Výberové konanie na miesto - špecialista, ekológ (LIFE), NP Slovenský kras

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici, Správa NP Slovenský kras
vypisuje výberové konanie na miesto
„špecialista, ekológ (LIFE)“
pracovisko Správa NP Slovenský kras, Hámosiho 188, 049 51 Brzotín

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa, so zameraním na prírodné vedy
 • prax so zameraním na ekológiu a environmentalistiku
 • znalosť súvisiacich právnych predpisov – zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 • vodičský preukaz typu B,
 • práca s počítačom na úrovni pokročilý (MS Office), práca s programami GIS na úrovni pokročilý (QGis alebo ArcMap) a databázami,
 • schopnosť mapovania a klasifikácie nelesných biotopov vyskytujúcich sa na území Slovenského krasu
 • znalosť anglického jazyka vítaná (v písomnej aj komunikačnej forme),
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, schopnosť samostatnej a tímovej práce.

Náplň práce:

Zamestnanec na uvedenej pozícii:

 • zabezpečuje identifikáciu cieľových nelesných biotopov na projektových lokalitách so zaznamenaním výskytu v GIS
 • identifikácia vlastnícko-užívateľských vzťahov na projektových lokalitách s použitím GIS a dostupných databáz
 • koordinácia manažmentových aktivít projektu s vlastníkmi a užívateľmi, napĺňanie ostatných cieľov projektu

Ponúkané výhody:

 • 5 dní dovolenky navyše,
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 • pružný pracovný čas,
 • príspevok na rekreáciu zamestnancom,
 • preplatenie PN nad rámec zákona,
 • poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Zoznam požadovaných dokumentov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópiu dokladu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) na účely výberového konania.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí jedného roka možnosť jeho predĺženia na dobu určitú počas realizácie projektu LIFE17 Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinnobylinných porastov

Plánovaný nástup: 01.10.2021

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálny nástupný plat pre uvedenú pozíciu je 931,50 EUR.

Požadované dokumenty posielajte emailom na adresu: jan.kilik@sopsr.sk v termíne do 10.09.2021.

Kontaktná osoba:

Ing. Ján Kilík, riaditeľ Správy NP Slovenský kras

tel. č.: 058 732 68 15


September

Počuli ste, že...