Komisionálne posúdenie obhospodarovania lesov v Poloninách

Komisionálne posúdenie obhospodarovania lesov v Poloninách

Vzhľadom na dlhodobo pretrvávajúcu nespokojnosť veľkej časti laickej aj odbornej verejnosti s praktickou realizáciou obhospodarovania lesov v Národnom parku Poloniny ako aj na nenaplnenú potrebu osobitného prístupu k lesom v lokalite svetového prírodného dedičstva UNESCO sme v uplynulom roku na základe podnetu Správy NP Poloniny zorganizovali odborné komisionálne posúdenie realizácie lesohospodárskych zásahov v nárazníkovej zóne lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.

Pre zabezpečenia objektívnosti bola odborná komisia zriadená zo zástupcov Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, Národného lesníckeho centra, Hnutia Pro Silva, Ministerstva Životného prostredia SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. O komisionálnom posúdení boli informovaní a boli k nemu prizvaní aj zástupcovia Správy NP Poloniny a obhospodarovateľa dotknutých lesných porastov - Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, š.p.

Cieľom takto zostavenej komisie bolo posúdenie vhodnosti v používaných postupov obhospodarovania lesných porastov v tejto lokalite a jeho súlad s relevantnými dokumentmi schválenými Vládou Slovenskej republiky, ktorými sú: Uznesenie vlády SR č. 528/2017 k lokalite UNECO a Program starostlivosti o Národný Park Poloniny na roky 2017 – 2026 schválený Vládou SR v roku 2017.

Odborná komisia v rámci dvojdňového stretnutia hodnotila stav aj priamo v teréne a jej hlavným výstupom bolo spoločné konsenzuálne prijaté stanovisko - správa, ktoré si, spolu s prílohami, môžete prečítať tu:

spolocnasprava

substanovisko1

substanovisko2

substanovisko3

substanovisko4

substanovisko5

substanovisko6

Všetky správy

August

Počuli ste, že...