Označovanie chránených stromov

Chránené stromy sa označujú tabuľou so štátnym znakom Slovenskej republiky a s nápisom. Tabuľa má tmavozelený podklad a rozmery 15 x 10 cm. Štátny znak je umiestnený v jej hornej časti, pod ním je nápis bielej farby. Ak označenie samého stromu nestačí na zvýraznenie predmetu ochrany označí sa tabuľou so štátnym znakom a s nápisom aj jeho ochranné pásmo.

Označenie stromu alebo ochranného pásma zabezpečuje územne príslušná organizačná jednotka ŠOP SR do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti vyhlášky, ktorou sa strom vyhlasuje za chránený.


Október

Počuli ste, že...