Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch

opkzp logo

Základné údaje o projekte:

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2016-13

Kód žiadosti o NFP: NFP310010P170

Celkové oprávnené výdavky projektu: 17 915 216,90 €

Doba realizácie projektu: 1.1.2018 – 31.12.2023

Opis a cieľ projektu:

Cieľom projektu je realizácia celoplošného monitoringu druhov a biotopov, zabezpečenie dostupnosti aktuálnych údajov prostredníctvom informačného systému a zníženie počtu neznámeho stavu biotopov a druhov európskeho významu (celkom o 59 biotopov a druhov). Prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia monitoringu bude možné spracovanie správ o stave biotopov a druhoch európskeho významu a jednotlivých druhoch vtákov (reporting) pre Európsku komisiu a tak naplnenie národných legislatívnych požiadaviek a požiadaviek smerníc EÚ. Realizácia a rozšírenie monitoringu budú zabezpečené sledovaním stavu (monitoring) druhov a biotopov európskeho významu podľa požiadaviek smernice o biotopoch a smernice o vtákoch na území celého Slovenska. Výsledky monitoringu budú slúžiť pre zabezpečenie cieľov smerníc, najmä udržanie a zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu a podávanie pravidelných správ Európskej komisii (reporting). Naplnenie cieľov projektu bude uskutočnené prostredníctvom realizácie monitoringu na vybraných trvalých monitorovacích lokalitách (TML) podľa stanovenej metodiky a frekvencie, ktoré je potrebné pred realizáciou v teréne objektivizovať a spresniť. Monitorované budú: nelesné biotopy a botanické taxóny, lesné biotopy, vtáky, ryby a ostatné druhy živočíchov ako napríklad hlodavce, chrobáky, motýle atď. Sieť TML bude doplnená o ďalšie TML najmä pre jednotlivé druhy vtákov, čím sa zabezpečí rozmiestnenie TML na celom území SR. Pre tento účel je potrebné zabezpečiť návštevu všetkých pôvodných lokalít za účelom vytýčenia nových TML pre ďalšie biotopy/druhy (Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov – 3000). Rovnako je potrebné založiť úplne nové TML (Počet novo zaradených monitorovaných lokalít - 700). Dôležitou súčasťou projektu je aj zabezpečenie publicity monitoringu prostredníctvom verejného portálu a jeho prepojenosť na praktický manažment lokalít a prípravu odborných publikácií.

Vyhodnotenie realizácie aktivít projektu za rok 2022

MONITORING DRUHOV A BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ZMYSLE SMERNICE O BIOTOPOCH A SMERNICE O VTÁKOCH (skrátený názov: Monitoring 2)

Realizácia projektu pokračovala výkonom monitoringu biotopov a druhov európskeho významu na vybraných TML, na ktorom sa podieľali interní aj externí zamestnanci ŠOP SR (monitorovatelia) formou dohôd o vykonaní práce.

Spracovanie, editácia a schvaľovanie výsledkov monitoringu prebiehalo prostredníctvom existujúceho Komplexného informačného a monitorovacieho systému (KIMS), pričom takto bolo spracovaných 5 901 záznamov (terénnych návštev).

Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS) bol doplnený o 47 657 zoologických, 4 994 biotopových a 156 586 botanických výskytových záznamov vrátane chránených a inváznych druhov, spolu 209 237 záznamov čo je viac ako v predošlom roku 2021. Priebežne boli zapisované aj údaje z odovzdaných správ z výskumov a záverečných správ. 

Administrácia KIMS bola zabezpečená, počas prevádzky boli identifikované požiadavky a návrhy na zlepšenie jednotlivých funkcionalít a prevádzky KIMS.

Počas celého roka prebiehala príprava súťažných podkladov, technických špecifikácií v rámci verejných obstarávaní: – Ornitologické krúžky, Prenosný reproduktor, Terénna obuv, Prístroje pre monitoring netopierov, Grafické spracovanie a tlač odborných publikácií, Poskytnutie ubytovania, stravy a prednáškových priestorov pre účely zorganizovania seminára k metodike monitoringu vážok, IKT I. - Osobné počítače a príslušenstvo, Mobilné zábrany pre obojživelníky, Odborná literatúra, Externý monitoring vtákov v zmysle smernice o vtákoch, Terénne odevy, Vypracovanie červených kníh ohrozených druhov rastlín a živočíchov, Stavebné úpravy priestorov serverovne v budove ŠOP SR v Banskej Bystrici, Tajovského 28B, Športový výstroj, Nákup ochranných pracovných pomôcok – čižmy.

