Základné právne predpisy a normy

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov      

Slovenská technická norma STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie
Norma platí pre starostlivosť, udržiavanie a ochranu stromov, rastúcich mimo lesného pôdneho fondu v zastavanom území obce. Normu vydal a vytlačil Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava. Rok vydania 2005.


Apríl

Počuli ste, že...