Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch

opkzp logo

Základné údaje o projekte:

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2016-13

Kód žiadosti o NFP: NFP310010P170

Celkové oprávnené výdavky projektu: 17 093 081,96 €

Doba realizácie projektu: 1.1.2018 – 31.12.2023

Opis a cieľ projektu:

Cieľom projektu je realizácia celoplošného monitoringu druhov a biotopov, zabezpečenie dostupnosti aktuálnych údajov prostredníctvom informačného systému a zníženie počtu neznámeho stavu biotopov a druhov európskeho významu (celkom o 59 biotopov a druhov). Prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia monitoringu bude možné spracovanie správ o stave biotopov a druhoch európskeho významu a jednotlivých druhoch vtákov (reporting) pre Európsku komisiu a tak naplnenie národných legislatívnych požiadaviek a požiadaviek smerníc EÚ. Realizácia a rozšírenie monitoringu budú zabezpečené sledovaním stavu (monitoring) druhov a biotopov európskeho významu podľa požiadaviek smernice o biotopoch a smernice o vtákoch na území celého Slovenska. Výsledky monitoringu budú slúžiť pre zabezpečenie cieľov smerníc, najmä udržanie a zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu a podávanie pravidelných správ Európskej komisii (reporting). Naplnenie cieľov projektu bude uskutočnené prostredníctvom realizácie monitoringu na vybraných trvalých monitorovacích lokalitách (TML) podľa stanovenej metodiky a frekvencie, ktoré je potrebné pred realizáciou v teréne objektivizovať a spresniť. Monitorované budú: nelesné biotopy a botanické taxóny, lesné biotopy, vtáky, ryby a ostatné druhy živočíchov ako napríklad hlodavce, chrobáky, motýle atď. Sieť TML bude doplnená o ďalšie TML najmä pre jednotlivé druhy vtákov, čím sa zabezpečí rozmiestnenie TML na celom území SR. Pre tento účel je potrebné zabezpečiť návštevu všetkých pôvodných lokalít za účelom vytýčenia nových TML pre ďalšie biotopy/druhy (Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov – 3000). Rovnako je potrebné založiť úplne nové TML (Počet novo zaradených monitorovaných lokalít - 700). Dôležitou súčasťou projektu je aj zabezpečenie publicity monitoringu prostredníctvom verejného portálu a jeho prepojenosť na praktický manažment lokalít a prípravu odborných publikácií.

Vyhodnotenie realizácie aktivít projektu

za roky 2018 - 2023

MONITORING DRUHOV A BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ZMYSLE SMERNICE O BIOTOPOCH A SMERNICE O VTÁKOCH (skrátený názov: Monitoring 2)

 

Projekt bol realizovaný v súvislosti s povinnosťami SR vyplývajúcimi so smernice o biotopoch a smernicou o vtákoch.

Naplnenie cieľov projektu bolo uskutočnené najmä prostredníctvom realizácie monitoringu na trvalých monitorovacích lokalitách (TML) podľa stanovených metodík monitoringu. V rámci analýzy a návrhu rozšírenia monitoringu boli na základe doterajších skúseností objektivizované a spresnené pôvodné metodiky monitoringu. Monitorované boli lesné a nelesné biotopy, botanické a zoologické taxóny, ktorých monitoring a reporting sa v zmysle EÚ smerníc vyžaduje. Rozbehnutý bol monitoring všetkých druhov vtákov v zmysle požiadaviek reportingu podľa smernice o vtákoch. Pre vtáky bolo spracovaných 43 metodických skupín monitoringu. Metodiky monitoringu sú dostupné na stránke: https://www.biomonitoring.sk/monitoring/monitoringmethodology/index

Počet monitorovaných biotopov a druhov:

