Deň zeme 2018 – zastavme znečistenie plastmi

Deň zeme 2018 – zastavme znečistenie plastmi

Pred 48. rokmi, 22. apríla 1970, sa milióny ľudí vydali do ulíc na protest proti negatívnym dopadom priemyselného rozvoja. Smog sa stal smrteľným problémom nie len v USA, ale na celom svete. Existujú dôkazy o tom, že znečistenie smogom vedie k vývojovým oneskoreniam u detí. Ako dôsledok nadmerného používania pesticídov a iných znečisťujúcich látok klesala aj biodiverzita.

Globálne ekologické povedomie rástlo a americký kongres a prezident Nixon rýchlo reagovali. V júli toho istého roku založili Agentúru na ochranu životného prostredia a prijali aj prísne environmentálne zákony, ako napríklad zákon o čistej vode a zákon o ohrozených druhoch.

Veľryba je vyrobená z plastového odpadu, ktorý znečisťuje všetky vodné plochy našej Zeme. Je dielom spolupráce Greenpeace a Dentsu Jayme Syfu. Inšpirovalo ich viac ako 30 veľrýb, ktoré počas posledného roka umreli na európskych plážach. Jedna z nich bola nájdená práve na Filipínach v Samal, Davao, minulý rok v decembri. Zdroj: Veľryba z odpadu pripomína alarmujúce znečistenie oceánov, bataris.org.ph

Posolstvo prezidentky skupiny Earth Day Network Kathleen Rogers:

„Deň Zeme je teraz každoročne globálnym podujatím a verím, že tento rok sa ho zúčastní viac ako 1 miliarda ľudí v 192 krajinách, čo bude najväčší deň občianskeho angažovania na svete“.

Je to deň politickej akcie a občianskej účasti. Ľudia pochodujú, podpisujú petície, stretávajú sa so svojimi poslancami, vysádzajú stromy, čistia mestá a prírodu. Firmy a vlády ho využívajú na uzatváranie prísľubov a oznamovanie opatrení vedúcich k trvalej udržateľnosti. Vedúci predstavitelia viery, vrátane pápeža Františka, spájajú Deň Zeme s ochranou Božích výtvorov, ľudí, biodiverzity a planéty, na ktorej všetci žijeme.

Skupina Earth Day Network, organizácia, ktorá vedie celosvetový Deň Zeme, oznámila tohtoročnú tému: ZASTAVME ZNEČISTENIE PLASTMI. Jeho cieľom  je zmobilizovať svet za ukončenie znečistenia životného prostredia plastmi, vytvoriť podporu pre celosvetové úsilie za odstránenie plastov na jedno použitie a vyvolať globálnu reguláciu na ich likvidáciu.

Skupina Earth Day Network chce vzdelávať ľudí o zdravotných a iných rizikách spojených s používaním a likvidáciou plastov, vrátane znečistenia oceánov, vody, prírody ako aj o rastúcom množstve dôkazov poukazujúc na skutočnosť, že rozkladajúce sa plasty vytvárajú vážne globálne problémy.

Exponenciálny rast plastov ohrozuje našu planétu,  spôsobujú napríklad otravu morského života a zranenia morských živočíchov. Prítomnosť plastov v našej potrave narúšajú ľudské hormóny a sú príčinou život ohrozujúcich ochorení a rannej puberty.

Na Hendersonovom ostrove v južnom Pacifiku, jednom z najodľahlejších miest planéty, narazili vedci na najväčšiu hustotu plastového odpadu na svete. Podľa agentúry AP to uvádza štúdia zaoberajúca sa znečistením oceánov a vplyvom odpadu na morské ekosystémy, ktorú vedci teraz publikovali po viac ako trojročnom výskume. Odhadujú, že pláže ostrova pokrýva okolo 38 miliónov kusov plastu s celkovou váhou vyše 17 ton. Zdroj: http://www.topky.sk/

KAMPAŇ DEŇ ZEME - SVET BEZ PLASTOV

Skupina Earth Day Network vyhlasuje viacročnú kampaň za zastavenie znečistenia plastmi. Medzi jej ciele patrí ukončenie používania plastov na jedno použitie, podpora alternatívy voči materiálom vyrobeným z fosílnych palív, podpora 100 percentnej recyklácie plastov, zodpovednosť podnikov a vlád a zmena ľudského správania v tejto oblasti.

