Vypracovanie programov starostlivosti o medzinárodne významné územie Karpatských bukových pralesov a Chránenú krajinnú oblasť Vihorlat

Základné údaje o projekte:

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-26

Kód žiadosti o NFP: NFP310010Q810

Celkové oprávnené výdavky projektu: 349 680,93 EUR

Doba realizácie projektu: 6/2018 – 12/2021

Opis a cieľ projektu:

Projekt je zameraný na vypracovanie dokumentácie ochrany prírody, programu starostlivosti Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat a programu starostlivosti o lokalitu svetového dedičstva UNESCO s názvom Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy, ktorá bude plniť funkciu integrovaného manažmentového plánu o lokalitu svetového dedičstva UNESCO. V rámci ich územia sa nachádzajú aj viaceré územia európskeho významu, pre ktoré musí mať Slovenská republika vypracované dokumenty starostlivosti a nie je možné vypracovať ich samostatne. Zároveň sa budú zohľadňovať aj požiadavky ostatných medzinárodných území, napr. Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty, Diplom Rady Európy pre chránené územia udelený Národnému parku Poloniny.

Dokumenty starostlivosti budú čiastočne vychádzať už z existujúcich podkladov z zmapovania výskytu predmetov ochrany území (biotopov a druhov), ale bude potrebné aj domapovanie niektorých častí územia, najmä s výskytom lesných porastov. Programy starostlivosti budú obsahovať aj analýzu socioekonomických pomerov a faktorov pôsobiacich a ovplyvňujúcich predmety ochrany v nadväznosti na vlastnícke vzťahy a dôvod ochrany jednotlivých území.

Dokumentácia môže byť využitá aj ako podklad pre vypracovanie renominačného projektu lokality svetového dedičstva UNESCO, ktorý je jednou z požiadaviek Výboru svetového dedičstva, aby toto medzinárodne významné územie ostalo zachované a nebol mu odobratý štatút lokality svetového dedičstva UNESCO a Diplom Rady Európy pre chránené územia. V rámci projektu sa plánuje aj predrokovanie programov starostlivosti s dotknutými vlastníkmi, správcami a nájomcami pozemkov, obcami v regióne a odbornou verejnosťou, aby sa vyriešili prípadné konflikty, ktoré by mohli nastať pri následnom schvaľovaní dokumentácie po ukončení projektu.

Vyhodnotenie aktivít realizácie projektu:

V rámci projektu došlo k zabezpečeniu všetkého technického vybavenia, ktoré bolo plánované.

Prebehla príprava podkladov pre finalizáciu Smerníc o zónovaní lokality UNESCO a manažmente v jej jadrovej zóne a ochrannom pásme. Boli vypracované projekty ochrany na vyhlásenie nových prírodných rezervácii PR Rydošová (http://www.sopsr.sk/poprrydosova/), PR Veľký Bukovec a PR Vihorlatský prales (http://www.sopsr.sk/poprvihorlatskyprales/). V nadväznosti na úpravu hraníc slovenských komponentov lokality UNESCO vláda SR uznesením č. 508/2021 z 19. 08. 2021 (https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18649/1) schválila vyhlásenie prírodnej rezervácie Rydošová. Vyhlásenie PR Vihorlatský prales bolo schválené uznesením vlády SR č. 507/2021 zo dňa 19. 08. 2021 (https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18648/1).

Podľa potreby sa robilo pripomienkovanie oficiálnych dokumentov týkajúcich sa multilaterálnej lokality na národnej a medzinárodnej úrovni. Zabezpečila sa  účasť na online zasadnutiach  Spoločného manažmentového výboru (28. 04. 2021 a 06. 10. 2021). Boli dopracované textové a mapové podklady pre renominačný projekt, ktorý bol zaslaný do centra WHC v Paríži.

Prebiehala pravidelná komunikácia so zástupcami sekretariátu lokality, ako aj so zástupcami jednotlivých partnerských krajín. Bol vypracovaný zoznam literatúry, projektov a výskumu v pralesoch na Slovensku. Prebehla príprava podkladov týkajúcich sa lesníckej terminológie a následne ich odkonzultovanie s rumunskými partnermi. Bola zabezpečená účasť na online zasadnutí pracovnej skupiny (DE, RO, SK, SL, BE, AU) zaoberajúcej sa harmonizáciou  lesníckej terminológie (19. 05. 2021). V spolupráci s MŽP SR bola zorganizovaná a a zabezpečená účasť na misii IUCN v lokalite UNESCO )13.-17.09.2021). Boli vypracované podklady vyžiadané UNESCO a IUCN o vykonaných ťažbových zásahoch  v lokalite UNESCO a jej ochrannom pásme. Pre potreby rokovania s vlastníkmi pozemkov v lokalite UNESCO (spoločnosť Bestry) boli na vyžiadanie MŽP SR vypracované podklady o lesných porastoch vo vlastníctve uvedenej spoločnosti.

Bol spracovaný návrh integrovaného Program starostlivosti lokality Svetového dedičstva UNESCO "Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy".


Apríl

Počuli ste, že...