Ochrana dropa fúzatého (Otis tarda) na Slovensku

Conservation of the Great Bustard (Otis tarda) in Slovakia

Číslo projektu:
LIFE05NAT/SK/000115
Cieľ:
Zlepšiť ochranu dropa fúzatého na Slovensku prostredníctvom vhodného manažmentu kľúčových lokalít, zníženia hlavných príčin vyrušovania a mortality a vytvorenia podmienok pre zabezpečenie primeranej ochrany druhu
Začiatok projektu:
08/01/2005
Koniec projektu:
31/12/2009
Celkový rozpočet:
2 040 000 EUR
Skutočné náklady:
1 262 453 EUR
Príspevok ES (% z celkových nákladov):
73,53
Príjemca:
Štátna ochrana prírody SR
Partneri:
SOS/BirdLife Slovensko, Ochrana dravcov na Slovensku, Obec Lehnice, Poľovnícke združenie Lehnice
Na stiahnutie:
Správa pre verejnosť (Layman´s Report): pozri [pdf]
Plán ochrany dropa fúzatého po skončení projektu (After-LIFE Conservation Plan): pozri [pdf]
Návrh programu starostlivosti o CHVÚ Sysľovské polia (Final Draft of Management Plan for Sysľovské polia SPA): pozri [pdf]
Návrh programu starostlivosti o CHVÚ Lehnice (Final Draft of Management Plan for Lehnice SPA): pozri [pdf]
Súhrnná správa z výsledkov monitoringu (Report on Monitoring and Disturbance [2005-2009]): pozri [pdf]
Záverečná technická správa (Final Technical Report): pozri [pdf]
Brožúra: Drop fúzatý - Ohrozený kráľ stepí (Brochure Great Bustard- Endangered King of Steppes): pozri [pdf]
Publikované články (Published Articles):
Naše poľovníctvo 7/2008 - stiahni [pdf]
Quark 12/2008 - stiahni [pdf]
Tichodroma 20/2008 - stiahni [pdf]
Farmár 25/2008 - stiahni [pdf]
Poľovníctvo a rybárstvo 9/2009 - stiahni [pdf]
Farmár 1/2010 - stiahni [pdf]
Egretta 51/2010 - stiahni [pdf]
Sčítanie dropa - stiahni [pdf]
Stránka projektu:
www.dropy.sk


September

Počuli ste, že...