Slovenské lúky ako karpatský unikát sústavy NATURA 2000

Slovenské lúky ako karpatský unikát sústavy NATURA 2000

V mesiacoch jún až október 2021 prebiehajú prerokovania novo-navrhovaných území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami a dotknutými osobami. Územia sú navrhované predovšetkým na ochranu karpatského unikátu - kosných lúk. Z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky prerokovania vedú okresné úrady. Štátna ochrana prírody SR pripravila odborný návrh 111 území, ktorými má Slovenská republika ambície uzavrieť národný zoznam území európskeho významu.

Prečo navrhujeme nové chránené územia?


Každá členská krajina Európskej únie má za úlohu prispieť svojím príspevkom  k zachovaniu prírodného bohatstva. Spoločne tak krajiny EÚ budujú sústavu NATURA 2000 – európsku sieť chránených území na ochranu prírodných biotopov, voľne žijúcich rastlín živočíchov a voľne rastúcich rastlín významných pre Európske spoločenstvo https://natura2000.eea.europa.eu/ . Slovenská republika si svoj záväzok splnila v rokoch 2004 a 2017 a vyhlásila 642 území európskeho významu. Z pohľadu Európskej Komisie však Slovenská republika stále nemá pre niektoré vzácne vybrané druhy a biotopy európskeho významu dostatočné zastúpenie. Táto nedostatočnosť sa týka predovšetkým biotopu európskeho významu Nížinné a podhorské kosné lúky.

Sú to lúky pravidelne kosené, zriedkavejšie spásané, ktoré sa vyskytujú na rôznych typoch geologického podložia od nížin až po horské oblasti, centrum rozšírenia majú v podhorskej oblasti Karpát. Sú to druhovo bohaté kvitnúce lúky, ktoré sú miestom výskytu viacerých chránených druhov rastlín aj živočíchov. V rámci Európy sú kosné lúky unikátnym zachovaným biotopom na výmere, ktorá vo väčšine Európy nemá obdobu.

sopsr-hradne-luky


Kde sa tieto lokality navrhujú a aký je postup?

Návrh Štátnej ochrany prírody SR zahŕňa spomínaných 111 území v rámci celého Slovenska, pričom 104 z nich je navrhnutých pre lúčne biotopy. Z veľkej časti sa tieto návrhy prekrývajú už s chránenými časťami národných parkov alebo chránených krajinných oblastí, to znamená, že na cca 65 % z nich už teraz platí hlavne druhý stupeň územnej ochrany, čiastočne aj tretí stupeň územnej ochrany.

Územia boli vyberané tak, aby akceptovali schválené územné plány obcí. Práve prerokovania alebo osobné stretnutia so starostami by mali byť priestorom na vyjasnenie týchto otázok. Spolupráca s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov pre zachovanie súčasného obhospodarovania týchto lúk je prioritou Štátnej ochrany prírody SR.

Práve z dôvodu neobmedzovania obhospodarovania sa vyhlasujú lúky s minimálnym stupňom ochrany, t. j. v druhom stupni územnej ochrany je navrhovaných 95 % území. Zaradením medzi územia európskeho významu sa nemení ich súčasné využívanie ako trávne porasty. V prípade, ak by bol zámer zmeniť spôsob užívania (napr. zalesnenie, výstavba a pod.) je potrebné posúdenie, či táto činnosť nebude mať vplyv na predmety ochrany územia.

Ministerstvo životného prostredia SR pri všetkých navrhovaných lokalitách území európskeho významu pripravuje verejné prerokovanie so všetkými dotknutými subjektmi. O mieste a termíne uskutočnenia verejného prerokovania MŽP informuje prostredníctvom verejnej vyhlášky (https://www.minzp.sk/uradna-tabula/eu-uzemia/). Chceme upozorniť, že prerokovávané územia boli predkladané ako odborný návrh a ich hranice je možné meniť a upravovať aj podľa už teraz identifikovaných plánov na rozvoj obcí.