Skupina

Počet biotopov/druhov

lesné biotopy

19

nelesné biotopy

47

vyššie rastliny

40

nižšie rastliny

9

hlodavce

10

chrobáky

17

kopytníky

2

kôrovce

2

mäkkýše

7

motýle

17

netopiere

28

obojživelníky

14

obrúčkavce

1

plazy

9

rovnokrídlovce

6

ryby

24

šelmy

4

vážky

6

vtáky

232

 

V rokoch 2018 – 2023 sa monitoring realizoval celkovo na 11 135 TML, pričom bolo vykonaných 22 801 návštev. Počet TML bol rozšírený o 3 719 TML, čím boli naplnené ukazovatele projektu. Ide o úplne nové TML (702) alebo TML s navýšením počtu monitorovaných druhov alebo biotopov (3 017). TML boli založené najmä pre vtáky, ktoré doteraz neboli monitorované systémom TML pre účely reportingu EK, ale aj pre druhy a biotopy, kde na základe vyhodnotenia doterajších výsledkov monitoringu bolo potrebné monitorovaciu sieť rozšíriť. Ďalej boli založené aj pre novozistené druhy a biotopy eur. významu, konkrétne pre druhy Morimus funereus, Euphydryas aurinia, Leucorrhinia caudalis, Mustela eversmanii a vzácny biotop 91T0 Lišajníkové borovicové lesy.  

Do monitoringu bolo celkovo zapojených 523 interných aj externých mapovateľov. Z každej návštevy bol vyhotovený záznam v Komplexnom informačnom a monitorovacom systéme (KIMS). Všetky záznamy  podliehali dvojstupňovej kontrole a schvaľovaniu zo strany vedúceho skupiny a koordinátora za ŠOP SR.

Počet záznamov (návštev) na TML po rokoch je nasledovný:

Rok

Počet záznamov

2018

1903

2019

1639

2020

664

2021

2291

2022

5829

2023

9755

 

Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS) je databázová platforma, ktorá slúži na sústreďovanie všetkých údajov z terénneho monitoringu, ako aj ďalších výskytových údajov o biotopoch a druhoch, ich spracovanie, analýzu a vyhodnocovanie. Okrem štandardnej prevádzky a administrácie systému počas realizácie projektu bolo v čase prípravy žiadosti o NFP naplánované aj  vytvorenie nadstavbových modulov systému formou externej dodávky. Avšak počas prvých dvoch rokov realizácie projektu v súvislosti s nárastom dát a užívateľov systému, ako aj  v súvislosti so spracovaním údajov pre reporting v roku 2019 sa ukázalo, že kľúčovou prioritou v rámci tohto projektu je zameranie sa na zabezpečenie lepšej stability a bezpečnosti systému, a to formou zapojenia väčšieho počtu interných zamestnancov, ktorí so systémom pracujú denno-denne. Z uvedeného dôvodu došlo k zmene projektu, vypusteniu externej dodávky nadstavbových modulov a tým aj zníženiu celkových oprávnených výdavkov projektu.

Hlavné oblasti priebežnej administrácie a rozvoja KIMS boli:

 • Tvorba (extrakcia) ad-hoc výstupov (exportov), reportov a štatistík;
 • Zabezpečovanie priebežnej údržby KIMS a odstraňovanie nepredvídateľných výpadkov systému;
 • Zlepšenie užívateľských funkcionalít na základe spätnej väzby užívateľov;
 • Poskytovanie poradenstva, technická a používateľská podpora pri inštalácii a správe nástrojov a modulov KIMS;
 • Začlenenie 3719 nových TML do KIMS a spresňovanie pôvodných TML;
 • Rozšírenie parametrov a tvorba číselníkov pre ryby

Hlavné oblasti rozvoja a zvýšenia bezpečnosti KIMS boli:

