Efektívna komunikácia na ochranu biodiverzity

Efektívna komunikácia na ochranu biodiverzity

O projekte:
Medzinárodný projekt IUCN "Efektívna komunikácia na ochranu biodiverzity", zameraný na posilnenie významu komunikácie ako dôležitého nástroja ochrany biodiverzity, sa realizuje od roku 1998 v piatich vybraných európskych krajinách - Slovensko, Česko, Slovinsko, Poľsko a Maďarsko. Finančné prostriedky na jeho realizáciu poskytlo holandské Ministerstvo poľnohospodárstva, ochrany prírody a rybárstva.

Čo predchádzalo projektu:
Na konferencii ministrov životného prostredia konanej v roku 1995 v Sofii bola prijatá Pan-európska stratégia biologickej a krajinnej diverzity, ktorú podpísalo 54 krajín, vrátane Slovenskej republiky. Na implementáciu Stratégie bol vypracovaný Akčný plán, ktorého súčasťou je aj oblasť zameraná na zvyšovanie povedomia, informovanosti a vzdelávania verejnosti v oblasti ochrany biodiverzity. Projekt "Efektívna komunikácia na ochranu biodiverzity" sa realizuje za účelom podpory práve tejto časti Stratégie.

Etapy realizácie projektu:

Prvá etapa - rok 1998
UCN a ECNC (Európske centrum ochrany prírody) pripravili dva semináre pre pracovníkov ochrany prírody a mimovládne ochranárske organizácie, ktoré sa konali v Banskej Štiavnici a poľskom Debe, zamerané na získanie vedomosti a zručnosti v oblasti komunikácie a práce s verejnosťou.

Druhá etapa - rok 1999
Zástupca Svetovej únie ochrany prírody (IUCN) oslovil ministrov životného prostredia piatich spomínaných štátov s ponukou na tzv. "malý národný projekt o komunikácii v ochrane prírody". Výstupom nášho národného projektu boli:
» seminár "Komunikácia ako nástroj v ochrane prírody" pre pracovníkov odborných organizácií ochrany prírody, ktorého cieľom bolo prehĺbiť teoretické vedomosti i praktické zručnosti účastníkov seminára v oblasti komunikácie, identifikovať existujúce problémy v komunikácii, hľadať ich príčiny a pokúsiť sa nájsť reálne riešenia;

jasik masa hesel

» príloha časopisu Chránené územia Slovenska č. 41/1999, zostavená z prekladov vybraných príspevkov a prípadových štúdií zdôrazňujúcich úlohu komunikácie ako dôležitého nástroja pri ochrane prírody/biodiverzity, ktoré boli prezentované na seminároch o komunikácii v Banskej Štiavnici a Debe;

komunikacia kto_bol_kto

» publikácia Kto to bol? - príručka na určovanie veľkých šeliem podľa ich pobytových znakov, osobitne na strhnutých zvieratách, zameranej na zlepšenie komunikácie s viacerými subjektami pri riešení šetrenia škôd spôsobených veľkými šelmami najmä na hospodárskych zvieratách. Materiál bol preložený z nemeckého originálu Wer war es? a doplnený údajmi zo Slovenska.

Tretia etapa - rok 2001
V súvislosti so záujmom SR o vstup do EÚ a následným analytickým skúmaním legislatívy EÚ v oblasti životného prostredia vrátane ochrany prírody, bola tretia etapa realizácie projektu rozšírená o problematiku ochrany prírody v právnych predpisoch EÚ.
Následne SR pristúpila k programu LIFE III, ktorý je zameraný na financovanie projektov, prispievajúcich k realizácii smernice o vtákoch, smernice o biotopoch a budovaniu siete chránených území NATURA 2000. Účelom aktivít v rámci tretej etapy projektu, ktoré sú zamerané na:
» získavanie zručnosti pri príprave a menežovaní projektov zameraných na ochranu biodiverzity
» podporu environmentálne vhodných postupov v poľnohospodárstve pri ochrane vybraných druhov, ktoré sú chránené medzinárodnými dohovormi a právnymi predpismi EÚ
» zvyšovanie informovanosti verejnosti o právnych predpisoch EÚ v oblasti ochrany prírody

Výstupmi tretej etapy projektu sú:
» workshop "Tvorba a menežovanie projektov zameraných na ochranu biodiverzity" určený pracovníkom ochrany prírody a krajiny, ktorý sa konal v dňoch 28.- 30. 3. 2001 v Bystrej.

komunikacia kto_bol_kto kto_bol_kto

Cieľom workshopu bolo:
získať zručnosti, ktoré sú potrebné pri príprave a menežovaní projektov
zvýšiť úroveň zostavovania a menežmentu projektov tak, aby zodpovedala súčasným požiadavkám domácich, ale najmä zahraničných inštitúcií, ktorým sa projekty predkladajú.
» dva pilotné projekty zamerané na podporu environmentálne vhodných postupov v poľnohospodárstve pri ochrane vybraných druhov, ktoré sú chránené medzinárodnými dohov ormi a právnymi predpismi EÚ :
Podpora environmentálne vhodných postupov v poľnohospodárstve pri ochrane
- Chrapkáča poľného (Crex crex) http://www.sopsr.sk/index.php...
- Pokrutu jesenného (Spiranthes spiralis) http://www.sopsr.sk/index.php...
» informačné a propagačné materiály:
- informačná brožúra "Európska únia a ochana prírody - stiahni [pdf]
- informačná skladačka "Biotopy Slovenska: Lúky a pasienky"

komunikacia kto_bol_kto

Štvrtá etapa - jún 2002 / jún 2003
» seminár 'Partnerstvo pri manažmente chránených území' (24. - 25. jún 2002, Hronsek) pre riadiacich pracovníkov ŠOP SR zameraný na využitie komunikácie pri budovaní sústavy chránených území NATURA 2000.

komunikacia kto_bol_kto

Výstupom seminára boli dva pilotné projekty :
- Dlhodobo udržateľné využívanie rašeliniska Suchá Hora http://www.sopsr.sk/...
- O modrej jari na Jeleňom vrchu http://www.sopsr.sk/index.php...
ktoré realizovali správy Národného parku Slovenský kras a Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Obidva projekty, na príklade riešenia konkrétnych problémov ochrany prírody (starostlivosť o chránené územie a chránené druhy), odskúšali postupy pre vytváranie užšej spolupráce s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov v územiach navrhovaných do sústavy chránených území NATURA 2000
» informačná brožúra 'Komunikácia ako významný nástroj na ochranu biodiverzity , ktorá predstavuje históriu projektu IUCN 'Efektívna komunikácia na ochranu biodiverzity', ako aj skúsenosti a poznatky z jeho realizácie ( pozri [pdf] ) s dôrazom na komunikáciu s verejnosťou, najmä s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov v územiach navrhovaných do sústavy chránených území NATURA 2000


Júl

Počuli ste, že...