Výberové konanie na miesto technicko-administratívneho pracovníka, pracovisko Správa CHKO Kysuce, Čadca

Požiadavky:
 • Úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý,
 • znalosť programu SAP výhodou,
 • vodičský preukaz typu B výhodou,
 • bezúhonnosť,
 • prax v odbore minimálne 3 roky.
Pracovná náplň uchádzača:
 • výkon administratívnych prác spojených s činnosťou pracoviska,
 • zabezpečovanie podkladov pre vedenie podvojného účtovníctva,
 • spracovanie a príprava podkladov pre mzdy,
 • styk s peňažnými inštitúciami a poštou,
 • vedie registratúrny poriadok, register zmluvných vzťahov, zabezpečuje obeh dokladov a archivovanie spisov,
 • vedenie objednávok, majetku a iné evidencie,
 • zabezpečovanie podkladov pre verejné obstarávanie tovarov a služieb pre pracovisko.
Ponúkané výhody:
 • 5 dní dovolenky navyše
 • Možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • dlhodobo stabilná pozícia,
 • pružný pracovný čas,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.
Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Plánovaný nástup: 01.01.2022

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 692,00 EUR.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania zašlite najneskôr do 30.09.2021 na e-mailovú adresu: jan.kornan@sopsr.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Ján Korňan, riaditeľ S CHKO Kysuce

Tel.: +421 903 503 012

 


September

Počuli ste, že...