 • Zabezpečenie a správa VPN prístupov interných a externých zamestnancov a mapovateľov. Na tento účel bol zriadený špecializovaný server, ktorý umožnil zvýšenie bezpečnosti, zjednodušenie administrácie VPN prístupov do IS KIMS;
 • Významné zlepšenie v oblasti dostupnosti, kvality a kybernetickej bezpečnosti KIMS služieb pre jednotlivé pracoviská ŠOP SR a externých zamestnancov prinieslo vytvorenie novej centralizovanej komunikačnej platformy typu SD WAN;
 • Implementácia novej sieťovej infraštruktúry v budove riaditeľstva z cieľom zvýšenia výkonnosti a kybernetickej bezpečnosti prevádzky informačného systému;
 • Vytvorenie integračného modulu KIMS na backendu, ktorého účelom je migrácia a importy údajov z externých aplikácií a databáz do KIMS;
 • Implementácia a administrácia nového servera za účelom publikovania služieb v súlade s európskou smernicou INSPIRE (poskytovanie geopriestorových informácií). Priebežná aktualizácia a harmonizácia INSPIRE služieb poskytovaných v rámci KIMS.

KIMS bol v rokoch 2018 až 2023 doplnený o 234 027 zoologických a 600 484 botanických výskytových záznamov. 

Získané údaje budú nevyhnutným podkladom (údajovou databázou) pre korektné podanie 6 ročnej správy o stave druhov a biotopov európskeho významu v zmysle čl. 17 smernice o biotopoch a správy o stave vtákov v zmysle čl. 12 smernice o vtákoch za roky 2019 – 2024.

Aktivity zamerané na prípravu, spracovanie a podanie predchádzajúcej správy o stave druhov a biotopov európskeho významu za roky 2013-2018 v zmysle čl. 17 smernice o biotopoch boli v roku 2019 súčasťou tohto projektu. Dôležitú úlohu pri príprave správy plnila aj samostatne zriadená koordinačná rada, ktorej členovia – zástupcovia relevantných organizácií z celého Slovenska, validovali jej závery. 

Správa je zverejnená na EIONET stránke tu: https://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/art17/

Webový nástroj EK je tu: https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/

Správa v slovenskom jazyku je dostupná tu: https://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=15&lang=sk

Pri reportingu v zmysle čl. 17 smernice o biotopoch došlo k významnému poklesu neznámych stavov druhov/biotopov v príslušnom biogeografickom regióne. Ukazovateľ  projektu „Počet druhov alebo biotopov v neznámom stave, ktorých stav sa pri monitorovaní druhov alebo biotopov zmenil“ bol teda naplnený. Z pôvodnej plánovanej hodnoty zmeny 59 neznámych stavov došlo k navýšeniu na hodnotu 63.

Rovnako príprava, spracovanie a podanie predchádzajúcej správy o stave vtákov za roky 2013-2018 v zmysle čl. 12 smernice o vtákoch boli v roku 2019 taktiež súčasťou tohto projektu. Na jej vypracovaní sa podieľalo viac ako 30 národných expertov. Správa poskytuje podrobné a aktuálne informácie týkajúce sa rozšírenia druhov vtákov, veľkosti ich populácie, hniezdneho rozšírenia či negatívnych vplyvov a ohrození pre jednotlivé druhy vtákov. Správa pozostáva z jednotlivých reportov pre každý jeden druh, ktorých súčasťou je aj mapa rozšírenia, vyhodnotenie krátkodobých a dlhodobých trendov a ďalších parametrov v súlade so požadovaným formátom Európskej komisie. Významnú časť práce a pripomienkovania vykonala koordinačná rada, ktorej hlavnou úlohou je zabezpečiť akceptáciu výsledkov na národnej úrovni všetkými organizáciami, ktoré sa venujú problematike vtáctva na Slovensku. 

Správa je zverejnená na EIONET stránke tu: https://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/art12/

Webový nástroj EK je tu: https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/

Správa v slovenskom jazyku je dostupná tu: https://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=15&lang=sk

Výsledky monitoringu napomohli pri rokovaniach s EK k dostatočnosti národného zoznamu území európskeho významu. Ďalej sú potrebné pri vyhlasovaní území európskeho významu a pre prípravu dokumentácie ochrany prírody a krajiny (projekty ochrany, programy starostlivosti o chránené územia, programy záchrany, atď.).