KAMPAŇ NA UKONČENIE ZNEČISTENIA PLASTMI ZAHŔŇA ŠTYRI HLAVNÉ ciele: 

  • viesť hnutie občanov, aby podporili prijatie globálneho rámca na reguláciu znečistenia plastmi
  • mobilizovať a aktivizovať ľudí na celom svete, aby požadovali od vlád, podnikov a korporácií zavedenie kontroly a odstraňovanie znečistenia plastmi
  • vzdelávať ľudí na celom svete, aby prevzali osobnú zodpovednosť za znečistenie plastmi, a to tým, že sa rozhodnú odmietnuť, znížiť, opätovne použiť a recyklovať plasty
  • podporiť regulačné a iné opatrenia miestnych samospráv v boji proti znečisteniu plastmi.

Skupina Earth Day Network využije platformu Deň Zeme a rastúci záujem o 50. výročie Dňa Zeme v roku 2020 ako katalyzátor globálnej akcie s cieľom vychovať  vzdelaných spotrebiteľov všetkých vekových skupín, ktorí chápu environmentálne, klimatické a zdravotné dôsledky používania plastov.

Zapoja a zaktivizujú celosvetovú sieť mimovládnych a mládežníckych organizácií, starostov a ďalších miestnych predstaviteľov, vodcov, umelcov, športovcov, žiakov základných a študentov stredných škôl a pedagógov. Zorganizujú podujatia na všetkých kontinentoch sveta a budú aktivizovať občanov, aby sa pripojili ku kampani zameranej proti znečisteniu plastmi a elimináciu ich používania.

VYPOČÍTAJTE SI VAŠU SPOTREBU PLASTOV!

Ako súčasť Dňa Zeme 2018 Skupina Earth Day Network zverejnila a spustila na svojej stránke online kalkulačku na výpočet osobnej spotreby plastov, aby si spotrebitelia mohli vypočítať množstvo jednorazových plastov, ktoré používajú v priebehu jedného roka a mohli sa tak zamerať na zníženie množstva odpadu.

DNES SA ROZHODNITE ODMIETNUŤ, ZNÍŽIŤ, OPÄTOVNE POUŽÍVAŤ A RECYKLOVAŤ PLASTY:

  • môžete podpísať petíciu o zastavenie znečistenia plastmi na https://www.earthday.org/stop-using-disposable-plastic/
  • vypočítajte si vašu spotrebu plastov na https://www.earthday.org/plastic-calculator/
  • urobte rozhodnutie, že znížite používanie plastov
  • pošlite svoje nápady alebo navrhnite partnerstvo na plastic@earthday.org

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR SA ZAPOJÍ DO OSLÁV DŇA ZEME PROSTREDNÍCTVOM SVOJICH ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV

Osem správ národných parkov, sedem správ chránených krajinných oblastí, Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove a Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši pripravili k oslavám Dňa Zeme pre školy i širokú verejnosť širokú škálu podujatí, ako napr. čistenie brehov riek, prírodných rezervácií, či náučných chodníkov od odpadu, sadenie stromčekov, náučno-zábavné dopoludnia, besedy, prednášky, exkurzie, premietanie filmov, pozorovanie vtáctva výstavy, tvorivé dielne a mnohé iné.

