Ochrana drevín rastúcich mimo lesa

Ochrana drevín rastúcich mimo lesa je na Slovensku zabezpečená ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška").

Drevinou rastúcou mimo lesa: je strom alebo ker vrátane jeho koreňovej sústavy rastúci jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu (ďalej len ?drevina?)[§ 2 ods. 2 písm. m) zákona]
Strom: je drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny (§ 36 ods. 2 druhá veta vyhlášky)
Ker: je drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy (§ 36 ods. 5 tretia veta vyhlášky).

Ochrana drevín
Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a krajine a v urbannom priestore a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu (§ 17 ods.1 zákona).

Povinnosti vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov s výskytom drevín
Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní (§ 47 ods. 2 druhá veta zákona).

Orgán ochrany prírody vo veciach ochrany drevín
Orgánom ochrany prírody vo veciach ochrany drevín je obec (§ 69 zákona). Pôsobnosť obce vo veciach ochrany drevín, ak sú na to závažné dôvody, najmä ak sa má činnosť vykonať na pozemkoch vo vlastníctve obce, v územiach s druhým a tretím stupňom ochrany si môže vyhradiť obvodný úrad životného prostredia [§68, písm. h) zákona].

Výruby drevín
Ak zákon o ochrane prírody neustanovuje inak, na výrub dreviny sa podľa § 47 ods. 3 prvá veta zákona vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Prípady v ktorých sa súhlas na výrub nevyžaduje sú vymenované v § 47 ods. 4 zákona.
Súhlas na výrub dreviny vydáva orgán ochrany prírody v súlade s § 47 a 48 zákona, formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Konanie týkajúce sa výrubu dreviny začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje tieto náležitosti (§17 ods.10 vyhlášky):
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b) katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
c) súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),
d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa ma vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
e) odôvodnenie žiadosti.
V prípade, že žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, postupuje orgán ochrany prírody v súlade s § 19 ods. 3 a § 29 ods. 1 správneho poriadku a § 82 ods. 9 písm. c) zákona o ochrane prírody.
Doklady podľa § 17 ods. 10 písm. b) a c) vykonávacej vyhlášky sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie (§ 17 ods. 11 vyhlášky).
Podľa sadzobníka správnych poplatkov sa spoplatňuje podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona takto:
fyzická osoba ....... 6,5 EUR
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ....... 66 EU

Podmienky na vydanie súhlasu na výrub dreviny
Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len - po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a
- so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu pozemku ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca)
- a po vyznačení dreviny určenej na výrub (§ 47 ods. 3 druhá veta zákona o ochrane prírody).

Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody orgán ochrany prírody prihliada na:
- druh a zdravotný stav dreviny
- funkciu a význam dreviny pre životné prostredie
- to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja
- podmienky ochrany určené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na základe zákona

Odôvodnené prípady na výrub drevín
Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je podľa § 17 ods. 13 vyhlášky najmä preukázanie
- zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
- nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo - narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Náhradná výsadba a finančná náhrada za vyrúbané dreviny
Výrubom dreviny vznikne ekologická ujma, ktorú je potrebné nahradiť. Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy.
- Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody (obec) uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov
- Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody (obec) uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (odkaz na § 95 zákona o ochrane prírody)
- Orgán ochrany prírody (obec) uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (povinnosť sa ukladá samostatným rozhodnutím)
Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu podľa odseku 1 na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve žiadateľa o výrub dreviny, možno uložiť len s predchádzajúcim súhlasom vlastníka dotknutého pozemku (§ 48 ods. 2 zákona).

Evidencia pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu
Obce sú povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode. Zaradenie pozemkov do evidencie prerokujú obce s ich vlastníkmi. (§ 48 ods. 3 zákona )

Zákazy na úseku ochrany drevín
Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny (§ 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody).


Október

Počuli ste, že...