásahový tím pre medveďa hnedého o 4 zamestnancov. Lokality kde došlo ku konfliktným situáciám s medveďom: Šuňava, Vyšné Hágy, Liptovská Porúbka, Martin, Liptovský Ján a Závažná Poruba, Pavlova Ves, chata pod Chlebom, Ružomberok – Biely Potok, CHKO Poľana, Belá-Dulice/Jasenská Dolina, Tatranská Lesná, Tatranská Lomnica, Smokovce, mesto Vysoké Tatry, Smokovce, mesto Vysoké Tatry.

V oblasti monitoringu bol realizovaný oportunistický monitoring rysa v NP Muránska planina, CHKO Strážovské vrchy a CHKO Štiavnické vrchy. Na jar bol ukončený deterministický monitoring rysa v CHKO Štiavnické vrchy a na jeseň sa začal deterministický monitoring rysa v NP Muránska planina. Pokiaľ v Štiavnických vrchoch sa konštatoval nepriaznivý stav druhu, v ďalších dvoch územiach bol vyhodnotený, ako priaznivý stav. Pokračovalo sa v telemetrii a odchyte veľkých šeliem vo vybraných územiach. V roku 2021 boli odchytené 4 jedince vlka dravého. Spolu sa monitorovalo 9 vlkov a to v CHKO Poľana + CHKO Štiavnické vrchy - 1, CHKO Poľana - 3, NP Slovenský kras - 3, CHKO Horná Orava - 1 a v CHKO Východné Karpaty - 1. Telemetricky sa sledovalo 9 jedincov rysa ostrovida, v roku 2021 boli odchytené 4 jedince (Lúčanská Malá Fatra 2, NP Veľká Fatra – Nízke Tatry 2, CHKO Horná Orava 1 a NP Malá Fatra – Kysucká vrchovina 1, CHKO Poľana + CHKO Štiavnické vrchy + NP Veľká Fatra 3). Pokračovalo telemetrické monitorovanie rysice, ktorá bola nájdená ako osirelé mláďa - odchovaná v Záchrannej stanici Zázrivá a bola naspäť vypustená do prírody. Súbežne prebiehalo kontinuálne mapovanie výskytu veľkých šeliem na území celej SR. Zaznamenávali sa výskyty medveďa, vlka a rysa pri terénnej činnosti zamestnancov ŠOP SR (stopy, priame pozorovania, úhyny) a údaje z fotopascí (snímky, videosekvencie), ktoré sa evidovali v Komplexnom informačnom a monitorovacom systéme (KIMS). 30. apríla 2021 bol ukončený zber biologického materiálu z medveďa hnedého – v tomto období bolo nájdených 737 vzoriek z medveďa na analýzy DNA – vzorky boli odovzdané externému spracovateľovi -Prírodovedeckej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe kde prebieha vypracovanie štúdií.

Prebiehala realizácia výskumných aktivít - kompletizovali sa údaje o útokoch predátorov na ovce a hovädzí dobytok z oficiálnych šetrení škôd a pokračovala potravná analýza vzoriek trusu vlka a medveďa.

Vznik spolupráce pri natáčaní inštruktážno – metodického filmu - využitý na propagáciu eliminácie škôd spôsobených veľkými šelmami. Úspešne sa počas celého roku zabezpečovala komunikácia s médiami a verejnosťou týkajúca sa problematiky veľkých šeliem na Slovensku.

Úspešne boli zrealizované nasledovné verejné obstarávania: Taktická výstroj, Terénna obuv, Dokumentárno – náučný film, Elektrické ohradníky s príslušenstvom, Informačné tabule, Lítiové batérie

