Základné právne predpisy a normy

- Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Slovenská technická norma STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie
Predmet normy: Norma platí pre starostlivosť, udržiavanie a ochranu stromov, rastúcich mimo lesného pôdneho fondu v zastavanom území obce.
Normu vydal a vytlačil Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava Rok vydania 2005, počet strán 20
Distribúciu zabezpečuje Slovenský ústav technickej normalizácie, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4


Október

Počuli ste, že...