Správa NAPANT uskutočnila 17. apríla pre žiakov 3. ročníkov ZŠ Pionierska v Brezne podujatie k problematike odpadov zamerané na nakupovanie  tovaru s čo najmenším počtom obalov, správne triedenie odpadu a kompostovanie.  Dňa 18. apríla pripravila pre Špeciálnu základnú školu v Brezne prezentáciu zameranú na tvorbu odpadov a recykláciu. Pre deti z materskej školy a prvákov zo ZŠ s MŠ Hiadeľ bol 19. apríla zrealizovaný interaktívny program O lesoch v lese, ktorý bol spojený s vychádzkou do lesa, hrami, pesničkami a básničkami, prostredníctvom ktorých sa deti učili poznávať  dreviny a fungovanie lesného spoločenstva.

Dňa 20. apríla správa pripraví pre žiakov druhého ročníka ZŠ J. Bakossa v Banskej Bystrici podujatie zamerané na správne triedenie odpadu, nakupovanie bez obalov a na spoznávanie života bocianov a žiab. V základnej škole v Beňuši uskutoční interaktívny program s názvom Firma na separovaný zber, v rámci ktorého sa žiaci naučia triediť odpad. Pre žiakov 8. a 9. ročníka zo ZŠ v Predajnej uskutoční 23. apríla exkurziu do Lomnistej doliny a pralesa Obrštín. Exkurzia bude zameraná na poznávanie lesa, praktické meranie výšky stromov pomocou výškomeru, určovanie druhov drevín a interaktívne aktivity zamerané na  význam lesnej biodiverzity a mŕtveho dreva. Dňa 25. apríla zrealizuje pre ZŠ Telgárt prezentáciu na tému ako vzniká odpad a kam putuje. Pre deti z MŠ v Závažnej Porube a pre žiakov ZŠ M. Rúfusa v Závažnej Porube uskutoční 27. apríla podujatie venované vtáčiemu svetu, poznávaniu stôp, zdravému lesu, poznávaniu národného parku na mape a „dobe plastovej“.

Správa TANAP v dňoch 17. - 20. apríla pripravuje pre ZŠ Vagonárska,  ZŠ Dostojevského a ZŠ Komenského v Poprade a ZŠ Batizovce besedy s prezentáciou a interaktívnymi aktivitami venovanými problematike minimalizácie a triedenia odpadov.

Pre 1. stupeň základných škôl LIFE AKADEMY v Poprade, ZŠ s MŠ v Spišskej Teplici, ZŠ Dostojevského v Poprade a v Spojenej škole Mládeže v Poprade v dňoch od 24. - 30. apríla pripravuje interaktívny program zameraný na správne triedenie odpadov a recykláciu.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne zrealizuje 20. apríla pre verejnosť prezentáciu spojenú s besedou s RNDr. Michalom Ďurišom, PhD. venovanú problematike triedenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a kompostovania. Na besede odznejú zaujímavé informácie, ktoré využijú najmä záhradkári. Pre deti budú po besede pripravené sprievodné aktivity s možnosťou výroby  peňaženky z tetrapaku.

V sobotu 21. apríla sa v rámci Krúžku mladých ochrancov prírody pri Správe NP Malá Fatra uskutoční vychádzka do okolia Varína, spojená s poznávaním prírody a zbieraním odpadkov.

Správa Národného parku Poloniny uskutoční 20. apríla pre žiakov a pedagógov ZŠ Budovateľská v Snine exkurziu s názvom Po stopách zbojníka Hacalacu. Nenáročná trasa lesným hrebeňom, ktorá spája dedinu Stakčín s mestom Snina, žiakom priblíži prírodné zaujímavosti blízkeho okolia ako napríklad skalný útvar, v ktorom údajne zbojník Hacalaca ukrýval svoje poklady.

V kinosále Domu kultúry v Snine 24. a 25. apríla správa pripravuje pre žiakov základných škôl z okresu Snina a širokú verejnosť bohatý kultúrno-výchovný program. Prostredníctvom krátkych dokumentov, slova, spevu, tanca a scénok v podaní žiakov miestnej základnej umeleckej školy chceme prehĺbiť environmentálnu informovanosť detí i dospelých a prehĺbiť ich vzťah k vlastnej krajine. Súčasťou podujatia bude vyhodnotenie najlepších prác a ocenenie víťazov v okresnej literárno-výtvarnej súťaži S batohom cez Poloniny.

