Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva

Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva

Podpis: 1972 v Paríži
Platnosť pre SR: 15.2.1991
Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí 159/1991 Zb. o prijatí Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva stiahni [pdf]
Depozitár: Generálny riaditeľ UNESCO
http://whc.unesco.org/

Orgány Dohovoru:
výkonným orgánom je medzivládny výbor na ochranu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva

Cieľ:
výkonným orgánom je medzivládny výbor na ochranu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva

Za svetové prírodné dedičstvo sa považujú (Článok 2):
» prírodné javy tvorené fyzickými a biologickými útvarmi alebo skupinami takýchto útvarov, ktoré majú výnimočnú svetovú hodnotu z estetického alebo vedeckého hľadiska
» geologické a fyziografické útvary a presne vymedzené oblasti, ktoré tvoria miesto prirodzeného výskytu ohrozených druhov živočíchov a rastlín výnimočnej svetovej hodnoty z hľadiska vedy alebo starostlivosti o zachovanie prírody
» prírodné lokality alebo presne vymedzené prírodné oblasti z hľadiska vedy, starostlivosti o zachovanie prírody alebo prírodnej krásy

Povinnosti zmluvných strán (podľa článku 4 až 7):
» zabezpečiť označenie, ochranu, zachovanie, prezentovanie a odovzdanie kultúrneho a prírodného dedičstva budúcim generáciám, ktoré sa nachádza na území štátu

Uplatňovanie Dohovoru v Slovenskej republike:
1. na implementáciu Dohovoru o biologickej diverzite sú na Slovensku vypracované dokumenty
» do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zapísané v 1995
» starostlivosť o jaskyne v kompetencii Správy slovenských jaskýň
» zo 712 jaskýň a priepastí v NP Slovenský kras bolo vybraných 12: Domica, Gombasecká jaskyňa ? Silická ľadnica, Jasovská jaskyňa, Krásnohorská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Drienovská jaskyňa, Hrušovská jaskyňa, Skalistý potok ? Kunia priepasť, Diviačia priepasť, Zvonivá jama, Snežná diera, Obrovská priepasť
» všetky uvedené jaskyne sú v zmysle §23 ods.2 zákona o ochrane prírody a krajiny chránené ako národné prírodné pamiatky
» vymedzenie pojmu jaskyňa a všetky povolené a zakázané činnosti v jaskyni ustanovuje §24 zákona o ochrane prírody a krajiny

foto

2. Karpatské bukové pralesy
» do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zapísané 28. júna 2007
» cezhraničná lokalita svetového dedičstva pozostávajúca so série desiatich samostatných lokalít. Z nich štyri ( Havešová, Rožok, Stužica ? Bukovské vrchy a Vihorlat) sa nachádzajú na území Slovenska, šesť lokalít (Čornohora, Kuzij ? Trybušany, Maramoroš, Stužica ? Užok, Svydovec a Uholka ? Široký luh) na území Ukrajiny.

foto


Február

Počuli ste, že...