Pripravujú sa aj samostatné zákazky na zabezpečenie ďalších aktivít, ktoré sú predmetom projektu.

Pre hlavnú aktivitu sa úspešne realizuje - Externý monitoring biotopov a druhov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch – Živočíchy; Biotopy a nižšie rastliny.

Bolo ukončené verejné obstarávanie  - Externý monitoring vtákov v zmysle smernice o vtákoch - bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom a začali rokovania k detailom realizácie externého monitoringu vtákov na vybraných trvalých monitorovacích lokalitách (TML) podľa stanovenej metodiky a frekvencie.

Ukončené bolo aj verejné obstarávanie: - Terénne odevy – bola podpísaná zmluva s dodávateľmi.

Úspešne boli zrealizované verejné obstarávania : - Terénna obuv, Nákup mobilných telefónov, Ornitologické krúžky, Prenosný reproduktor, Grafické spracovanie a tlač odborných publikácií, Prístroje pre monitoring netopierov, Poskytnutie ubytovania, stravy a prednáškových priestorov pre účely zorganizovania seminára k metodike monitoringu vážok, IKT I. - Osobné počítače a príslušenstvo, Mobilné zábrany pre obojživelníky, Odborná literatúra

V ROKU 2022 BOLI VYTLAČENÉ NASLEDOVNÉ PUBLIKÁCIE:

ČERNECKÝ, J., LEŠO, P., RIDZOŇ, J., KRIŠTÍN, A., KARASKA, D., DAROLOVÁ, A., FULÍN, M., CHAVKO, J., BOHUŠ, M., KRAJNIAK, D., ĎURICOVÁ, V., LEŠOVÁ, A., ČULÁKOVÁ, J., SAXA, A., DURKOŠOVÁ, J., ANDRÁŠ, P. 2020. Stav ochrany vtáctva na Slovensku v rokoch 2013 – 2018. Banská Bystrica. ŠOP SR. 105 pp. ISBN 978–80–8184–084–5

ČERNECKÝ, J.,  GAJDOŠ, P., ĎURICOVÁ, V., ŠPULEROVÁ, J., ČERNECKÁ, Ľ., ŠVAJDA, J., ANDRÁŠ, P., ULRYCH, L., RYBANIČ, R., PASTOREK, P., POVAŽAN, R. 2020. Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku. Banská Bystrica. ŠOP SR. 166 pp. ISBN 978–80–8184–078–4.

Vytlačená aj v anglickej verzii.

ČERNECKÝ, J., ČULÁKOVÁ, J., ĎURICOVÁ, V., SAXA, A., ANDRÁŠ, P., ULRYCH, L., ŠUVADA, R., GALVÁNKOVÁ, J., LEŠOVÁ, A., HAVRANOVÁ, I. 2020. Správa o stave biotopov a druhov európskeho významu za obdobie rokov 2013 – 2018 v Slovenskej republike. Banská Bystrica. ŠOP SR. 109 pp. ISBN 978–80–8184–076–0.

MEDERLY, P., ČERNECKÝ J., ŠPULEROVÁ, J., IZAKOVIČOVÁ, Z., JANČOVIČ, M., ĎURICOVÁ, V., STAŠOVÁ, S., HREŠKO, J., PETROVIČ, F., ŠTEFUNKOVÁ, D., ŠTATALOVÁ, B., MOČKO, M., VRBIČANOVÁ, G., KAISOVÁ, D., TURANOVIČOVÁ, M., KOVÁČ, T., LACO, I. 2019. Katalóg ekosystémových služieb Slovenska. ŠOP SR, UKF v Nitre, ÚKE SAV. Banská Bystrica. 215 pp. ISBN 978–80–8184–067–8.