Od 18. apríla do 31. mája bude vo výstavných priestoroch Domu Matice slovenskej v Snine inštalovaná výstava literárno-výtvarných súťažných prác žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže S batohom cez Poloniny. Súčasťou výstavy budú aj fotografie národného parku vyhotovené pracovníkmi Správy NP Poloniny. Prehliadka výstavy je doplnená o sprievodné slovo a hry.

Správa Národného parku Slovenský kras zrealizovala v dňoch 18. a 19. apríla  náučno-zábavné dopoludnie pre deti z MŠ E. Rótha v Rožňave a MŠ v Plešivci.  Pre verejnosť a žiakov základných škôl pripravuje 20. apríla podujatie s názvom Envirodeň Hrhov, v rámci ktorého bude čistenie okolia Hrhova od odpadkov.

V dňoch od 23. do 30. apríla uskutoční náučno - zábavné dopoludnia pre žiakov ZŠ Zakarpatská v Rožňave, žiakov 1. stupňa ZŠ v Medzeve, pre deti a žiakov 5. ročníka zo ZŠ a MŠ v Čečejovciach a žiakov 1. - 9. ročníka ZŠ v Brzotíne. V rámci týchto podujatí budú na jednotlivých stanovištiach deti  a žiaci riešiť rôzne úlohy týkajúce ochrany prírody so zameraním na národný park, prírodné pexeso, separáciu odpadu a pod.

Pre žiakov 4. ročníka zo ZŠ ČSA v Moldave nad Bodvou 27. apríla uskutoční prednášky na tému Život bociana.

Správa Pieninského národného parku pripravila pre verejnosť od 11. apríla do 11. mája v spolupráci s OZ Priatelia Zeme - CEPA výstavu Klíma, energia, zodpovednosť a spravodlivosť inštalovanú v Ľubovnianskej knižnici v Starej Ľubovni.

Dňa 14. apríla sa pre verejnosť uskutočnil 18. ročník akcie Čisté hory a potoky, v rámci ktorej sa čistili turistické chodníky a vodné toky v Pieninskom národnom parku. Spolu so školami zo Spišskej Starej Vsi, Veľkého Lipníka, Haligoviec, Lesnice a dobrovoľníkmi sa akcie zúčastnilo 90 osôb a vyzbieralo sa 920 kg odpadu.

Pre žiakov 2. stupňa ZŠ vo Veľkom Lipníku a 2. stupňa ZŠ v Spišskej Starej Vsi v dňoch  23. a 24. apríla zrealizuje besedy na tému zastavme znečistenie plastmi.

Správa Národného parku Slovenský raj uskutočnila  v dňoch 19. a 20. apríla  pre žiakov ZŠ Levočská  a Kožuchova v Spišskej Novej Vsi prezentácie s besedou a interaktívnymi aktivitami venovanými problematike minimalizácie a triedenia odpadov.

V dňoch 20. a 24. apríla zrealizuje pre žiakov ZŠ Nejedlého a Komenského v Spišskej Novej Vsi  a žiakov ZŠ Nad Medzou prezentácie s interaktívnymi aktivitami venované triedeniu a recyklácii  odpadov.  So žiakmi ZŠ Hutnícka  v Spišskej Novej Vsi 23. apríla vyčistí vybrané lokality národného parku od odpadu.

Správa Národného parku Muránska planina zrealizovala 18. apríla pre žiakov Špeciálnej základnej školy v Revúcej prezentáciu  na tému Les nie je smetisko spojenú s hrami.

