ŠOP SR podpísala dohodu o spolupráci s Národným parkom Bükk

ŠOP SR podpísala dohodu o spolupráci s Národným parkom Bükk

Dlhoročná spolupráca chránených území na hranici Slovenska a Maďarska prináša výsledky.

Spolupráca pri manažmente chránených území v prihraničných oblastiach, koordinácia postupov v ochrane prírody, príprava cezhraničných projektov, obnova náučných chodníkov v geoparku Novohrad - Nógrád, ale aj inšpirácia a spoločné výskumné aktivity. Aj to sú výsledky, ktoré prináša dlhoročná spolupráca medzi Národným parkom Bükk a Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR).

Generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska potvrdil pokračovanie tejto spolupráce podpisom bilaterálnej zmluvy s riaditeľkou Národného parku Bükk Rónai Kálmánné v meste Eger, v sídle správy Národného parku Bükk.


Foto: Podpis memoranda o spolupráci medzi generlnym riaditeľom ŠOP SR Dušanom Karaskom a riaditeľkou NP Bükk Národný park Bükk Rónai Kálmánné , Zdroj: NP Bükk

Národný park Bükk je tretím najstarším a prvým horským národným parkom Maďarska. Nachádza sa najmä na území vápencových hôr a vyznačuje sa typickými krasovými útvarmi. Riaditeľstvo národného parku spravuje okrem samotného národného parku aj 9 chránených krajinných oblastí (CHKO), 14 ďalších osobitne chránených území, 6 vtáčích území NATURA 2000 (SPA) , 69 území európskeho významu NATURA 2000 (SAC), ako aj ďalších desiatok chránených území ako napr. prírodných pamiatok, jaskýň, prameňov, slatín a pod. Na Slovensku park intenzívne spolupracuje so Správou CHKO Cerová vrchovina a Správou CHKO Štiavnické vrchy.

Ako uvádza riaditeľka Správy CHKO Cerová vrchovina Eva Belanová: „Spolupráca s maďarskými partnermi prebieha od roku 1994 a prináša významné výsledky. V uplynulých rokoch sme tak spolupracovali na viacerých cezhraničných projektoch. Zaujímavé výsledky sme mali napríklad pri odbornom výskume bioty prihraničných tokov Ipľa, Rimavy, Slanej a ich prítokov, výskumu sysľa, sucho- a teplomilných travinno-bylinných biotopov, inváznych druhov rastlín, ako aj pri mapovaní migračných koridorov veľkých šeliem, ktoré boli spracované do rôznych vedeckých výstupov a publikácií."

Významná je odborno-náučná publikácia slovenských a maďarských autorov - monografia predstavujúca prírodné a kultúrno-historické hodnoty prihraničných a susediacich CHKO: CHKO Cerová  vrchovina a  Karancs Medves Tájvédelmi Körzet (CHKO).

V súčasnosti prebieha rozsiahly výskum hmyzej fauny na pohraničných územiach, do ktorej rozsiahlej vedeckej práce sú zainteresované významné odborné inštitúcie a odborníci troch štátov (SK, HU, CZ). Vďaka spolupráci si chránené územia vzájomne vymieňajú cenné informácie týkajúce sa výskytu rôznych  chránených taxónov v prihraničnej oblasti,  ako aj o poznatkoch ohľadom ochranárskych manažmentov.


Foto: Podpis memoranda o spolupráci medzi ŠOP SR a NP Bükk, Zdroj: ŠOP SR

Memorandum o spolupráci na roky 2023 a 2024 umožní partnerom odbornú spoluprácu pri starostlivosti o chránené územia, chránené taxóny, v rozvoji cezhraničného geoparku Nohrad- Nógrad, vybudovanie terénnych pochôdzok k objektom a náučným chodníkom, pokračovanie v spoločnej príprave cezhraničných projektov v rámci výskumu a environmentálnej výchovy ako aj hodnotenie, prepájanie a zabezpečenie ochrany a funkčnosti migračných koridorov veľkých šeliem v prihraničnej oblasti.

„Príroda nepozná hranice a je preto nesmierne dôležité, aby ochrana prírody nezastala na štátnej hranici. Spolupráca a výmena skúseností našich chránených území s maďarským partnerom nám otvára možnosti pristupovať k ochrane prírody komplexnejšie. Som rád, že slovensko- maďarská ochrana prírody prerástla do osobnej spolupráce založenej na dobrých vzťahoch,“ uzavrel generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska.

Za slovenskú stranu sa slávnostného podpisu memoranda zúčastnili generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska, riaditeľka Správy CHKO Cerová vrchovina Eva Belanová, riaditeľ Správy CHKO Štiavnické vrchy Peter Farbiak a zoológ Správy CHKO Cerová vrchovina Csaba Balázs. Za maďarskú stranu bol na stretnutí prítomný generálny riaditeľ Národného parku Bükk Rónai Kálmánné, zástupca generálneho riaditeľa György Dudás, vedúca odboru ekoturizmu a environmentálnej výchovy Kornélia Szádeczky , vedúci organizačnej jednotky BNPI Nógrád Krisztián Harmos, ako aj  vedúci CHKO Tarna-Lázbérci TK Csaba Bartha.    

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...