Celkové lepšie poznanie stavu druhov a biotopov zefektívni a lepšie nasmeruje manažment potrebný pre lokality, ktorým hrozia negatívne vplyvy alebo zhoršenie stavu. Výsledky monitoringu teda zachytávajú tieto negatívne trendy a vysielajú signál pre realizáciu nápravných opatrení, tak aby k nedochádzalo ani k lokálnemu zhoršovaniu ich stavu.

Pre plynulé zabezpečenie realizácie terénneho monitoringu a jeho uržateľnosti bolo potrebné zabezpečiť materiál a prístrojové a technické vybavenie.

Publicita projektu bola zabezpečená najmä prostredníctvom verejného portálu www.biomonitoring.sk.

V rámci projektu boli organizované 3 školiace semináre zamerané na prezentovanie metodiky monitoringu vážok (v rokoch 2021, 2022 a 2023).

Výsledky projektu boli prezentované aj na podujatiach a v Enviromagazíne:

https://www.enviromagazin.sk/enviro2019/ENVIROMAGAZIN_MV2019.pdf

V čase spracovania žiadosti o NFP bolo plánované vydanie 5 samostatných publikácií (3 z nich mali obsahovať výsledky monitoringu biotopov, rastlín, živočíchov získané počas projektu, ďalšie 2 zamerané na monitoring vtákov – červený zoznam vtákov Slovenska a  výsledky komplexného mapovania všetkých vtáčích druhov na Slovensku. Z dôvodu prieťahov v procese vo verejnom obstaraní externého terénneho monitoringu bol najväčší objem zberu dát sústredený až do posledných dvoch rokov predĺženej realizácie projektu, čo by neumožnilo spracovať najaktuálnejšie výsledky do publikácií.

 

V rámci dvoch zmien projektu boli tieto publikácie nahradené publikáciami, ktorých potreba vyplynula z reálnych potrieb v čase realizácie projektu. Predovšetkým publikácie prezentujúce výsledky reportingu podľa čl. 12 smernice o vtákoch a čl. 17 smernice o biotopoch, ktorý bol vypracovaný v roku 2019:

 • ČERNECKÝ, J., LEŠO, P., RIDZOŇ, J., KRIŠTÍN, A., KARASKA, D., DAROLOVÁ, A., FULÍN, M., CHAVKO, J., BOHUŠ, M., KRAJNIAK, D., ĎURICOVÁ, V., LEŠOVÁ, A., ČULÁKOVÁ, J., SAXA, A., DURKOŠOVÁ, J., ANDRÁŠ, P. 2020. Stav ochrany vtáctva na Slovensku v rokoch 2013 – 2018. Banská Bystrica. ŠOP SR. 105 pp. ISBN 978–80–8184–084–5
 • ČERNECKÝ, J., ČULÁKOVÁ, J., ĎURICOVÁ, V., SAXA, A., ANDRÁŠ, P., ULRYCH, L., ŠUVADA, R., GALVÁNKOVÁ, J., LEŠOVÁ, A., HAVRANOVÁ, I. 2020. Správa o stave biotopov a druhov európskeho významu za obdobie rokov 2013 – 2018 v Slovenskej republike. Banská Bystrica. ŠOP SR. 109 pp. ISBN 978–80–8184–076–0.

