Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus citellus)

Názov projektu: Ochrana sysľa pasienkového (Spermophillus citellus)

Akronym: LIFE SYSEL

Kód projektu: LIFE19 NAT/SK/000895

Začiatok projektu: 01.09.2020

Koniec projektu: 31.12.2027

Celkový rozpočet: 5 428 988,- €

Príspevok EÚ:

Koordinujúci príjemca: Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Pridružení príjemcovia: ALKA Wildlife o.p.s., Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody “Salamandra”, Štátna ochrana prírody SR, Národná zoologická záhrada Bojnice


Hlavnými cieľmi projektu je:

  1. Obnova biotopov sysľa pasienkového (vyčistenie lokalít od náletov, zavedenie pastvy)
  2. Posilnenie populácií sysľa (zabezpečenie potravnej základne - výsev vhodných rastlín, podpora druhov hmyzu, výsadba ovocných stromov; starostlivosť o jednotlivé kolónie, odklonenie predačného tlaku podporou iných živočíšnych druhov)
  3. Reštitúcia sysľa na vhodné lokality, na ktorých v nedávnej minulosti vyhynul
  4. Spolupráca s miestnymi záujmovými skupinami, vlastníkmi a užívateľmi pri ochrane cieľového druhu
  5. Zvýšenie povedomia verejnosti o ochrane sysľa pasienkového.

V rámci projektu sa má zabezpečiť nákup pozemkov o výmere 50 ha na Slovensku a 15 ha v Poľsku; obnovenie 185 ha biotopov pre sysľa pasienkového na Slovensku a 22 ha v Poľsku; reštitúcia na 10 vybraných lokalitách na Slovensku.

Vo vybraných projektových lokalitách s výskytom sysľa sa projekt zamieria na zlepšenie existujúceho manažmentu, najmä vyčistením plôch od náletových drevín, zavedením pastvy a výsevom vhodných druhov rastlín.

Na zlepšenie nevyhovujúceho stavu populácií sysľa sa sústreďuje ďalšia aktivita projektu. Tu sa prikrmovaním, výsevom vhodných rastlín a ovocných stromov cieli na podporu nielen populácií sysľa, ale aj iných druhov, aby sa zvýšením objemu potravy znížil predačný tlak.

Vo vybraných územiach európskeho významu na Slovensku, kde je syseľ predmetom ochrany, bude vykonaná reštitúcia a opätovné založenie, či posilnenie populácie. Územia budú zvolené na základe vyhodnotenia údajov, stavu lokality, možnosti realizácie následného manažmentu a ďalších kritérií.

Projekt sa zameriava aj na zvýšenie povedomia verejnosti, a to formou pravidelného kontaktu s médiami, ako aj realizáciou rôznorodých aktivít pre verejnosť (propagačné predmety, prezentácia projektu na podujatiach, envirovýchovné podujatia, komunikácia so zainteresovanými stranami).

 

Rozdelenie rozpočtu podľa partnerov:

Partner

Rozpočet (v EUR)

BROZ (SK)

3 641 849,-

ALKA Wildlife (CZ)

79 875,-

Salamandra (PL)

498 866,-

PrifUK (SK)

254 734,-

SOP SR (SK)

553 832,-

ZOO Bojnice (SK)

399 832,-

Spolu

5 428 988,-

 

Viac informácií:

Oficiálna stránka projektu, BROZ, https://broz.sk/projekty/life-sysel/

CHUS, str. 86-88, http://www.sopsr.sk/chus/chranene-uzemia-slovenska-96/88/


September

Počuli ste, že...