Vyhodnotenie aktivít realizácie projektu za rok 2020

V oblasti praktickej starostlivosti prebehlo zabezpečenie priechodnosti krajiny v súvislosti s výstavbou ekoduktu na D3 Svrčinovec – Skalité a na R2 Mýtna – Tomášovce. Posúdila sa vhodnosť parametrov mostov pre priechodnosť šeliem a inej zveri v úseku R2 Kriváň – Mýtna. Evidovali sa prípady kolízií veľkých šeliem na cestných komunikáciách a železničných tratiach a využili sa pre identifikácii migračných koridorov. V spolupráci s environmentálnou políciou sa riešili prípady pytliactva veľkých šeliem. V rámci strážnej služby zamestnanci ŠOP SR vykonávali preventívne kontroly v územiach svojej pôsobnosti zamerané na odhaľovania prípadov nelegálneho lovu veľkých šeliem. Realizovali sa práce na vypracovaní manuálu postupu evidencie, šetrenia, správneho procesu, priznávania a vlastnej úhrady škôd spôsobených veľkými šelmami. Vypracoval a priebežne sa testoval jednotný systém automatizovaného riešenia škôd spôsobených veľkými šelmami v spolupráci s externým dodávateľom. Priebežne sa riešili prípady zabezpečenia ochrany biotopov veľkých šeliem pred nežiaducimi antropickými vplyvmi – strážna služba skontrolovala rozlohu vyše 900 ha. Pripravili sa podklady pre medzirezortnú komisiu na určenie ročnej kvóty lovu pre vlka dravého na sezónu 2020/2021 a zabezpečila sa účasť na tejto komisii. Kontrola krmovísk a vnadísk pre raticovú zver a porušovanie legislatívy v oblasti prikrmovania zveri predstavovala rozsiahlu činnosť, najmä v oblasti stredoslovenského výskytu medveďa hnedého (Tatry, Nízke Tatry, Liptov, Veľká Fatra). Táto činnosť bezprostredne súvisela z riadením činnosti zásahového tímu, ktorý tiež riešil problémové medvede vyskytujúce sa v blízkosti alebo intraviláne obcí a miest.

V oblasti monitoringu prebehlo kontinuálne mapovanie výskytu veľkých šeliem na území celej SR. Zaznamenávali sa výskyty medveďa, vlka a rysa pri terénnej činnosti zamestnancov ŠOP SR (stopy, priame pozorovania, úhyny) a údaje z fotopascí (snímky, videosekvencie), ktoré sa evidovali v Komplexnom informačnom a monitorovacom systéme (KIMS). Evidovali sa všetky škody spôsobené veľkými šelmami a vytvorila sa databáza škôd. V júli sa začala realizácia oportunistického monitoringu rysa ostrovida v CHKO Štiavnické vrchy, CHKO Strážovské vrchy a NP Muránska planina. V novembri sa začal realizovať aj deterministický monitoring rysa v CHKO Štavnické vrchy. Priebežne sa realizoval aj oportunistický fotomonitoring vlka dravého a medveďa hnedého vo všetkých územiach s výskytom týchto šeliem. V oblastiach, kde sa telemetricky monitorovali vlky a rysy sa vykonával intenzívny fotomonitoring šeliem (NP Slovenský kras, NP Veľká Fatra, CHKO Horná Orava). Vypracoval sa systém, ako aj pokyny pre centrálne ukladanie a evidovanie snímok a videosekvencií. Pokračovalo sa v zisťovaní početnosti medveďa hnedého, rysa ostrovida a vlka dravého genetickými metódami. Zber vzoriek na DNA analýzy rysa a vlka bol ukončený - analýza vzoriek na Prírodovedeckej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe ďalej prebieha. V auguste sa skončil zber vzoriek trusu z vlka dravého na potravnú analýzu,  bolo zozbieraných 850 vzoriek vlka. Naďalej prebiehal zber vzoriek trusu a tkaniva z medveďa hnedého na izoláciu DNA a následný odhad veľkosti populácie štatistickými metódami. K 31.12.2020 bolo zozbieraných 1 334 vzoriek z medveďa na analýzy DNA. Pokračovalo sa v telemetrii veľkých šeliem vo vybraných územiach. Monitorovalo sa 5 vlkov (NP Slovenský kras 3, CHKO Horná Orava 1 a v CHKO Východné Karpaty 1). Pokračovalo sa v odchyte aj vlka a rysa, v roku 2020 bol však odchytený iba 1 vlk. Telemetricky sa sledovalo 5 jedincov rysa ostrovida (Lúčanská Malá Fatra 1, NP Veľká Fatra – Nízke Tatry 2, CHKO Horná Orava 1 a NP Malá Fatra – Kysucká vrchovina 1). Zimné stopovanie vlka a rysa sa uskutočnilo v NP Malá Fatra a CHKO Kysucká vrchovina. Pre účely monitoringu zdravotného stavu veľkých šeliem boli evidované a zmrazené kadávery veľkých šeliem, najmä vlka a rysa a zbierali sa vzorky trusu medveďa hnedého na parazitárne vyšetrenie.