Publikácie prispievajúce k zlepšeniu metodických postupov monitoingu:

 • ŠUVADA R. (ed.), 2023: Katalóg biotopov Slovenska (druhé, rozšírené vydanie), Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 511 p., ISBN 978-80-8184-106-4
 • DANKO Š. 2023: Netopiere Slanských a Zemplínskych vrchov. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica, 176 pp., ISBN 978-80-8184-104-0

Publikácie, ktoré údaje z monitoringu využili v hodnotení ekosystémov a ich služieb:

 • ČERNECKÝ, J.,  GAJDOŠ, P., ĎURICOVÁ, V., ŠPULEROVÁ, J., ČERNECKÁ, Ľ., ŠVAJDA, J., ANDRÁŠ, P., ULRYCH, L., RYBANIČ, R., PASTOREK, P., POVAŽAN, R. 2020. Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku. Banská Bystrica. ŠOP SR. 166 pp. ISBN 978–80–8184–078–4. (vydané aj v anglickom jazyku)
 • MEDERLY, P., ČERNECKÝ J., ŠPULEROVÁ, J., IZAKOVIČOVÁ, Z., JANČOVIČ, M., ĎURICOVÁ, V., STAŠOVÁ, S., HREŠKO, J., PETROVIČ, F., ŠTEFUNKOVÁ, D., ŠTATALOVÁ, B., MOČKO, M., VRBIČANOVÁ, G., KAISOVÁ, D., TURANOVIČOVÁ, M., KOVÁČ, T., LACO, I. 2019. Katalóg ekosystémových služieb Slovenska. ŠOP SR, UKF v Nitre, ÚKE SAV. Banská Bystrica. 215 pp. ISBN 978–80–8184–067–8.

Publikácie sú dostupné tu: http://www.biomonitoring.sk/CMS/Publication/ListGallery

V rámci projektu boli spracované textové a fotografické a mapové dokumenty červených kníh ohrozených druhov rastlín a živočíchov na základe aktualizovaných výskytových údajov o rozšírení jednotlivých druhov a stavu ich populácií.

Vyhodnotenie realizácie aktivít projektu za rok 2022

MONITORING DRUHOV A BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ZMYSLE SMERNICE O BIOTOPOCH A SMERNICE O VTÁKOCH (skrátený názov: Monitoring 2)

Realizácia projektu pokračovala výkonom monitoringu biotopov a druhov európskeho významu na vybraných TML, na ktorom sa podieľali interní aj externí zamestnanci ŠOP SR (monitorovatelia) formou dohôd o vykonaní práce.

Spracovanie, editácia a schvaľovanie výsledkov monitoringu prebiehalo prostredníctvom existujúceho Komplexného informačného a monitorovacieho systému (KIMS), pričom takto bolo spracovaných 5 901 záznamov (terénnych návštev).

Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS) bol doplnený o 47 657 zoologických, 4 994 biotopových a 156 586 botanických výskytových záznamov vrátane chránených a inváznych druhov, spolu 209 237 záznamov čo je viac ako v predošlom roku 2021. Priebežne boli zapisované aj údaje z odovzdaných správ z výskumov a záverečných správ. 

Administrácia KIMS bola zabezpečená, počas prevádzky boli identifikované požiadavky a návrhy na zlepšenie jednotlivých funkcionalít a prevádzky KIMS.

Počas celého roka prebiehala príprava súťažných podkladov, technických špecifikácií v rámci verejných obstarávaní: – Ornitologické krúžky, Prenosný reproduktor, Terénna obuv, Prístroje pre monitoring netopierov, Grafické spracovanie a tlač odborných publikácií, Poskytnutie ubytovania, stravy a prednáškových priestorov pre účely zorganizovania seminára k metodike monitoringu vážok, IKT I. - Osobné počítače a príslušenstvo, Mobilné zábrany pre obojživelníky, Odborná literatúra, Externý monitoring vtákov v zmysle smernice o vtákoch, Terénne odevy, Vypracovanie červených kníh ohrozených druhov rastlín a živočíchov, Stavebné úpravy priestorov serverovne v budove ŠOP SR v Banskej Bystrici, Tajovského 28B, Športový výstroj, Nákup ochranných pracovných pomôcok – čižmy.

Pripravujú sa aj samostatné zákazky na zabezpečenie ďalších aktivít, ktoré sú predmetom projektu.

Pre hlavnú aktivitu sa úspešne realizuje - Externý monitoring biotopov a druhov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch – Živočíchy; Biotopy a nižšie rastliny.

