Schválenie Národného Akčného Plánu

Schválenie Národného Akčného Plánu

Schválený Národný Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

Podľa správy Medzinárodného panelu pre zmenu klímy (IPCC) z októbra 2018 by na dodržanie cieľa nezvýšiť globálnu teplotu o viac ako 1,5 °C bolo potrebné, aby svetová ekonomika najneskôr v roku 2030 zredukovala emisie skleníkových plynov o 45 % oproti roku 2010. V tomto kontexte sa Európska únia a s ňou aj Slovenská republika zaviazala k cieľu dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050.

Vláda Slovenskej republiky sa hlási k medzinárodným záväzkom v oblasti adaptácie, tak, ako sú definované v Rámcovom dohovore OSN o zmene klímy a v Parížskej dohode a k implementácii Stratégie Európskej únie pre adaptáciu na zmenu klímy. Slovenská republika definuje adaptáciu na zmenu klímy ako svoju prioritu v strategickom dokumente Zelenšie Slovensko: Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.

Hlavným nástrojom pre zvýšenie adaptačnej schopnosti Slovenskej republiky je v roku 2018 prijatá aktualizácia Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy (ďalej len „Národná adaptačná stratégia“ alebo „NAS“) a Akčný plán jej implementácie (ďalej len „Národný akčný plán“ alebo „NAP“). Uznesením vlády SR č. 476/2021 zo dňa 31. augusta 2021 bol tzv. NAP schválený.  

 Hlavný cieľ NAP

Hlavným cieľom národného akčného plánu je prostredníctvom implementácie prierezových a špecifických adaptačných opatrení a úloh zvýšiť pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Jeho platnosť je predpokladaná do roku 2027.

Želateľný stav je, aby sa podarilo zlepšiť systémové prístupy k adaptácii na zmenu klímy minimálne v nasledujúcich kľúčových oblastiach:

 •  Zlepšenie stavu implementácie politík a legislatívy v oblasti adaptácie a lepšie vymáhanie práva, zvýšenie kompetencií a posilnenie kontrolných a sankčných mechanizmov
 • Zvýšenie transparentnosti, účasti verejnosti pri príprave a realizácii konkrétnych projektov
 • Efektívny a fungujúci systém zberu, spracovania a šírenia údajov a informácií na princípe otvorených údajov
 • Lepšia miera vzdelania, informovanosti a povedomia verejnosti o otázkach zmeny klímy, adaptácie na zmenu klímy a potreby adaptácie
 • Fungujúci multizdrojový systém financovania projektov v oblasti adaptácie na zmenu klímy

 
Špecifické ciele NAP

Jadrom NAP je 7 špecifických cieľov. Každá z týchto 7 oblastí má svoj špecifický cieľ, z ktorých každý má definované svoje základné princípy a špecifické opatrenia, ktoré v danom segmente definujú úlohy. Spolu bolo identifikovaných 45 špecifických opatrení a v ich rámci 169 úloh pre obdobie platnosti NAP do roku 2027. Tieto opatrenia a na nadväzujúce úlohy vychádzajú z Národnej adaptačnej stratégie (NAS).

Medzi špecifické ciele NAP patrí:

 • Ochrana, manažment a využívanie vôd

Cieľom je zlepšiť adaptačnú schopnosť krajiny v oblasti ochrany, manažmentu a využívania vôd cestou lepšieho manažmentu vody ako kľúčovej výzvy pri zmene klímy, za súčasného zvýšenia bezpečnosti obyvateľstva, ochrany kritickej infraštruktúry a krajiny.

 • Udržateľné poľnohospodárstvo

Cieľom je zvýšiť adaptačnú schopnosť obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny uplatňovaním opatrení zameraných na ochranu pôdy, prírodných zdrojov a podporu biodiverzity poľnohospodárskej krajiny, podporu udržateľnej rastlinnej a živočíšnej výroby a tak zlepšenie potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti.

 • Adaptované lesné hospodárstvo

Cieľom je zvýšiť komplexným a holistickým prístupom adaptačnú schopnosť lesov na prebiehajúcu zmenu klímy.

 • Prírodné prostredie a biodiverzita

Cieľom je zvýšiť adaptačnú schopnosť a ekologickú stabilitu krajiny prostredníctvom lepšieho manažmentu vody a zlepšenia adaptívneho manažmentu všetkých typov krajiny so zohľadnením dynamiky vývoja ekosystémov.

 • Zdravie a zdravá populácia

Cieľom je aktívne a preventívne reagovať na meniace sa klimatické podmienky a zabezpečiť adekvátne zdravé prostredie pre život, prácu, bývanie a oddych.

 • Sídelné prostredie

Cieľom je prispieť k vytvoreniu kvalitného legislatívneho, inštitucionálneho, odborného a finančného prostredia pre systematické a komplexné kroky samospráv v procese adaptácie na zmenu klímy v sídelnom prostredí (v mestách a obciach).

 • Technické, ekonomické a sociálne opatrenia

Cieľom je posilniť chápanie adaptácie ako ekonomickej a sociálnej výzvy, zapojiť ďalšie dotknuté sektory hospodárstva a zlepšiť implementačný rámec pre prierezové a špecifické opatrenia.

Navrhované opatrenia a úlohy budú realizované v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, a to v rámci kompetencií a možností ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy. Úlohy budú predmetom monitorovania a hodnotenia a budú tiež podkladom pre prípravu „Hodnotiacich listov“, ktoré bude SR pripravovať pre potreby monitorovania a hodnotenia adaptácie na úrovni Európskej únie. Pre potreby financovania identifikovaných opatrení bola spracovaná finančná matica. Záverečné kapitoly NAP obsahujú odporúčania pre úspešnú implementáciu plánu.

Plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy na stiahnutie TU.


Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

Všetky správy

November

Počuli ste, že...