V rámci propagácie preventívnych opatrení na čiastočnú alebo úplnú elimináciu škôd spôsobených veľkými šelmami sa vypracovali tematické okruhy pre 4 krátke filmy a jeden celovečerný inštruktážno – metodický film. Zabezpečila sa komunikácia s médiami a verejnosťou týkajúca sa problematiky veľkých šeliem na Slovensku.

Realizovali sa výskumné aktivity - evidencia a analýza prípadov útokov veľkých šeliem, najmä vlka, na hospodárske zvieratá a voľne žijúce kopytníky. Vytvorila sa databáza týchto prípadov. Okrem toho sa v priebehu celého roka 2020 zbierali vzorky trusu medveďa a vlka na potravnú analýzu a začali sa analyzovať.

Úspešne boli zrealizované nasledovné verejné obstarávania: Technické vybavenie pre potreby monitoringu, Bezpečnostné boxy pre fotopasce, Obranný sprej na medvede, Audiotechnika

Vyhodnotenie aktivít realizácie projektu za rok 2019

V oblasti praktickej starostlivosti bola uskutočnená realizácia projektových aktivít: vypracovanie odborných podkladov pre dostatočnosť ÚEV, identifikácia migračných koridorov, práce zamerané na elimináciu rušivých činností súvisiacich s rastúcou návštevnosťou prírody ľuďmi – strážna služba skontrolovala rozlohu vo výmere 1 020, 9925 ha, príprava podkladov pre určenie ročnej kvóty lovu vlka v sezóne 2019 – 2020, evidencia vnadísk pre raticovú zver, zásahová činnosť pri riešení konfliktnej situácie s medveďmi v oblasti Jasenskej doliny, v širšom okolí k. ú. Ružomberok, v meste Vysoké Tatry a v obciach Stráňavy, Očová, Hrochoť, Ponická Huta, Nolčvo, Mošovce a v priestoroch muničného skladu v k. ú. Sklenné.

V oblasti monitoringu prebiehal: terénny monitoring za účelom získania výskytových údajov vlka, rysa a medveďa na území SR a ich zaznamenávanie do databázy KIMS, analýza doterajšieho systému šetrenia a uhrádzania škôd spôsobených VŠ, kompletizácia snímok z fotopascí, ich archivovanie a nahrávanie do databázy KIMS, realizácia zdravotného stavu rysa z uhynutých jedincov, apríl 2019 – ukončenie zberu vzoriek trusu a tkaniva z vlka dravého na analýzy DNA, určenia početnosti a stanovenie stupňa hybridizácie a ukončenie zberu vzoriek trusu z rysa ostrovida – ďalej prebieha analýza vzoriek v Prahe, zatiaľ bolo vyhodnotených 298 vzoriek. V septembri 2019 začatie zberu vzoriek trusu a tkaniva z medveďa hnedého na analýzy DNA a potravnú analýzu a zber vzoriek z vlka hnedého na potravnú analýzu - zozbieraných 533 vzoriek z medveďa a 210 vzoriek z vlka, z toho 82 vzoriek zozbieraných 6 externými zamestnancami. Začala sa realizácia GPS telemetrie vlka dravého - NP Slovenský kras a CHKO Horná Orava – 4 vlci boli označení telemetrickým obojkom a realizácia GPS telemetrie rysa ostrovida - NP Veľká Fatra, CHKO Horná Orava – 4 rysy boli označení telemetrickým obojkom. Zároveň sa uskutočnil veľkoplošný monitoring vlka na základe pobytových znakov - NP Slovenský kras, NP Malá Fatra, CHKO Kysuce a NP Muránska planina a veľkoplošný monitoring medveďa na stacionároch - NP Malá Fatra a CHKO Poľana.

V oblasti spolupráce a výchovy prebiehali vzdelávacie aktivity - účasť na vedeckých konferenciách, komunikácia s médiami.

Úspešne boli zrealizované verejné obstarávania: Zisťovanie početnosti veľkých šeliem a zisťovanie stupňa hybridizácie vlka dravého na základe analýz DNA, Príprava a účasť na riešení legislatívnej a praktickej zmeny, Fotopasce a prislúchajúce vybavenie, Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu, Odborná asistencia pri realizácii odchytu vlka pre telemetriu.


Júl

Počuli ste, že...