Informácie o výberovom konaní na pozíciu Riaditeľa sekcie projektov

Informácie o výberovom konaní na pozíciu Riaditeľa sekcie projektov

Štátna ochrana prírody SR v júni tohto roka predĺžila termín podávania žiadostí na pozíciu Riaditeľa sekcie projektov do 31.7.2021.
Do výberového konania sa k tomuto termínu prihlásili dvaja uchádzači. Dňa 6.10.2021 sa uskutoční výberové konanie na pozíciu Riaditeľa sekcie projektov.

Uchádzači:

Mgr. Michal Adamec, PhD.

Mgr. Miroslav Olah

  1. časť výberového konania (hodnotenie odbornej kvalifikácie a riadiacich schopností)

09:30 – 10:00 hod. – stretnutie výberovej komisie

10:00 – 10:50 hod. – uchádzač Mgr. Michal Adamec, PhD.

11:00 – 11:50 hod. – uchádzač Mgr. Miroslav Olah

12:00 – 13:00 hod. – obedná prestávka

  1. časť výberového konania – prezentácia koncepcie

13:00 – 14:30 hod. - prezentovanie koncepcie a motivácie uchádzačov v prípade ich postupu do 2. časti výberového konania

Informácia o spracúvaní osobných údajov


Priebeh a Výsledky výberového konania

Výberová komisia posúdila materiály zaslané uchádzačmi a uskutočnila s nimi osobný pohovor, ktorý pozostával z dvoch častí. V prvej časti výberového konania posudzovala výberová komisia odbornú kvalifikáciu a riadiace schopnosti uchádzača. Na postup do 2. časti výberového konania musel uchádzač v jeho prvej časti dosiahnuť v priemere minimálne 37,5 bodu, t. j. 75% z maximálneho množstva bodov 50.

Druhá časť výberového konania neprebehla formou verejného vypočutia, keďže postupujúci uchádzač neudelil súhlas s verejným vypočutím. V rámci druhej časti výberového konania výberová komisia hodnotila predloženú koncepciu uchádzača a jeho prezentáciu, osobnú motiváciu a reprezentatívnosť komunikácie.

Na základe súčtu bodov z prvej a druhej časti výberového konania dospela výberová komisia k rozhodnutiu, že výberové konanie bolo úspešné, keďže aspoň jeden z uchádzačov získal minimálne 90 bodov v priemere, ktoré boli potrebné, aby mohol byť uchádzač vo výberovom konaní úspešný.

Mgr. Michal Adamec, PhD. splnil kritériá výberového konania vzhľadom na potrebný minimálny počet bodov v obdivoch jeho častiach, ma základe čoho bol vybraný na pozíciu Riaditeľa sekcie projektov. 

 

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...