Bolo ukončené verejné obstarávanie  - Externý monitoring vtákov v zmysle smernice o vtákoch - bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom a začali rokovania k detailom realizácie externého monitoringu vtákov na vybraných trvalých monitorovacích lokalitách (TML) podľa stanovenej metodiky a frekvencie.

Ukončené bolo aj verejné obstarávanie: - Terénne odevy – bola podpísaná zmluva s dodávateľmi.

Úspešne boli zrealizované verejné obstarávania : - Terénna obuv, Nákup mobilných telefónov, Ornitologické krúžky, Prenosný reproduktor, Grafické spracovanie a tlač odborných publikácií, Prístroje pre monitoring netopierov, Poskytnutie ubytovania, stravy a prednáškových priestorov pre účely zorganizovania seminára k metodike monitoringu vážok, IKT I. - Osobné počítače a príslušenstvo, Mobilné zábrany pre obojživelníky, Odborná literatúra

V ROKU 2022 BOLI VYTLAČENÉ NASLEDOVNÉ PUBLIKÁCIE:

ČERNECKÝ, J., LEŠO, P., RIDZOŇ, J., KRIŠTÍN, A., KARASKA, D., DAROLOVÁ, A., FULÍN, M., CHAVKO, J., BOHUŠ, M., KRAJNIAK, D., ĎURICOVÁ, V., LEŠOVÁ, A., ČULÁKOVÁ, J., SAXA, A., DURKOŠOVÁ, J., ANDRÁŠ, P. 2020. Stav ochrany vtáctva na Slovensku v rokoch 2013 – 2018. Banská Bystrica. ŠOP SR. 105 pp. ISBN 978–80–8184–084–5

ČERNECKÝ, J.,  GAJDOŠ, P., ĎURICOVÁ, V., ŠPULEROVÁ, J., ČERNECKÁ, Ľ., ŠVAJDA, J., ANDRÁŠ, P., ULRYCH, L., RYBANIČ, R., PASTOREK, P., POVAŽAN, R. 2020. Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku. Banská Bystrica. ŠOP SR. 166 pp. ISBN 978–80–8184–078–4.

Vytlačená aj v anglickej verzii.

ČERNECKÝ, J., ČULÁKOVÁ, J., ĎURICOVÁ, V., SAXA, A., ANDRÁŠ, P., ULRYCH, L., ŠUVADA, R., GALVÁNKOVÁ, J., LEŠOVÁ, A., HAVRANOVÁ, I. 2020. Správa o stave biotopov a druhov európskeho významu za obdobie rokov 2013 – 2018 v Slovenskej republike. Banská Bystrica. ŠOP SR. 109 pp. ISBN 978–80–8184–076–0.

MEDERLY, P., ČERNECKÝ J., ŠPULEROVÁ, J., IZAKOVIČOVÁ, Z., JANČOVIČ, M., ĎURICOVÁ, V., STAŠOVÁ, S., HREŠKO, J., PETROVIČ, F., ŠTEFUNKOVÁ, D., ŠTATALOVÁ, B., MOČKO, M., VRBIČANOVÁ, G., KAISOVÁ, D., TURANOVIČOVÁ, M., KOVÁČ, T., LACO, I. 2019. Katalóg ekosystémových služieb Slovenska. ŠOP SR, UKF v Nitre, ÚKE SAV. Banská Bystrica. 215 pp. ISBN 978–80–8184–067–8.

Vyhodnotenie realizácie aktivít projektu za rok 2021

MONITORING DRUHOV A BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ZMYSLE SMERNICE O BIOTOPOCH A SMERNICE O VTÁKOCH (skrátený názov: Monitoring 2)

Realizácia projektu pokračovala výkonom monitoringu biotopov a druhov európskeho významu na vybraných TML, na ktorom sa podieľali interní aj externí zamestnanci ŠOP SR (monitorovatelia) formou dohôd o vykonaní práce. Realizovalo sa školenie k monitoringu stavu lesných biotopov na TML.

