Porada anorganikov ŠOP SR trochu inak

Porada anorganikov ŠOP SR trochu inak

Po viac ako dvojročnej pauze sa malá skupina anorganikov Štátnej ochrany prírody SR znovu stretla v prvé dva júlové dni na pracovnej porade, tentokrát priamo v Národnom parku Muránska planina. Dvojdňová porada sa už tradične niesla v netradičnom duchu.  Prvý deň sme pod vedením koordinátora skupiny anorganikov  RNDr. Alexandra Lačného, PhD. zahájili praktickou činnosťou. Niet nad praktické skúsenosti a znalosti z terénu, a keď sa praktické spojí s užitočným, výsledok je zaručený. Cieľom nášho snaženia bolo prečistenie významného geologického profilu v obci Muráň.  Manažmentové práce spočívali v odstránení náletových drevín a krovín z geologického profilu.  Vďaka nasadeniu a zručnosti všetkých zúčastnených kolegov sa nám podarilo úspešne odkryť reliéf ukrytý pod náletovými drevinami.  Na jedinečnosť miesta bude návštevníkov čoskoro upozorňovať aj informačná tabuľa.

Muránsky zlom patrí medzi najvýznamnejšie a najvýraznejšie zlomové zóny v Západných Karpatoch. V celom priebehu má takmer lineárny priebeh v smere SV – JZ. Jeho morfologický priebeh je viditeľný hlavne v strednej časti – medzi sedlom Besník a Tisovcom v dĺžke cca 35 km, kde tvorí rozhranie medzi mezozoickými karbonátovými komplexami silicika a paleozoickým kryštalinikom veporika kohútskej zóny. Práve v lome za Muráňom sa nachádza jedinečná lokalita zlomového kontaktu kryštalinika Stolických vrchov s karbonátmi Muránskej planiny na muránskom zlome.

Po ukončení manažmentových prác sme sa presunuli do priestorov IS Národného parku Muránska planina, kde porada pokračovala prednáškou doc. Mgr. Natálie Hlavatej Hudáčkovej, PhD. o miliónovom poklade z oblasti paleontológie. Z dôvodu pripravovanej novely trestného zákona a potreby riešenia problému obchodovania so skamenelinami sa prednášky zúčastnili aj traja pracovníci Prezídia Policajného zboru, odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality. Výmenou informácií, názorov a skúseností sme týmto ukončili prvý deň porady.

Druhý deň porady sa niesol vo voľnejšom duchu. Koordinátor skupiny anorganikov zhodnotil činnosť za predchádzajúce dva roky.  Doba ,,covidová,, nepriala osobným pracovným stretnutiam no umožnila jednotlivcom aj z radov našich kolegov venovať sa vedeckej práci a spracovaniu dát z terénu. Vďaka tomuto snaženiu  sme mali možnosť vidieť výsledky a s autormi diskutovať o mapovaní závrtov v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Je zrejmé, že autori majú v danej problematike prehľad, čím rozšírili poznanie anorganických javov v Malých Karpatoch.

Mgr. Slavomír Búci zo Správy CHKO Štiavnické vrchy nás informoval o problematike ťažobnej činnosti v ich územnej kompetencii a neúnosnej situácii vo vzťahu k prírodnému prostrediu.

Počas  druhého dňa porady sme prediskutovali aj oblasť ochrany minerálov na Slovensku. Na problematiku  ochrany významných mineráloch Slovenska a možnosti ich ochrany bola zameraná prednáška Mgr. Daniela Ozdína, PhD. V rámci danej témy sme riešili otázku možnej ochrany buď všetkých lokalít s výskytom minerálov alebo ochranu konkrétneho minerálu. Počas diskusie sa väčšina kolegov zhodla na tom, že ochrana všetkých minerálov nie je možná z dôvodu ich vysokého počtu.

Na záver porady sme si určili úlohy pre ďalšie obdobie a koordinátor skupiny anorganikov ŠOP SR poďakoval všetkým prítomným za účasť na pracovnej porade a s príjemným pocitom, že sme odviedli kus dobrej roboty a dozvedeli sa nové informácie sa rozlúčili.

 muransky-zlom-cistenie-Kusnirikova

muransky-zlom-cistenie-sopsr


autor článku: Mgr. Nikola Kušniráková

krajinár Správy CHKO Východné Karpaty
foto: Kušniráková, Bencúriková

Všetky správy

September

Počuli ste, že...