Záchrana a starostlivosť

Vyhlásením, označením a zaevidovaním chránených stromov sa pre príslušný orgán ako aj organizáciu ochrany prírody záujem o ne nekončí. Chránené stromy sú prevažne staré stromy so zníženou fyziologickou a biomechanickou vitalitou. Naviac na všetky stromy, bez ohľadu na ich vek, pôsobia stresové faktory životného prostredia, ktorých účinok je čoraz intenzívnejší. Je preto potrebne adekvátnym spôsobom sa o stromy starať, najmä ich ošetrovať a udržiavať.

Starostlivosť o chránené stromy sa zabezpečuje predovšetkým realizovaním programov starostlivosti (spracovávajú sa spravidla na 10 rokov) a ak sú stromy kritický ohrozené aj programov záchrany (spracovávajú sa spravidla na 5 rokov). Programy zo zákona obstaráva a schvaľuje KÚŽP a vyhotovuje organizácia ochrany prírody alebo iná odborne spôsobilá osoba. Praktické ošetrovanie stromov a ich údržba sú zabezpečované odborne spôsobilými fyzickými alebo právnickými osobami - arboristami.


Január

Počuli ste, že...