Vyhodnotenie realizácie aktivít projektu za rok 2021

MONITORING DRUHOV A BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU V ZMYSLE SMERNICE O BIOTOPOCH A SMERNICE O VTÁKOCH (skrátený názov: Monitoring 2)

Realizácia projektu pokračovala výkonom monitoringu biotopov a druhov európskeho významu na vybraných TML, na ktorom sa podieľali interní aj externí zamestnanci ŠOP SR (monitorovatelia) formou dohôd o vykonaní práce. Realizovalo sa školenie k monitoringu stavu lesných biotopov na TML.

Spracovanie, editácia a schvaľovanie výsledkov monitoringu prebiehalo prostredníctvom existujúceho Komplexného informačného a monitorovacieho systému (KIMS), pričom takto bolo spracovaných 2237 záznamov (terénnych návštev).

Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS) bol doplnený o 20 630 zoologických, 2229 biotopových a 37 725 botanických výskytových záznamov vrátane chránených a inváznych druhov, čo je viac ako v predošlom roku 2020. Priebežne boli zapisované aj údaje z odovzdaných správ z výskumov a záverečných správ. 

Administrácia KIMS bola zabezpečená, počas prevádzky boli identifikované požiadavky a návrhy na zlepšenie jednotlivých funkcionalít a prevádzky KIMS.

V rámci projektu bola zabezpečená online účasť odborných pracovníkov na zasadnutiach expertných skupín pre reporting na úrovni EÚ.

Počas celého roka prebiehala príprava súťažných podkladov, technických špecifikácií v rámci verejných obstarávaní - Vybavenie na ornitologický monitoring, Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácií fólií pre monitoring obojživelníkov, Terénna obuv, Poskytnutie ubytovania a stravy pre účely zorganizovania seminára k metodike monitoringu vážok, Odolné mobilné telefóny Grafické spracovanie a tlač odborných publikácií, Ornitologické krúžky II, Prístroje pre monitoring netopierov, Terénne odevy, Informačno-komunikačné technológie, Športový tovar a výbava, GPS prístroje, Externý monitoring biotopov a druhov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch – Živočíchy/Biotopy a nižšie rastliny, Vypracovanie hodnotenia vhodnosti využitia metód metabarkódingu a environmentálnej DNA pre monitoring vodnej fauny Vypracovanie metodík monitoringu vtákov a návrh TML, Monitoring vtákov.

Pripravujú sa aj samostatné zákazky na zabezpečenie ďalších aktivít, ktoré sú predmetom projektu.

Pre hlavnú aktivitu – externý monitoring bolo ukončené verejné obstarávanie - Externý monitoring biotopov a druhov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch – Živočíchy; Biotopy a nižšie rastliny - bola podpísaná zmluva s dodávateľom a začali rokovania k detailom realizácie externého monitoringu, harmonogramu a návrhu nových TML.

Ukončené boli aj verejné obstarávania: - Vypracovanie metodík monitoringu vtákov a návrh TML, Vypracovanie hodnotenia vhodnosti využitia metód metabarkódingu a environmentálnej DNA pre monitoring vodnej fauny – boli podpísané zmluvy s dodávateľmi.

Úspešne boli zrealizované verejné obstarávania : - Vybavenie na ornitologický monitoring, Fólie pre obojživelníky, kolíky, náradie a materiál k inštalácií fólií pre monitoring obojživelníkov, Terénna obuv, Poskytnutie ubytovania a stravy pre účely zorganizovania seminára k metodike monitoringu vážok, Odolné mobilné telefóny, Grafické spracovanie a tlač odborných publikácií.

Vyhodnotenie realizácie aktivít projektu za rok 2020

Realizácia projektu pokračovala výkonom interného monitoringu biotopov a druhov európskeho významu na vybraných TML, na ktorom sa podieľali interní zamestnanci ŠOP SR -  monitorovatelia. Spracovanie, editácia a schvaľovanie výsledkov monitoringu prebiehalo prostredníctvom existujúceho Komplexného informačného a monitorovacieho systému (KIMS), pričom takto bolo spracovaných 438 záznamov (terénnych návštev).

Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS) bol doplnený o 16 407 zoologických, 254 biotopových a 17 620 botanických výskytových záznamov vrátane chránených a inváznych druhov, čo je výrazne menej ako v predošlom roku 2019. Priebežne boli zapisované aj údaje z odovzdaných správ z výskumov a záverečných správ. 

