ŠOP SR nadviazala spoluprácu s Univerzitou Mateja Bela

ŠOP SR nadviazala spoluprácu s Univerzitou Mateja Bela

Generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) Dušan Karaska podpísal na pôde Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Memorandum o vzájomnej spolupráci. Spolu s dekankou Jarmilou Kmeťovou potvrdili záujem obidvoch inštitúcií o prehlbovanie cieľavedomej spolupráce v oblasti výskumu, odborného vzdelávania a iných vedecko- výskumných aktivít súvisiacich predovšetkým  s ochranou a využívaním prírody a krajiny a tvorbou životného prostredia.
 
Memorandum o spolupráci s UMB nadväzuje na už podpísanú obdobnú dohodu s rektorom Technickej univerzity vo Zvolene Rudolfom Kropilom. Otvára sa tak priestor pre nové formy spolupráce ŠOP SR so študentmi  vysokých škôl ako aj s ich odbornými a pedagogickými pracovníkmi. Spolupráca bude prebiehať najmä v oblasti výskumu a monitoringu, spoločnej vzdelávacej činnosti či mimoškolských vzdelávacích a envirovýchovných aktivít napríklad v podobe terénnych cvičení a exkurzií.
 
Dôležitou súčasťou tejto spolupráce je aj spoločný postup a partnerstvo pri získavaní finančných prostriedkov na vedecko-výskumnú a vzdelávaciu činnosť prostredníctvom grantov, projektov a iných zdrojov súvisiacich s ochranou prírody a krajiny a tvorbou životného prostredia. Odborní pracovníci ŠOP SR sa prostredníctvom tejto spolupráce budú môcť aktívne zapájať do vzdelávacieho procesu vrátane terénnych cvičení či exkurzií pre študentov. Súčasťou spolupráce je aj vytvorenie priestoru pre vedenie, posudzovanie či odborné konzultácie záverečných prác.
 
Štátna ochrana prírody SR tak začiatkom nového školského roka ponúka študentom vybraných odborov aktívnu spoluprácu, cenné rady svojich odborných zamestnancov ako aj zaujímavé praktické vzdelávacie aktivity. „Verím, že spolupráca s univerzitami vo výskumnej a vzdelávacej  oblasti a na rôznych úrovniach prispeje k posilneniu ochrany životného prostredia na Slovensku a spopularizuje tieto témy širšej verejnosti. Žijeme v období, kedy ochrana prírody zažíva prevratné zmeny, je preto mimoriadne dôležité aby spoločnosť pochopila význam týchto zmien k čomu vo významnej miere môžu pomôcť aj vedecké a vzdelávacie inštitúcie,“ uviedol Dušan Karaska pri podpise Memoranda.        
 
 
Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
 

Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Foto: ŠOP SR
Všetky správy

September

Počuli ste, že...