Výberové konanie - riaditeľ sekcie ekonomiky a hospodárskej správy

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,

so sídlom Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
vypisuje výberové konanie na miesto
riaditeľa sekcie ekonomiky a hospodárskej správy

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania druhého/tretieho stupňa
 2. Prax na riadiacej pozícii minimálne 3 roky.
 3. Odborná prax minimálne 5 rokov
 4. Znalosť právnych predpisov – Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 278/1993 o správe majetku štátu a ostatných právnych predpisov upravujúcich oblasť ekonomiky príspevkových organizácií, základná znalosť pracovno-právnych predpisov
 5. Bezúhonnosť
 6. Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie
 7. Znalosť minimálne jedného svetového jazyka je výhodou.
 8. Dobré znalosti Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Outlook
 9. Vodičské oprávnenie skupiny „B“

Náplň práce:

 1. Zodpovedá za činnosť sekcie ekonomiky a hospodárskej správy, za prípravu a sledovanie čerpania rozpočtu, stav účtovníctva, evidenciu majetku, styk so Štátnou pokladnicou a plnenie záväzkov vyplývajúcich pre organizáciu v ekonomickej oblasti zo všeobecne záväzných predpisov a uzavretých zmluvných záväzkov ako aj evidenciu čerpania mimorozpočtových zdrojov v rámci celej ŠOP SR.
 2. Zostavuje rozpočet ŠOP SR podľa jednotlivých organizačných útvarov a koordinuje jeho spracovanie s riaditeľmi správ NP, CHKO, RCOP a SSJ, pričom vychádza z plánu hlavných úloh ŠOP SR.
 3. Rozpracúva a zabezpečuje ekonomické a rozvojové programy organizácie v nadväznosti na nové právne normy upravujúce činnosť organizácie alebo na predpisy EÚ.
 4. Tvorí koncepčné, metodické a analytické materiály v oblasti riadenia, plánovania a ekonomiky alebo využívania pomoci zo štrukturálnych nástrojov EÚ.
 5. Navrhuje komplexnú metodiku automatizovaného spracovania údajovej základne organizácie, vydávanie vnútroorganizačných pokynov a smerníc.
 6. Zodpovedá za koordináciu finančných a účtovných operácií vrátane ich správnosti pri realizácii projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych nástrojov EÚ.
 7. Koordinuje, metodicky usmerňuje a kontroluje výkon ekonomických činností.
 8. Ukladá úlohy zamestnancom sekcie a riaditeľom správ CHKO, NP, RCOP a SSJ nevyhnutné pre plnenie ekonomických úloh, správu majetku a ďalšie povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov a interných smerníc ŠOP SR.
 9. Organizuje činnosť škodovej, inventarizačnej a vyraďovacej komisie.
 10. Zabezpečuje finančný manažment projektov.

Ponúkané výhody:

 1. 5 dní dovolenky navyše,
 2. mesačne osobný príplatok k základnej zložke mzdy po uplynutí skúšobnej doby,
 3. pružný pracovný čas,
 4. PN zaplatená nad rámec zákona,
 5. poskytnuté voľno zamestnávateľom nad rámec Zákonníka práce.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis
 3. Kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady
 4. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a podkladov
 5. Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania a súhlas so zverejnením životopisu a písomnej koncepcie rozvoja na webovom sídle Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (súhlas so spracúvaním osobných údajov tvorí prílohu vypísania výberového konania).
 6. Vypracovaný projekt „Koncepcia riadenia sekcie ekonomiky a hospodárskej správy Štátnej ochrany prírody SR“ (rozsah do 5 strán).

Doplňujúce informácie pre uchádzača:

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dĺžky odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálne základná zložka mzdy je vo výške 1114,50 EUR.

Písomné žiadosti o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi posielajte poštou alebo osobne doručte najneskôr do 31.12.2020 na adresu Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa sekcie ekonomiky a hospodárskej správy - NEOTVÁRAŤ“. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni.

Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí doručia všetky požadované doklady a súčasne spĺňajú všetky požadované predpoklady a zručnosti.

Prihlášky doručené elektronickou formou alebo po stanovenom termíne nebudú akceptované.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov [docx]  

Kontaktná osoba:

Mgr. Dana Štepánková, vedúca oddelenia personalistiky a miezd

Tel.: +421 48 472 20 20, e-mail: dana.stepankova@sopsr.sk

 


Január

Počuli ste, že...