Ochrana drevín rastúcich mimo lesa

Ochrana drevín rastúcich mimo lesa je na Slovensku zabezpečená ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška").

Drevina rastúca mimo lesa
Drevinou rastúcou mimo lesa je strom alebo ker vrátane jeho koreňovej sústavy rastúce jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pozemku (ďalej len „drevina“) [§ 2 ods. 2 písm. m) zákona]
Strom je drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny (§ 36 ods. 2 druhá veta vyhlášky)
Ker je drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy (§ 36 ods. 5 tretia veta vyhlášky).

Ochrana drevín
Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a krajine a v urbannom priestore a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu (§ 17 ods.1 vyhlášky).

Zákazy na úseku ochrany drevín
Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny (§ 47 ods. 1 zákona).

Poškodzovanie
Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie. Za poškodzovanie dreviny sa nepovažuje akékoľvek konanie alebo opomenutie konania, ak ide o drevinu, na ktorú sa nevyžaduje súhlas na výrub podľa § 47 ods. 4 zákona alebo na ktorú bol vydaný súhlas na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona.

Povinnosti vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov s výskytom drevín
Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní (§ 47 ods. 2 zákona).

Ošetrovanie drevín
Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia (§17 ods. 3 vyhlášky). 

Udržiavanie drevín
Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj. Optimálny rozvoj drevín sa zabezpečuje najmä:

a) zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanovišťa na výsadbu,
b) kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a zalievaním pôdy,
c) starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,
d) vytváraním vhodného vývojového priestoru pre dreviny,
e) odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny
f) odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie,
g) vykonávaním nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom,
h) včasným ošetrením prípadného poranenia dreviny,
i) odborným inštalovaním stabilizačných nedeštruktívnych väzieb a viazaní koruny drevín, prednostne z nekovových materiálov.

Orgán ochrany prírody vo veciach ochrany drevín
Orgánom ochrany prírody vo veciach ochrany drevín v zastavanom území obce je obec (§ 69 zákona). Pôsobnosť obce vo veciach ochrany drevín (§47 a 48 zákona), ak sú na to závažné dôvody, si môže vyhradiť územne príslušný okresný úrad.
Orgánom ochrany prírody vo veciach ochrany drevín za hranicami zastavaného územia obce je územne príslušný okresný úrad.

Iné, ako už uvedené kompetencie okresného úradu a obce, sú ustanovené v § 68 a 69 zákona.

Výruby drevín
Ak zákon neustanovuje inak, na výrub dreviny sa podľa § 47 ods. 3 prvá veta zákona vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Prípady v ktorých sa súhlas na výrub nevyžaduje sú vymenované v § 47 ods. 4 zákona.
Súhlas na výrub dreviny vydáva orgán ochrany prírody formou písomného rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Konanie týkajúce sa výrubu dreviny začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny musí obsahovať náležitosti podľa ustanovenia § 17 ods. 8 a 9 vyhlášky.

Podmienky na vydanie súhlasu na výrub dreviny
Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len
- po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a
- so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu pozemku ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a
- po vyznačení dreviny určenej na výrub (§ 47 ods. 3 druhá veta zákona).

Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny orgán ochrany prírody prihliada na (§17 ods. 10 vyhlášky):
- druh a zdravotný stav dreviny,
- funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
- to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja,
- podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona .

Odôvodnené prípady na výrub drevín
- Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je podľa § 17 ods. 11 vyhlášky najmä preukázanie
- zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
- nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
- narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Náhradná výsadba a finančná náhrada za vyrúbané dreviny
Výrubom dreviny vznikne ekologická ujma, ktorú je potrebné nahradiť. Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy.

Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody  uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. 
Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny . Orgán ochrany prírody  uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.
Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu podľa odseku 1 na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve žiadateľa o výrub dreviny, možno uložiť len s predchádzajúcim súhlasom vlastníka dotknutého pozemku (§ 48 ods. 2 zákona).

Evidencia príjmov za finančnú náhradu a pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu
Obce sú povinné viesť evidenciu o príjmoch za finančnú náhradu za vyrúbané dreviny a ich použití na vykonanie opatrení ustanovených zákonom a o pozemkoch vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode.
Uvedené ale aj ďalšie podrobnosti práv a povinnosti pri ochrane drevín, spoločenskej hodnoty drevín, rezov drevín a vyznačovania drevín pred výrubom sú ustanovené v § 46 až 49 a § 95 zákona a v § 17 a 36 a 37 vyhlášky.


Apríl

Počuli ste, že...