V dňoch 20. a 21. apríla organizuje v spolupráci s  Regionálnym združením miest a obcí stredného Gemera, Mikroregiónom Domica, Slovenským rybárskym zväzom v Jelšave a Revúcej, občianskym združením Živá planina a Správou  Národného parku Slovenský kras akciu Spoločne za čistú Muránku. Do akcie sa zapoja aj žiaci ZŠ a SOU banícke v Revúcej (http://npmuranskaplanina.sopsr.sk/spolocne-za-cistu-muranku/).

Správa Chránenej krajinnej oblasti Latorica  zrealizovala v spolupráci s Mestom Trebišov,  ZŠ  M. R. Šrefánika v Trebišove, ZO SZOPK Trebišov a Lesmi SR OZ Sobrance 19. apríla podujatie pre školy a verejnosť spojené s kultúrnym programom žiakov ZŠ, tvorivými dielňami a  vyhodnotením výtvarnej súťaže Každý deň je Deň Zeme. Práce budú vystavené v CVČ Trebišov. Informácie o podujatiach na www.sopsr.sk/latorica-web/

Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava pripravuje 23. apríla pre deti MŠ Rabča podujatie Hľadá sa poklad - nepoklad (plastový. V dňoch 24. až 27. apríla pre deti MŠ Liesek, pre žiakov 1. stupňa zo ZŠ v Rabči, v Krušetnici a ZŠ Komenského v Námestove zrealizuje program venovaný obojživelníkom a  ich vodnému svetu s poukázaním aj na problematiku jeho znečisťovania.

Pre pedagógov zo ZŠ v Krušetnici uskutoční 26. apríla  stretnutie zamerané na Deň Zeme v praxi. V spolupráci s Centrom voľného času Maják v Námestove pripravuje 27. apríla čistenie okolia a priľahlého lesíka spojené s rôznymi hrami.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina 20. apríla pripravuje v spolupráci s CVČ Relax v areáli CVČ v Rimavskej Sobote pre školy podujatie zamerané na prezentáciu chránených území regiónu, praktické aktivity a hry. Dňa 21. apríla uskutoční exkurziu po NCH Stará Bašta – Pohanský hrad. Pre žiakov 1. stupňa Súkromnej ZŠ v Lučenci a žiakov ZŠ Dobšinského v Rimavskej Sobote zrealizuje 23. a 24. apríla praktické aktivity a hry s tematikou odpadov.

Na nádvorí Novohradského múzea a galérie v Lučenci uskutoční 26. apríla  podujatie zamerané na jarné žabie putovanie spojené s praktickými aktivitami a pre verejnosť v Novohradskej knižnici  prezentáciu o zaujímavostiach CHKO Cerová vrchovina.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie zrealizovala v dňoch 18. a 19. apríla pre žiakov ZŠ Kniežaťa Pribinu v Nitre a deti MŠ v Topoľčiankach aktivity zamerané na separáciu odpadu.

Verejnosť a školy správa pozýva 21. apríla na podujatie Čistenie pohoria Tribeč so zrazom v Solčanoch pri obecnom úrade.

Pre žiakov základných a stredných škôl v Zlatých Moravciach 23. apríla pripravuje prehliadku filmov s tematikou ochrany životného prostredia Envirofilm 2018. V Národnej ZOO v Bojniciach pre žiakov ZŠ a SŠ pripravuje  24. apríla prezentáciu s praktickými ukážkami na tému vtáčie znášky a hniezda. Tú istú prezentáciu zrealizuje 26. apríla aj v knižnici Jána Kollára v Kremnici pre žiakov ZŠ a SŠ.

Dňa 25. apríla uskutoční pre žiakov z Trenčína, ktorí sú v škole v prírode na Duchonke prezentáciu zameranú na význam lesa v krajine a  spoznávanie vtákov v prírode.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty uskutočnila 17. apríla pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ prezentáciu s hrami o bocianovi a obojživelníkoch. Pre  detí MŠ zrealizovala 18. apríla prezentáciu o žabke Bufinke spojenú s vychádzkou.