Spracovanie, editácia a schvaľovanie výsledkov monitoringu prebiehalo prostredníctvom existujúceho Komplexného informačného a monitorovacieho systému (KIMS), pričom takto bolo spracovaných 2237 záznamov (terénnych návštev).

Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS) bol doplnený o 20 630 zoologických, 2229 biotopových a 37 725 botanických výskytových záznamov vrátane chránených a inváznych druhov, čo je viac ako v predošlom roku 2020. Priebežne boli zapisované aj údaje z odovzdaných správ z výskumov a záverečných správ. 

Administrácia KIMS bola zabezpečená, počas prevádzky boli identifikované požiadavky a návrhy na zlepšenie jednotlivých funkcionalít a prevádzky KIMS.

V rámci projektu bola zabezpečená online účasť odborných pracovníkov na zasadnutiach expertných skupín pre reporting na úrovni EÚ.

Počas celého roka prebiehala príprava súťažných podkladov, technických špecifikácií v rámci verejných obstarávaní - Vybavenie na ornitologický monitoring, Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácií fólií pre monitoring obojživelníkov, Terénna obuv, Poskytnutie ubytovania a stravy pre účely zorganizovania seminára k metodike monitoringu vážok, Odolné mobilné telefóny Grafické spracovanie a tlač odborných publikácií, Ornitologické krúžky II, Prístroje pre monitoring netopierov, Terénne odevy, Informačno-komunikačné technológie, Športový tovar a výbava, GPS prístroje, Externý monitoring biotopov a druhov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch – Živočíchy/Biotopy a nižšie rastliny, Vypracovanie hodnotenia vhodnosti využitia metód metabarkódingu a environmentálnej DNA pre monitoring vodnej fauny Vypracovanie metodík monitoringu vtákov a návrh TML, Monitoring vtákov.

Pripravujú sa aj samostatné zákazky na zabezpečenie ďalších aktivít, ktoré sú predmetom projektu.

Pre hlavnú aktivitu – externý monitoring bolo ukončené verejné obstarávanie - Externý monitoring biotopov a druhov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch – Živočíchy; Biotopy a nižšie rastliny - bola podpísaná zmluva s dodávateľom a začali rokovania k detailom realizácie externého monitoringu, harmonogramu a návrhu nových TML.

Ukončené boli aj verejné obstarávania: - Vypracovanie metodík monitoringu vtákov a návrh TML, Vypracovanie hodnotenia vhodnosti využitia metód metabarkódingu a environmentálnej DNA pre monitoring vodnej fauny – boli podpísané zmluvy s dodávateľmi.

Úspešne boli zrealizované verejné obstarávania : - Vybavenie na ornitologický monitoring, Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácií fólií pre monitoring obojživelníkov, Terénna obuv, Poskytnutie ubytovania a stravy pre účely zorganizovania seminára k metodike monitoringu vážok, Odolné mobilné telefóny, Grafické spracovanie a tlač odborných publikácií.

Vyhodnotenie realizácie aktivít projektu za rok 2020

Realizácia projektu pokračovala výkonom interného monitoringu biotopov a druhov európskeho významu na vybraných TML, na ktorom sa podieľali interní zamestnanci ŠOP SR -  monitorovatelia. Spracovanie, editácia a schvaľovanie výsledkov monitoringu prebiehalo prostredníctvom existujúceho Komplexného informačného a monitorovacieho systému (KIMS), pričom takto bolo spracovaných 438 záznamov (terénnych návštev).

Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS) bol doplnený o 16 407 zoologických, 254 biotopových a 17 620 botanických výskytových záznamov vrátane chránených a inváznych druhov, čo je výrazne menej ako v predošlom roku 2019. Priebežne boli zapisované aj údaje z odovzdaných správ z výskumov a záverečných správ. 

Administrácia KIMS bola zabezpečená, počas prevádzky boli identifikované požiadavky a návrhy na zlepšenie jednotlivých funkcionalít a prevádzky KIMS.

