Rozvoj konskej turistiky v Karpatoch

Program: Interreg Poľsko-Slovensko

Názov projektu: Rozvoj konskej turistiky v Karpatoch

Číslo projektu: PLSK.01.01.00-SK-0178-17

Začiatok realizácie projektu: 1.5.2019

Koniec realizácie projektu: 30.4.2021

Rozpočet projektu ŠOP SR: 267 396,00 Eur

Celkový rozpočet projektu: 3 461 802,80 Eur

Vedúci prijímateľ: Obec Belá nad Cirochou

Partner projektu 1: Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Partner projektu 2: Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina

Partner projektu 3: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Opis projektu:

Severovýchod Slovenska – región Snina, ktorého hranica tvorí štátna hranica s Poľskom a východná hranica s Ukrajinou. Silnou stránkou je množstvo  chránených území – Národný park Poloniny, Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty, Chránená oblasť Vihorlat. Časť územia je súčasťou Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty, časť je zapísaná do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO (Karpatské bukové pralesy), časť územia bola vyhlásená za Park tmavej oblohy Poloniny. Celé územie regiónu je popretkávané pešími turistickými a náučnými chodníkmi a cyklotrasami. Menej rozvinutá je agroturistika prezentovaná len ojedinelými  aktivitami drobných roľníkov. Oficiálne vyznačené konské trasy regióne chýbajú úplne a v súčasnosti výlety na koňoch nie je možné  legálne absolvovať – jazdí sa po pozemkoch bez súhlasu ich majiteľov, dá sa reálne predpokladať, že aj na územiach, ktoré sú chránenými prírodnými rezerváciami alebo pamiatkami.

Cieľom projektu je zachovanie kultúrneho dedičstva ale rovnako aj trvaloudržateľné využitie prírodného dedičstva – poznávaním cenného územia Biesčad, Polonín a Vihorlatu vďaka nadväznosti na existujúce konské trasy v Poľsku. Vďaka projektu budú navrhnuté trasy v teréne vyznačené a zároveň budú na vytipovaných miestach vybudované aj prvky drobnej jazdeckej infraštruktúry, ktoré sú dôležité pre správne nasmerovanie jazdcov mimo prísne chránených území NP Poloniny, CHKO Východné Karpaty a CHKO Vihorlat. Výstupom bude aj reálne prepojenie jestvujúcej siete konských trás v susednom Poľsku – na území Bieščadského NP a Cisniansko-Wetlinskej CHKO a zabezpečenie jednotného systému značenia. Trasy na riešenom území Poľska a Slovenska budú propagované v rámci spoločnej marketingovej kampane rôznymi spôsobmi: tlačené letáky, mapy, informačné panely, promo video, webová stránka s GPS zameraním lokalizácie jednotlivých zariadení.

Bude vytvorený nový cezhraničný turistický produkt pod názvom „Na koni cez Karpaty“ sprístupňujúci zaujímavé prírodné lokality, kultúrne pamiatky a ďalšie atrakcie, budú vytvorené reálne podmienky pre efektívnejšie využitie prírodného a kultúrneho potenciálu územia.


Máj

Počuli ste, že...