Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonnský dohovor)

Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov
(Bonnský dohovor)

Podpis: 1979 v Bonne
Platnosť: 1. novembra 1983
Platnosť pre SR: 1. marca 1995
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR 91/1998 Zb. o Dohovore o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchovstiahni [pdf]
Depozitár: Vláda Spolkovej republiky Nemecko
http://www.cms.int

Orgány Dohovoru:
» Konferencia zmluvných strán, zasadnutia prijímajú rezolúcie a odporúčania
» Stály výbor : pozostáva zo zástupcov jednotlivých regiónov
» Vedecká rada : poradný orgán Stáleho výboru vo vedeckých záležitostiach

Zmluvné strany:
» uznávajú dôležitosť ochrany sťahovavých druhov a budú venovať osobitnú pozornosť tým druhom , ktorých stav ochrany je nepriaznivý
» uznávajú potrebu prijatia takých opatrení, ktoré by zabránili, aby sa niektorý sťahovavý druh stal ohrozeným
» zabezpečia bezprostrednú ochranu sťahovavých druhov uvedených v prílohe č. I sa budú snažiť uzatvoriť dohody o ochrane a využívaní sťahovavých druhov uvedených v prílohe č. II

Ohrozené sťahovavé druhy (príloha č. I)
» v prílohe č. I je uvedený zoznam sťahovavých druhov, ktoré sú ohrozené
» sťahovavý druh možno zahrnúť do prílohy č. I za predpokladu, že spoľahlivé dôkazy naznačujú, že ide o ohrozený druh
» sťahovavý druh možno vyčiarknuť z prílohy č. I za predpokladu, že spoľahlivé dôkazy naznačujú, že už nie je ohrozený a nestane sa opäť ohrozeným v dôsledku zrušenia ochrany tým, že bol vyčiarknutý z prílohy č. II
» zmluvné strany, ktoré sú areálovými štátmi niektorého sťahovavého druhu uvedeného v prílohe č. I sa budú usilovať:
a) zachovávať stanovištia, ktoré sú dôležité na to, aby sa odstránilo nebezpečenstvo vyhynutia daného druhu
b) predchádzať nepriaznivým účinkom činnosti alebo prekážkam, ktoré ohrozujú alebo bránia migrácii druhov
c) predchádzať, redukovať faktory, ktoré ohrozujú alebo budú ďalej ohrozovať daný druh
» zmluvné strany zakážu lov jedincov druhu, ktorý je uvedený v prílohe č. I ( možnosť udelenia výnimky špecifikuje Oznámenie MZV SR 91/1998 Z. z.)
» príloha obsahuje 13 voľne žijúcich druhov živočíchov, ktoré sa vyskytujú v SR

Sťahovavé druhy, ktoré majú byť predmetom dohôd (príloha č. II):
» v prílohe č. II je uvedený zoznam sťahovavých druhov s nepriaznivým stavom ochrany
» zmluvné strany uzatvoria také dohody , ktoré budú druhom uvedeným v prílohe č. II na prospech
» každá dohoda by sa mala vzťahovať na viac ako jeden sťahovavý druh a mala by zachytávať celý areál daného sťahovavého druhu
» dohody: EUROBATS, AEWA, MoU
» príloha obsahuje 40 voľne žijúcich druhov živočíchov, ktoré sa vyskytujú v SR

foto

Hlavné úlohy na nasledujúce obdobie vyplývajúce z členstva SR v Bonnskom dohovore
» Priebežne pripravovať podklady pre pravidelnú trojročnú správu o implementácii Bonnského dohovoru v podmienkach SR. (7. Konferencia zúčastnených strán sa koná v 2005 v Bonne)
» Po každej konferencii zmluvných strán zabezpečiť transkripciu prijatých doplnkov k textu Dohovoru a nových druhov do príloh dohovoru do národnej legislatívy
» V rámci realizácie osobitných opatrení na ochranu vybraných ohrozených druhov z prílohy č. I venovať zvýšenú pozornosť dropovi fúzatému (Program záchrany dropa fúzatého, Akčný plán pre implementáciu MoP) V rámci stanovených cieľov strategického plánu na obdobie 2002 ? 2005 treba v našich podmienkach venovať zvýšenú pozornosť problematike:
1. posudzovaniu vplyvov činnosti na sťahovavé druhy (UNEP/CMS/Res.7.10)
2. kolíziám sťahovavých druhov vtákov s elektrickými vedeniami (UNEP/CMS/Res. 7. 12)
3. výstavbe veterných elektrární a ich vplyvu na sťahovavé druhy vtákov (UNEP/CMS/Res. 7. 13)
4. realizovať ochranné opatrenia pre druhy zaradené do Prílohy I dohovoru ( UNEP/CMS/Res.7.1)

foto

Dokumenty:
» National Report CMS [doc]
» Správa z COP 9 Bonnského dohovoru [doc]
» Svetový deň sťahovavých vtákov 2010 [doc]


September

Počuli ste, že...