Aktuality

Seminár - Manažmentové modely pre travinné biotopy

Dňa 29. marca 2011 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici uskutoční seminár Manažmentové modely pre travinné biotopy. Podujatie organizuje DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky v rámci individuálneho projektu SK0115 financovaného z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Čítaj viac

Seminár - Mokrade pre budúcnosť

Dňa 19.-20.mája sa v Banskej Bystrici bude konať seminár Mokrade pre budúcnosť. Seminár je sprievodným podujatím 17. ročníka medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2011 a koná sa pri príležitosti 40. výročia Dohovoru o mokradiach

Čítaj viac

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku X

V roku 2011 sa bude konať v dňoch 14. - 15. 10. 2011 jubilejná 10. konferencia "Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku X.". Cieľom konferencie je prezentácia aktualnych výsledkov z výskumu a ochrany cicavcov, realizovaných projektov na Slovensku, resp. v jeho regiónoch, pracovníkmi rôznych inštitúcií, náčrt smeru ďalšieho výskumu a praktickej starostlivosti o faunu formou referátov a posterov. Bližšie informácie v priloženom súbore.

Čítaj viac

Medveď hnedý na Slovensku

ŠOP SR oznamuje, že v zmysle § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné v termíne od 18.02.2011 do 18.03.2011 predložiť na Environmentálny fond žiadosť v rámci zverejnených Špecifikácií činností podpory formou dotácie pre rok 2011 o podporu formou dotácie na nákup alebo výrobu špeciálnych zberných nádob (kontajnerov).

Čítaj viac

Informačný seminár LIFE+ 2011

Európska komisia zverejní vo februári 2011 piatu výzvu na predkladanie projektov v rámci programu LIFE+. Pre výzvu v roku 2011 sa vyčlenil rozpočet vo výške 265.360.000 €, ktorý sa poskytne na spolufinancovanie projektov v štátoch Európskej únie v troch oblastiach: príroda a biodiverzita, environmentálna politika a riadenie, a informovanie a komunikácia.

Čítaj viac

Svetový deň mokradí

Každý rok 2. februára oslavujeme Svetový deň mokradí. Pripomíname si tým 2.február 1971, kedy sa v iránskom meste Ramsar podpísal Dohovor o mokradiach.

Čítaj viac

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY so sídlom v Banskej Bystrici vypisuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ príspevkovej organizácie ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY so sídlom v Banskej Bystrici.

Čítaj viac


Apríl

Počuli ste, že...