Zlepšenie infraštruktúry Národného parku Muránska planina

Zlepšenie infraštruktúry Národného parku Muránska planina

Operačný program: Základná infraštruktúra 2004 - 2006

Programové obdobie: 2004 - 2006

Priorita 2: Environmentálna infraštruktúra

Oblasť: Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia

Dátum schválenia: 27.10.2004

Celkové oprávnené výdavky projektu: 8 048 000 Sk

Zámer projektu:

- Zlepšiť podmienky na zabezpečovanie ochrany prírodného prostredia na území Národného

parku Muránska planina s osobitným zreteľom na starostlivosť o územia zaradené

do národného zoznamu území európskeho významu.

- Vybudovať polyfunkčné centrum na ochranu prírody a zvyšovanie ekologického povedomia

obyvateľov a návštevníkov národného parku.

- Projekt sa realizoval v obci Muráň. Išlo o rekonštrukciu existujúcej budovy a vybudovanie polyfunkčného centra, slúžiaceho tak pre zamestnancov správy národného parku Muránska planina, ako aj široká verejnosť. V objekte je stála expozícia, centrum environmentálnej výchovy, poskytujú sa v ňom informácie o ochrane prírody a o využívaní národného parku a vykonáva sa mnoho iných činností. Objekt slúži aj ako stredisko terénnej, strážnej a sprievodcovskej služby národného parku.


Júl

Počuli ste, že...