Odborní pracovníci sa zúčastnili online medzinárodných konferencií a rokovaní, ktoré boli zamerané na vzájomnú informovanosť o metódach a systémoch zberu údajov v rámci monitoringu, prezentáciu skúseností a výstupov v oblasti realizácie monitoringu. V rámci projektu bola zabezpečená online účasť odborných pracovníkov na zasadnutiach expertných skupín pre reporting na úrovni EÚ.

Hlavná aktivita – externý monitoring a KIMS sa nezačal realizovať. Počas celého roku   prebiehala príprava súťažných podkladov, technických špecifikácií v rámci verejných obstarávaní (Audiotechnika, Obaly na diktafóny, Nákup ochranných pracovných pomôcok – Terénna obuv pre zamestnancov ŠOP SR, Terénne odevy pre zamestnancov ŠOP SR, ornitologické pomôcky).

V rámci dožiadaní k realizácii VO  zo strany SAŽP a ÚVO  boli vypracované odborné podklady a vysvetlenia. Úspešne ukončené boli zrealizované  verejné obstarávania Audiotechnika, Obaly na diktafóny, Prístroje pre potreby monitoringov)

Prostredníctvom uzatvorených dohôd o vykonaní práce prebiehala príprava publikácii z výsledkov monitoringu.

Vyhodnotenie realizácie aktivít projektu za rok 2019

Realizácia projektu pokračovala výkonom interného monitoringu biotopov a druhov európskeho významu na vybraných TML, na ktorom sa podieľali interní zamestnanci ŠOP SR -  monitorovatelia. Spracovanie, editácia a schvaľovanie výsledkov monitoringu prebiehalo prostredníctvom existujúceho Komplexného informačného a monitorovacieho systému (KIMS), pričom takto bolo spracovaných 562 záznamov (terénnych návštev).

Zakladané boli aj nové TML, pričom 8 bolo založených úplne nových a 34 TML, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov.

Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS) bol doplnený o 37 153 zoologických, 1 218 biotopových a 46 479 botanických výskytových záznamov vrátane chránených a inváznych druhov. Priebežne boli zapisované aj údaje z odovzdaných správ z výskumov a záverečných správ. 

Administrácia KIMS bola zabezpečená, počas prevádzky boli identifikované požiadavky a návrhy na zlepšenie jednotlivých funkcionalít a prevádzky KIMS.

Odborní pracovníci sa zúčastnili zahraničných pracovných ciest – medzinárodných konferencií a rokovaní, ktoré boli zamerané na vzájomnú informovanosť o metódach a systémoch zberu údajov v rámci monitoringu, prezentáciu skúseností a výstupov v oblasti realizácie monitoringu. V rámci projektu bola zabezpečená účasť odborných pracovníkov na zasadnutiach expertných skupín pre reporting na úrovni EÚ v Bruseli.

Pre zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, ktoré je nevyhnutné pri realizácii projektu prebiehala príprava súťažných podkladov, technických špecifikácií v rámci verejných obstarávaní  : Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov, Nákup ochranných pracovných pomôcok – Obuv pre zamestnancov ŠOP SR, Terénne odevy pre zamestnancov ŠOP SR, Audiotechnika, Geoharpony,  Nákup IKT techniky.

Úspešne boli zrealizované nasledovné verejné obstarávania : Fotopasce a prislúchajúce vybavenie, Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu

Prebiehalo  verejné obstarávanie na externého dodávateľa, ktorý sa bude podieľať na hlavných aktivitách projektu súvisiacich s realizáciou a koordináciou monitoringu, vypracovaním správy o stave druhov a biotopov európskeho významu, prípravou publikácií, doplnením externých systémových nástrojov KIMS.  V rámci dožiadaní k realizácii VO  zo strany SAŽP a ÚVO  boli vypracované odborné podklady a vysvetlenia.


Máj

Počuli ste, že...