Národný zoznam území európskeho významu schvaľuje vláda SR. Následne SR zašle Európskej komisii aktualizovanú databázu území Natura 2000.


Obhospodarovanie a vlastníctvo

Lúky a pasienky tvoria typický ráz slovenskej krajiny, sú súčasťou jej histórie, prispievajú k poľnohospodárskej produkcii a vytvárajú podmienky pre život aj vzácnych druhov rastlín a živočíchov.

Obhospodarovanie na týchto lúkach nebude obmedzené, práve naopak. Pre správne zachovanie vzácnych lúčnych biotopov sú pravidelné kosenie či pastva kľúčovými faktormi pre zachovanie výnimočných biotopov na tomto území. Bežné hospodárenie na nich predstavuje kombináciu kosenia jeden- až dvakrát ročne a príležitostnej extenzívnej pastvy, možné je aj prihnojovanie menšími dávkami maštaľného hnoja.

Až 87 % pozemkov v navrhovaných územiach je v neštátnom vlastníctve, preto je ich obhospodarovanie vlastníkmi, užívateľmi kľúčové.  Tieto lúky sa zachovali ako záhumienky za domami alebo ako vzdialenejšie lúky dolín a hrebienkov malých slovenských pohorí. Zaradenie medzi územia európskeho významu nemá vplyv na vlastníctvo pozemkov a komunikácia a spolupráca s vlastníkmi je prioritou pri zachovaní súčasného obhospodarovania týchto lúk.

Bohužiaľ, v posledných rokoch sme svedkami výraznej degradácie mnohých biotopov a znižovania ich biodiverzity. Príčinou je opúšťanie pôdy a nevhodné spôsoby využívania. Rozloha travinných porastov sa stále zmenšuje, farmári opúšťajú pôdu najmä v odľahlých horských oblastiach a na územiach s náročnými prírodnými podmienkami, ako je ťažká dostupnosť či podmáčané pôdy. Nedostatočné obhospodarovanie, prípadne úplné opustenie travinných porastov má za následok ich degradáciu až zánik. O ideálnych spôsoboch hospodárenia na týchto biotopoch sa môžete viac dočítať TU.
 

Odškodnenie neštátnych vlastníkov

Po vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2004 vznikla pre vlastníkov, užívateľov možnosť čerpať finančnú podporu na starostlivosť o lúky vo forme agrodotácií a jedným z finančných nástrojov, ktorý aj v súčasnosti významne ovplyvňuje stav biotopov na Slovensku, je agro-environmentálny a klimatický program v rámci Programu rozvoja vidieka. Tento program okrem iného poskytuje podpory na udržiavanie druhovo bohatých lúk a pasienkov.

Zaradenie pozemkov do navrhovaných území európskeho významu prevažne s druhým stupňom územnej ochrany nebude mať vplyv na nastavenie podmienok Programu rozvoja vidieka SR (vo vzťahu k počtu dobytčích jednotiek a iné). Dôležité je však vhodné nastavovanie intervencií a poskytovania dotácií aj v budúcnosti.

Označenie Natura 2000 (t. j. chránené vtáčie územia a územia európskeho významu) je v krajinách EÚ značkou kvality a možnosťou pre dotácie z fondov EÚ.Viac informácií o Národnom zozname Území európskeho významu nájdete na tomto linku. 

Odkaz na mapový prehliadač distribúcie Území európskeho významu v Európe nájdete na tomto linku.

Manažmentové modely pre údržbu, ochranu a obnovu biotov nájdete na tomto linku.

Viac informácií k rokovaniam môžete nájsť aj priamo na weboch jednotlivých správ národných parkoch a chránených území napr.:

- Správa CHKO Horná Orava - link na info tu
- Správa Pieninského NP - link na info tu
- Správa NP Poloniny - link na info tu
- Správa CHKO Kysuce - link na info tu

uzemia-europskeho-vyznamu-sopsr

Článok spracovala Mgr. Janka Galvánková v spolupráci s Odborom komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR 
Foto: ŠOP SR
Všetky správy

September

Počuli ste, že...