Administrácia KIMS bola zabezpečená, počas prevádzky boli identifikované požiadavky a návrhy na zlepšenie jednotlivých funkcionalít a prevádzky KIMS.

Odborní pracovníci sa zúčastnili online medzinárodných konferencií a rokovaní, ktoré boli zamerané na vzájomnú informovanosť o metódach a systémoch zberu údajov v rámci monitoringu, prezentáciu skúseností a výstupov v oblasti realizácie monitoringu. V rámci projektu bola zabezpečená online účasť odborných pracovníkov na zasadnutiach expertných skupín pre reporting na úrovni EÚ.

Hlavná aktivita – externý monitoring a KIMS sa nezačal realizovať. Počas celého roku   prebiehala príprava súťažných podkladov, technických špecifikácií v rámci verejných obstarávaní (Audiotechnika, Obaly na diktafóny, Nákup ochranných pracovných pomôcok – Terénna obuv pre zamestnancov ŠOP SR, Terénne odevy pre zamestnancov ŠOP SR, ornitologické pomôcky).

V rámci dožiadaní k realizácii VO  zo strany SAŽP a ÚVO  boli vypracované odborné podklady a vysvetlenia. Úspešne ukončené boli zrealizované  verejné obstarávania Audiotechnika, Obaly na diktafóny, Prístroje pre potreby monitoringov)

Prostredníctvom uzatvorených dohôd o vykonaní práce prebiehala príprava publikácii z výsledkov monitoringu.

Vyhodnotenie realizácie aktivít projektu za rok 2019

Realizácia projektu pokračovala výkonom interného monitoringu biotopov a druhov európskeho významu na vybraných TML, na ktorom sa podieľali interní zamestnanci ŠOP SR -  monitorovatelia. Spracovanie, editácia a schvaľovanie výsledkov monitoringu prebiehalo prostredníctvom existujúceho Komplexného informačného a monitorovacieho systému (KIMS), pričom takto bolo spracovaných 562 záznamov (terénnych návštev).

Zakladané boli aj nové TML, pričom 8 bolo založených úplne nových a 34 TML, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov.

Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS) bol doplnený o 37 153 zoologických, 1 218 biotopových a 46 479 botanických výskytových záznamov vrátane chránených a inváznych druhov. Priebežne boli zapisované aj údaje z odovzdaných správ z výskumov a záverečných správ. 

Administrácia KIMS bola zabezpečená, počas prevádzky boli identifikované požiadavky a návrhy na zlepšenie jednotlivých funkcionalít a prevádzky KIMS.

Odborní pracovníci sa zúčastnili zahraničných pracovných ciest – medzinárodných konferencií a rokovaní, ktoré boli zamerané na vzájomnú informovanosť o metódach a systémoch zberu údajov v rámci monitoringu, prezentáciu skúseností a výstupov v oblasti realizácie monitoringu. V rámci projektu bola zabezpečená účasť odborných pracovníkov na zasadnutiach expertných skupín pre reporting na úrovni EÚ v Bruseli.

Pre zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, ktoré je nevyhnutné pri realizácii projektu prebiehala príprava súťažných podkladov, technických špecifikácií v rámci verejných obstarávaní  : Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov, Nákup ochranných pracovných pomôcok – Obuv pre zamestnancov ŠOP SR, Terénne odevy pre zamestnancov ŠOP SR, Audiotechnika, Geoharpony,  Nákup IKT techniky.

Úspešne boli zrealizované nasledovné verejné obstarávania : Fotopasce a prislúchajúce vybavenie, Pomôcky na prepravu živočíchov a živočíšneho materiálu

Prebiehalo  verejné obstarávanie na externého dodávateľa, ktorý sa bude podieľať na hlavných aktivitách projektu súvisiacich s realizáciou a koordináciou monitoringu, vypracovaním správy o stave druhov a biotopov európskeho významu, prípravou publikácií, doplnením externých systémových nástrojov KIMS.  V rámci dožiadaní k realizácii VO  zo strany SAŽP a ÚVO  boli vypracované odborné podklady a vysvetlenia.


September

Počuli ste, že...