Stretnutie s predstaviteľmi ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

Stretnutie s predstaviteľmi ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

Vo štvrtok 18. marca sa stretli zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR (Dušan Karaska – generálny riaditeľ, Karol Pepich – námestník pre ochranu prírody) s vedením ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska (Milan Ovseník – predseda, Juraj Vanko – podpredseda).

Išlo o prvé stretnutie nového vedenia ŠOP SR so zástupcami tejto významnej inštitúcie združujúcej regionálne združenia pozemkových spoločenstiev (tzv. urbáre) po celom Slovensku. Hlavnou témou stretnutia bola výmena informácií o súčasnej situácii oboch subjektov a možná spolupráca v oblasti ochrany prírody a krajiny, osobitne lesov. Generálny riaditeľ ŠOP SR uviedol: „Myslím, že doterajšia (ne)komunikácia vytvorila celý rad nedorozumení a z tohto dôvodu rástla aj vzájomná nedôvera. Tento stav však neprospieva nikomu. Je potrebné vytvoriť podmienky pre spoluprácu na kvalitatívne vyššej úrovni, než to bolo v minulosti a predchádzať tak prípadným nedorozumeniam.“

Zo strany zástupcov ÚNIE bola tlmočená ich konzistentná snaha už od vstupu Slovenska do EÚ o podporu nového konceptu ochrany prírody na Slovensku, ktorá bude založená na princípoch participácie miestneho obyvateľstva, bude aj pre ľudí a prispeje k zastaveniu vyľudňovania vidieckych oblastí aj spravodlivou a včasnou kompenzáciou obmedzení z titulu ochrany prírody.

Z ľavej strany Karol Pepich (námestník pre ochranu prírody ŠOP SR), Milan Ovseník (predseda ÚNIE), Dušan Karaska (generálny riaditeľ ŠOP SR), Juraj Vanko (podpredseda ÚNIE)

Predstavitelia oboch inštitúcii sa zhodli, že akékoľvek možné nedorozumenia sa budú riešiť cestou vzájomnej komunikácie a vysvetlenia, a nie cez médiá. Vedenie ŠOP SR súčasne deklarovalo záujem väčšieho zainteresovania vlastníkov a užívateľov lesa pri ochrane prírody a realizácie spoločných aktivít.

Obe strany sa dohodli aj na zlepšení komunikácie a pravidelnejšom stretávaní, na ktorom by predstavili a odkonzultovali svoje kroky pri ochrane slovenskej prírody a prípadnú spoluprácu v tejto oblasti. Súčasná nepriaznivá situácia v ochrane prírody a zhoršujúci sa stav lesov v dôsledku dramatických klimatických zmien sa dá najefektívnejšie riešiť vzájomnou spoluprácou všetkých zainteresovaných.

 

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...