Záchrana a starostlivosť

Vyhlásením, označením a zaevidovaním chránených stromov sa pre príslušný orgán ochrany prírody  ako aj odbornú organizáciu ochrany prírody záujem o ne nekončí. Chránené stromy sú prevažne staré stromy so zníženou fyziologickou alebo biomechanickou vitalitou. Naviac na všetky stromy, bez ohľadu na ich vek, pôsobia stresové faktory životného prostredia, ktorých účinok je čoraz intenzívnejší. Je preto potrebne adekvátnym spôsobom sa o stromy starať, najmä ich ošetrovať a udržiavať.

Starostlivosť o chránené stromy sa zabezpečuje predovšetkým realizovaním programov starostlivosti (vyhotovujú sa na obdobie najmenej 10 rokov) a ak sú stromy ohrozené aj programov záchrany (vyhotovujú sa na obdobie najmenej 5 rokov). Programy zo zákona obstaráva a schvaľuje okresný úrad v sídle kraja a vyhotovuje organizácia ochrany prírody alebo iná odborne spôsobilá osoba. Praktická starostlivosť o chránené stromy, ich ošetrovanie a údržba, sú zabezpečované odborne spôsobilými fyzickými alebo právnickými osobami - arboristami.


Október

Počuli ste, že...