Ekosystémové služby a ich hodnotenie v SR a v Karpatoch

Ekosystémové služby a ich hodnotenie v SR a v Karpatoch

Ekosystémový prístup zohľadňuje integrované riadenie území, vodných zdrojov a bioty, čím podporuje ich zachovanie a udržateľné využívanie. Hodnotenie ekosystémových služieb – prínosov a úžitkov, ktoré poskytujú prirodzene fungujúce ekosystémy – je v súčasnosti čoraz viac využívaným nástrojom pre rozhodovanie a plánovanie, pričom rozsah tohto využitia je široký, od pozdvihnutia (environmentálneho) povedomia po tvorbu strategických dokumentov, nastavenie priorít, a iné ciele.

V tejto súvislosti bol v rámci projektu Interreg CENTRAL EUROPE „Budovanie kapacít pre manažment chránených území v Karpatoch pre integráciu a harmonizáciu ochrany biodiverzity a miestneho socio-ekonomického rozvoja“ (Centralparks) vyvinutý Karpatský súbor nástrojov pre hodnotenie ekosystémových služieb (Carpathian Ecosystem Services Toolkit – CEST), ktorý je výsledkom práce odborníkov z karpatského regiónu vrátane Slovenska. Tento sprievodca poskytuje praktické kroky pre vypracovanie a využívanie hodnotenia ekosystémových služieb pri rozhodovacích procesoch a politikách v mnohých oblastiach.

10.novembra 2021 organizuje Ministerstvo životného prostredia SR, Štátna ochrana prírody SR a občianske združenie PRONATUR workshop k problematike ekosystémových služieb a ich hodnotenia s predstavením CEST. Tento pracovný seminár sa uskutoční medzi 10:00 a 13:45 na Ministerstve životného prostredia SR v Bratislave a online. Pozvánka na podujatie s ďalšími informáciami je tu.

Wokshop je určený pre široké spektrum zainteresovaných strán - zástupcov orgánov štátnej a verejnej správy, rezortné agentúry a organizácie, mimovládne organizácie, akademické, vzdelávacie a odborné inštitúcie, manažérov a analytikov v oblasti hodnotenia prírodného kapitálu, výchovné/ vzdelávacie centrá i širokú verejnosť. Registrovať sa možno do 9. novembra 2021 registrácia 

 

Všetky správy

November

Počuli ste, že...