Výberové konanie na miesto krajinár - pracovisko Správa CHKO Horná Orava

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa, so zameraním na prírodné vedy
 • prax so zameraním na krajinársku problematiku,
 • znalosť súvisiacich právnych predpisov – zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 • vodičský preukaz typu B,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý, práca s programami GIS a databázami - výhodou,
 • znalosť anglického jazyka vítaná (v písomnej aj komunikačnej forme),
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, schopnosť samostatnej a tímovej práce.

Náplň práce:

Zamestnanec na uvedenej pozícii:

 • Rieši odborné otázky, vykonáva a koordinuje odborné práce na úseku výskumu, manažmentu a starostlivosti o krajinu a významné krajinné prvky v územnej pôsobnosti CHKO Horná Orava
 • Vypracováva odborné stanoviská pre orgány štátnej správy ku zásahom do prírodného prostredia v súvislosti s ochranou krajiny a významných krajinných prvkov v územnej pôsobnosti CHKO Horná Orava
 • Vypracováva odborné stanoviská pre rozhodovanie orgánov štátnej správy pri udeľovaní výnimiek z podmienok ochrany CHČP so zameraním na ochranu významných krajinných prvkov a  krajinného rázu a kontroluje dodržiavanie podmienok
 • Vypracováva odborné stanoviská pre rozhodovanie orgánov štátnej správy pri schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie a  koncepčných a rozvojových programov
 • Podieľa sa na vypracovávaní koncepčných materiálov ochrany prírody so zameraním na ochranu prírodných pomerov krajiny
 • Spracováva odborné podklady pre vyhlasovanie, zmenu a zrušenie CHČP v súvislosti s riešením vlastníckych vzťahov.
 • Zúčastňuje sa na revíziách CHČP, vykonáva kontrolu územia a CHČP, najmä dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny
 • Podieľa sa na realizácii inventarizačných výskumov, výskumu a prieskumu CHČP a územia v pôsobnosti CHKO Horná Orava so zameraním na významné krajinné prvky a krajinný ráz.
 • Zabezpečuje napĺňanie databáz na evidenciu významných krajinných prvkov.
 • Podieľa sa na spracovaní programov starostlivosti, programov záchrany a ďalších dokumentácií a koncepčných materiálov ochrany prírody
 • Spolupracuje pri tvorbe ÚSES
 • Podieľa sa na zabezpečovaní realizácie asanačno-regulačných opatrení v CHČP, realizácie programov záchrany a praktickej starostlivosti
 • Spolupracuje s odbornými a vedeckými inštitúciami, NGO, vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, samosprávami, sleduje a využíva dostupné poznatky súvisiace s odbornou činnosťou
 • Podieľa sa na výchovno-vzdelávacej činnosti Správy CHKO Horná Orava
 • Plní úlohy v oblasti PC problematiky, informatiky, informačného systému taxónov a biotopov, databáz, GIS, zálohovania dát, rieši problémy s PC
 • Vedie evidenciu mapových podkladov na S-CHKO Horná Orava

Ponúkané výhody:

 • 5 dní dovolenky navyše,
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • dlhodobo stabilná pozícia,
 • pružný pracovný čas,
 • preplatenie PN nad rámec zákona,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Zoznam požadovaných dokumentov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópiu dokladu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú ako zastupovanie počas dlhodobej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Plánovaný nástup: 15.10.2021

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 931,50 EUR.

Požadované dokumenty posielajte emailom na adresu: chko.hornaorava@sopsr.sk

Kontakt:

chko.hornaorava@sopsr.sk

043/5522466, 0903298409


September

Počuli ste, že...