Dňa 20. apríla pripravuje pre špeciálnu školu v Ilave prezentáciu o ochrane prírody Bielych Karpát a pre študentov a pedagógov VŠ exkurziu do územia CHKO.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat pripravuje 24. apríla pre deti IX. MŠ v Michalovciach kultúrno – výchovné podujatie spojené s premietaním krátkeho filmu, hrami a sadením stromčekov v areáli materskej školy. Pre žiakov ZŠ Palín a 6. ZŠ v Michalovciach 25. apríla uskutoční v Prírodnej rezervácii Viniansky hradný vrch podujatie spojené s prednáškou o hodnotách územia a uskutoční zber odpadov v danej lokalite.

Správa Chránenej krajinnej oblasti  Kysuce uskutoční 20. apríla pre žiakov 6. ročníka ZŠ v Čadci besedu na tému odpadov a exkurziu do Prírodnej pamiatky Megoňky, ktorá bude spojená s čistením územia od odpadkov.  Pre žiakov Cirkevnej ZŠ v Rakovej zrealizuje 24. apríla prednášku o činnosti CHKO Kysuce a ochrane prírody.

Regionálne centrum ochrany prírody Prešov uskutočnilo v dňoch 17. až 19. apríla pre žiakov Strednej odbornej školy technickej v Prešove prednášku na tému ochrana prírody, pre verejnosť v Krajskom múzeu v Prešove na tému Záchrana obojživelníkov počas jarnej migrácie v rámci cyklu Čaj o piatej a na Obecnom úrade v Kapušanoch o ochrane prírody v regióne.

Dňa 20. apríla pripravuje pre žiakov ZŠ Tulčík a 24. apríla pre žiakov ZŠ Krivany  aktivity v areáli škôl spojené s čistením okolia obce. Verejnosť pozýva dňa 20. apríla na akciu Čistý les, Dubnické opálové bane na upratovanie jeho okolia.

Správa slovenských jaskýň uskutoční 26. apríla pre žiakov ZŠ tematickú exkurziu v Jasovskej jaskyni spojenú s výletom na Jasovskú skalu. Žiakom predstaví jednotlivé sféry jaskynného prostredia a priblíži osobitosti, využívanie a ohrozenie krasovej krajiny.

V spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši 11. mája pripravuje čistenie Kameňanského krasu so žiakmi z MŠ a ZŠ z Kamenian.

Čistenie rieky Dunajec od odpadu v rámci akcie Čisté hory a potoky. Autor foto: K. Kisková

Žiaci a dobrovoľníci s vyzbieranými vrecami odpadu v rámci akcie Čisté hory a potoky v Červenom Kláštore. Celkovo sa vyzbieralo 920 kg odpadu.  Autor foto: K. Kisková

Žiaci a dobrovoľníci s vyzbieranými vrecami odpadu v rámci akcie Čisté hory a potoky v Červenom Kláštore. Celkovo sa vyzbieralo 920 kg odpadu. Autor foto: K. Kisková

Výstava Klíma, energia, zodpovednosť a spravodlivosť inštalovaná v Ľubovnianskej knižnici v Starej Ľubovni  Autor foto: J. Matľák 

Výstava Klíma, energia, zodpovednosť a spravodlivosť inštalovaná v Ľubovnianskej knižnici v Starej Ľubovni. Autor foto: J. Matľák 

Spracovala:

Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy a propagácie

Zdroj:

http://www.earthday.org/earth-day

http://www.earthday.org/take-action/#sthash.h15cUvPz.dpuf

www.EarthDay.net

http://www.kreativita.info/velryba-z-odpadu/

http://www.topky.sk/cl/13/1629463/VIDEO-Katastrofalny-pohlad-do-najodlahlejsieho-kuta-nasej-planety

https://www.ta3.com/clanok/1105617/objavili-najspinavsi-ostrov-na-svete-je-pokryty-tonami-odpadu.html

 

Všetky správy

December

Počuli ste, že...