Výberové konanie na miesto Vedúci/a sekretariátu Kancelárie generálneho riaditeľa

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici

vypisuje výberové konanie na miesto

Vedúci/a sekretariátu Kancelárie generálneho riaditeľa,

pracovisko Riaditeľstvo ŠOP SR, Tajovského 28/B, Banská Bystrica

 

Požiadavky:
 • minimálne dosiahnuté vzdelanie VŠ II. stupňa so zameraním na verejnú správu, právo alebo ekonomiku;
 • osobnostné predpoklady – dobré komunikačné zručnosti, prezentačné a organizačné schopnosti, zodpovedný a aktívny prístup k práci, kreatívnosť, spoľahlivosť, schopnosť rýchlo sa učiť, flexibilita, samostatnosť, ochota prebrať zodpovednosť, zmysel pre detail;
 • prax na podobnej pozícii minimálne 2 roky;
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý;
 • znalosť anglického jazyka na úrovni stredne pokročilý;
 • vodičský preukaz typu B;
 • bezúhonnosť.

Pracovná náplň uchádzača:
 • riadenie a koordinovanie činnosti sekretariátu kancelárie generálneho riaditeľa ŠOP SR;
 • zabezpečovanie komplexného vedenia administratívnych a špeciálnych agend;
 • koordinovanie a organizačné zabezpečovanie programu generálneho riaditeľa ŠOP SR;
 • kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z interných riadiacich aktov organizácie a riadiacich aktov zriaďovateľa;
 • vybavovanie bežnej korešpondencie a s ňou súvisiacej spisovej agendy;
 • zabezpečovanie príjmu a odosielania dennej pošty a ostatných doručených záznamov (pošta, e-mail, elektronická schránka) vrátanie vedenia evidencie doručenej a odoslanej pošty a kontroly dodržiavania lehôt;
 • správa elektronických schránok všetkých organizačných útvarov vrátane správy podpisových oprávnení vedúcich zamestnancov;
 • vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií v súlade s platnými právnymi predpismi;
 • evidencia došlých faktúr;
 • správa registratúry a archívu;
 • práca s online konferenčnými systémami a technické zabezpečenie online stretnutí;
 • práca s informačnými systémami SAP, Eranet, e-procurement;
 • agenda ochrany osobných údajov v zmysle smernice GDPR;
 • príprava interných porád vrátane zápisov z porád;
 • komunikácia s notárskym úradom a príprava splnomocnení;
 • spracovanie dovoleniek, cestovných príkazov členov vedenia organizácie.

Ponúkané výhody:
 • 5 dní dovolenky navyše;
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby;
 • pružný pracovný čas;
 • služobný mobilný telefón;
 • preplatenie PN nad rámec zákona;
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Plánovaný nástup: 01.01.2022, pracovný pomer na dobu určitú ako zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh.

Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 931,50 EUR.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite do 31.10.2021 na e-mailovú adresu: dana.stepankova@sopsr.sk.

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Dana Štěpánková, vedúca odboru personalistiky a miezd

Tel.:   +421 48 472 20 20


Október

Počuli ste, že...