Záplavy v jaskyni Domica - aktualizácia 22.7.2021

Záplavy v jaskyni Domica - aktualizácia 22.7.2021

Domica bude aj napriek záplavám čoskoro sprístupnená verejnosti

aktualizácia 22. júla 2021

Dňa 18.7.2021 došlo následkom intenzívnej búrky k zatopeniu vstupného areálu ako aj najnižších častí jaskynného systému Domica. Po podrobných obhliadkach jaskyne a areálu s potešením môžeme konštatovať, že vďaka intenzívne prebiehajúcemu čisteniu priestorov bude jaskyňa v bezpečnom a prevádzky schopnom stave už túto sobotu.

Po upchatí ponoru občasného toku Domického potoka, ako jediného odtokového miesta v území, došlo uplynulú nedeľu k vzdutiu vodnej hladiny. Okolo Vstupného areálu jaskyne sa vytvorilo jazero s hĺbkou do troch metrov. Voda sa však našťastie nedostala do elektrických rozvádzačov, svietidlá poškodila minimálne a vyplavila len zamaskované káblové rozvody. V piatok je neplánová ich revízia. Pracovníci Správy slovenských jaskýň aktuálne svojpomocne odstraňujú nečistoty a hustý kal, ktorý doniesla do jaskyne prívalová voda.

Paradoxne väčším škodám zabránili splavené konáre, lístie a nečistoty, ktoré limitovali množstvo vôd, pritekajúcich do jaskyne. Osvedčilo sa i protipovodňové riešenie Vstupného areálu jaskyne. Tento bol vybudovaný po skúsenostiach s podobnou povodňou, ktorá toto bezodtokové územie postihla presne pred 40-timi rokmi. Vtedy tlak vody vyvalil dvere na východe z jaskyne, vážne poškodil a vytrhal betónové chodníky. Miestami zaniesol vyše 1 m hrubou vrstvou blata sintrové výplne a prehliadkovú trasu. Úplne zničil miesta vzácnych archeologických nálezov. Po tejto povodni boli prijaté viaceré opatrenia. V okolí jaskyne došlo ku zmene poľnohospodárskeho využívania okolitých svahov.  Tieto boli dovtedy nevhodne orané po spádnici a pestovala sa na nich kukurica. Následne boli trvalo zatrávnené. Zároveň boli vybudované dva tzv. poldre, ktoré mali zachytávať vodu stekajúcu po svahoch, mal v nich sedimentovať kal a do jaskyne mala odtekať už len relatívne čistá voda. Poldre sú však v súčasnosti zarastené a kvôli zložitým majetko - právnym vzťahom nevieme zatiaľ navrátiť ich funkciu.

Aktuálne predpokladáme ukončenie vyčistenia jaskyne do piatku. V prípade, že odborníci skonštatujú, že jaskyňa je v bezpečnom a prevádzky schopnom stave, bude Domica v sobotu (24.7.2021) opäť sprístupnená verejnosti. (Jaskyňa Domica bola po záplavách oficiálne opäť sprístupnená pre verejnosť v sobotu 24.7.2021.)


pôvodná tlačová správa z dňa 20.7.2021: 

Záplavy zasiahli aj rozsiahly jaskynný systém v Domici

V nedeľu 18.7.2021 okolo 17tej hodiny zasiahli ničivé záplavy v okrese Rožňava aj vzácny jaskynný systém Domica. Hasiči zasahovali na ceste pri jaskyni, kde voda zaplavila časť cesty. Aktuálne prebiehajúce expertné obhliadky a fotodokumentácia ukážu do akej miery bol jaskynný systém poškodený.


Výdatné prívalové zrážky sa začali zhromažďovať v okolí ponoru tzv. Domického potoka. Tento sa krátkom čase upchal naplavenými konármi, lístím a nečistotami z okolia, čím došlo k vzdutiu vodnej hladiny a vytvoreniu jazera, ktoré dosiahlo hĺbku do troch metrov. Pritekajúca voda zničila asfaltový chodník okolo vstupného areálu jaskyne a znečistila najnižšie časti stavby. Pravdepodobne došlo aj k poškodeniu strechy areálu, cez ktorú sa presakujúca voda dostala do interiéru a poškodila dve miestnosti. Jedna z poškodených miestností patrila sprievodcom.

Ako uviedol riaditeľ Správy slovenských jaskýň (SSJ) Štátnej ochrany prírody SR Ján Zuskin: „Po upadnutí vody a dnešnej prvotnej obhliadke jaskyne bolo zistené, že prívalová voda znečistila doneseným kalom a nečistotami z povrchu najnižšie položené časti jaskyne Majkov dóm, Nástupište 1. plavby a časti Panenskej chodby. Z jedného z člnov na plavbe boli odplavené podlahové rošty. Vody občasného podzemného toku Styxu zlomili sintrovú hrádzu a poškodili jednu z vaní na kaskáde Rímskych kúpeľov, ktoré sú symbolom jaskyne.“

V utorok t.j. 20.júla, špecialisti SSJ a odborní pracovníci podrobne zmapujú škody nielen na prírodných hodnotách a výplniach jaskyne, ale aj jej infraštruktúre, ako sú káblové rozvody, elektrické rozvádzače a svietidlá, chodníky a zábradlia v sprístupnenej časti. Po jej spriechodnení a sfunkčnení elektrického osvetlenia sa vykoná obhliadka aj nesprístupnených častí- tzv. 2. plavby a Liečebne. Kompletné škody v interiéry jaskyne a priľahlej infraštruktúre budú však vyčíslené až v nasledujúcich dňoch.  

Jaskyňa Domica tvorí súčasť unikátneho podzemného systému Baradla - Domica s dĺžkou viac ako 30 km, zapísaného do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Takmer 8 km dlhý úsek pod územím Slovenska sa vyznačuje bohatým výskytom sintrových štítov, archeologickými nálezmi ako aj početným druhovým zastúpením netopierov.

Do odstránenia naplaveného bahna a nečistôt, ako aj uvedenia prehliadkovej trasy do prevádzky schopného a bezpečného stavu bude jaskyňa pre verejnosť zatvorená.

 zaplavy-jaskyna-Domica

jaskyna-Domica-zaplavy


domica-zaplavy

Tlačovú správu spracovala Správa slovenských jaskýň v spolupráci s Odborom komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
foto zdroj: SSJ

Všetky správy

September

Počuli ste, že...