Ochrana a obnova riečnych biotopov v oblasti Alpsko - karpatského koridoru

 Alpsko-karpatský.riečny.koridor logoInterreg Slovakia-Austria logo

Program: Interreg Slovenská republika - Rakúsko 2014 – 2020

Názov projektu SK: Ochrana a rozvoj prepojenia riečnych biotopov v oblasti Alpsko-karpatského koridoru

Názov projektu DE: Schutz und Entwicklung eines Lebensraumverbundes der Flüsse im Bereich des Alpen Karpaten Korridors

Akronym projektu:  Alpen Karpaten Fluss Korridor/Alpsko – Karpatský riečny koridor (ACRC)

Kód projektu: 305021R191

Začiatok realizácie projektu: 09/2017

Koniec realizácie projektu: 07/2021

Rozpočet projektu ŠOP SR: 142 892,35 Eur

Celkový rozpočet projektu: 2 054 116,09 Eur

Alpsko – Karpatský riečny koridor (ACRC) Ochrana a rozvoj prepojenia riečnych biotopov v oblasti Alpsko - karpatského riečneho koridoru

Ochrana a obnova riečnych biotopov v oblasti Alpsko - karpatského koridoru

Územie masívov Álp a Karpát, spolu s územím, čo ich predeľuje, patrí medzi najvýznamnejšie prírodné oblasti Európy. Preto po úspešnom projekte Alpsko karpatský koridor zameranom na zachovanie migračného koridoru pre suchozemské veľké cicavce sa v ďalšom plánovacom období programu INTERREG SK – AT cezhraniční partneri venujú ochrane a rozvoju konektivity riečnych biotopov. Cieľom projektu je zabezpečiť a zlepšiť spojenie biotopov vodných organizmov v rakúsko-slovenskom pohraničnom regióne.

Projekt je zameraný na vytvorenie koncepcie cezhraničnej ochrany a starostlivosti o vybrané vodné toky na území Dunajských luhov, Záhoria, Viedenského lesa a Pomoravia. Zámerom projektu jej aj realizácia konkrétnych opatrení v tejto oblasti. Správa CHKO Záhorie je zapojená do implementácie pilotných opatrení v oblasti zlepšovania vodného ekosystému riečneho jazera na Devínskom jazere, zlepšenia migračných možností na rieke Rudava, či Zohorského kanála. Prínos projektu v zlepšení biotopov by mali dokázať vlajkové druhy: rybárik riečny, podustva severná, užovka fŕkaná a mihuľa ukrajinská.

Alpsko Karpatský riečny koridor je cezhraničný projekt v rámci programu INTERREG V-A Slovensko – Rakúsko.

Partneri projektu
Vedúci partner: 
Národný park Dunajské luhy (NP Donauen GmbH)
Ostatní partneri: 
ŠOP SR, správa CHKO Záhorie  
BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie)  
Schwechat Wasserverband / Vodohospodárske združenie Schwechat  
Stadtgemeinde Fischamend / Mestská obec Fischamend  
Österreichische Bundesforste AG / Rakúske spolkové lesy a.s.  
via donau - Österreichische Wasserstraßen-GmbH / Rakúska spoločnosť pre vodné cesty  

 

Rudava

 


Apríl

Počuli ste, že...