Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor)

Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor)

Podpis: 22. 5. 2003 v Kyjeve
Platnosť: 4. 1. 2006
Platnosť pre SR: 1. 1. 1997
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 111/2006 Z. z. (Čiastka 44) - Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát stiahni [pdf]
Depozitár: vláda Ukrajiny
http://www.carpathianconvention.org/index.htm
http://www.carpathianparks.org/

Zmluvné strany:
Sedem krajín karpatského regiónu (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko a Čierna hora, Slovensko a Ukrajina)

Cieľ:
Spolupráca jednotlivých zmluvných strán na ochrane a udržateľnom rozvoji Karpát s cieľom zlepšiť kvalitu života, posilniť miestne ekonomiky a komunity a chrániť prírodné hodnoty a kultúrne dedičstvo.

Okruhy dohovoru:
» princíp integrovanej starostlivosti o pôdny fond
» zachovanie a trvalo udržateľné využívanie biologickej a krajinnej rozmanitosti
» územné plánovanie
» trvalo udržateľný a integrovaný manažment povodí/vôd
» trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
» trvalo udržateľný rozvoj dopravy a infraštruktúry
» trvalo udržateľný rozvoj turistického ruchu
» priemysel a energetika
» kultúrne dedičstvo a tradície
» vyhodnocovací/informačný systém stavu životného prostredia, monitoring a systém včasného varovania
» zvyšovanie povedomia, vzdelávanie a účasť verejnosti

Dokumenty:
» Annex1_MoU_RAMSAR_UNEP_ISCC [pdf]
» Annex2_mtg_carpathian_2006 [pdf]
» Annex3_Contacts_CWI_NFPs [doc]
» Annex4_CWIToRs [pdf]
» Annex5_Work_Plan_CWI_2009_11 [doc]
» CWI_Work_Plan_2008 [doc]
» Protokol o trvaloudržateľnom turizme SJ EN [pdf]
» Stratégia rozvoja trvaloudržateľného turizmu v Karpatoch [pdf]


August

Počuli ste, že...