Aktuality

Dňa 19. - 20. mája sa v Banskej Bystrici konal seminár Mokrade pre budúcnosť

Cieľom seminára bolo pripomenúť si významné medzníky pri ochrane mokradí na medzinárodnej, regionálnej i národnej úrovni. 102 zúčastnených malo možnosť vypočuť si prezentácie a diskutovať na tému metodických prístupov pri mapovaní mokradí a pri plánovaní starostlivosti o mokraďové chránené územia a vymeniť si skúsenosti

Čítaj viac

Ekoplagát 2011

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky ďakuje všetkým partnerom medzinárodnej súťažnej prehliadky vydaných plagátov EKOPLAGÁT 2011 za ich doterajšiu spoluprácu a záujem zúčastniť sa 12. trienále.

Čítaj viac

Európsky deň parkov 2011 24. máj - Dobrovoľníctvo: Príroda Ťa potrebuje

Tradíciu Európskeho dňa parkov založila organizácia EUROPARC Federation s cieľom zviditeľniť európske chránené územia a získavať verejnú podporu pre svoje ciele a prácu. Po prvýkrát sa oslavoval v 1999 a odvtedy sa zorganizovala široká škála podujatí priamo v chránených územia, ako aj ich okolí, aby sa poukázalo na potrebu chrániť ich. Podujatia sa organizujú v celej Európe každoročne okolo 24. mája, dátumu, ktorý bol zvolený pri príležitosti vyhlásenia prvých deviatich národných parkov v Európe (Švédsko, 24. máj 1909).

Čítaj viac

Medzinárodný deň biologickej diverzity 22. máj 2011
Biodiverzita lesa - Živý poklad Zeme

Témou Medzinárodného dňa biologickej diverzity (MDB) v 2011 je biodiverzita lesa. V roku 2011 je MDB súčasťou Medzinárodného roka lesov 2011. Ustanovenie MDB 2011 na tému lesov poskytuje zmluvným stranám Dohovoru o biologickej diverzite a tým, ktorí sa zaoberajú lesmi príležitosť zvýšiť povedomie o tejto téme a zintenzívniť praktické kroky.

Čítaj viac

Európska komisia prijala 3. mája 2011 Európsku stratégiu ochrany biodiverzity na obdobie do 2020

Snahou Európskej únie (EÚ) je čo najviac znížiť tlaky na prírodu a ekosystémy, pričom chce EÚ zostať hlavným hráčom v boji proti čoraz rýchlejšiemu úbytku biologickej rozmanitosti na celom svete. Súčasťou novej stratégie na obdobie do 2020 je šesť cieľov, ktoré sú komplexným vyjadrením predstavy Európskej komisie o záchrane ohrozených druhov a aktívnom zveľaďovaní prírodných zdrojov. Ide o implementáciu legislatívy EÚ týkajúcej sa ochrany biodiverzity v jej plnom rozsahu, lepšiu ochranu ekosystémov a zintenzívnenie využívania zelenej infraštruktúry, prijímanie takých opatrení v poľnohospodárstve a lesníctve, ktoré neohrozia existujúce druhy, zabezpečenie udržateľnosti zdrojov pre rybolov, prísnejšiu kontrolu inváznych druhov na území Európy a väčší príspevok EÚ na zabránenie úbytku biodiverzity v globálnom meradle.

Čítaj viac

7. svetový kongres o svišťoch

V roku 2011 bude na Slovensku 7. svetový kongres o svišťoch.

Čítaj viac

Svetový deň sťahovavého vtáctva

Sekretariáty UNEP/AEWA (Dohovoru o ochrane africko - euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva) a UNEP/CMS ( Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov) organizujú dňa 14. a 15. mája oslavy svetového dňa sťahovavého vtáctva.

Čítaj viac


Október

Počuli ste, že...