Získajte finančnú dotáciu na ochranu prírody a krajiny

Získajte finančnú dotáciu na ochranu prírody a krajiny

Environmentálny fond v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR spustil už po druhýkrát Program ochrany prírody (POP). Jeho cieľom je zabezpečiť starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny Slovenska, podporiť ochranu prírody a pozitívny vzťah obyvateľstva k nej.

Program ochrany prírody zahŕňa tri činnosti, v rámci ktorých je možné požiadať o dotáciu. Ide o praktickú starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny, podporu infraštruktúry ochrany prírody a udržateľných foriem turizmu, ale aj oblasť envirovýchovy. Maximálna výška dotácie pre fyzické osoby, neziskové organizácie či nadácie je 5.000 eur. Mikroregionálne združenia obcí a Miestne akčné skupiny môžu získať finančnú podporu až do výšky 8.000 eur. Žiadatelia môžu svoje žiadosti podávať do 19. marca 2021.

V minulom roku bolo z Programu ochrany prírody realizovaných viac než 30 projektov a celkový objem poskytnutých finančných prostriedkov presahoval 150 tisíc eur. Napríklad žiadateľom sa podarilo zrekonštruovať a dobudovať infraštruktúru náučného chodníka Vtáčím rajom v CHVÚ Senianske rybníky, mesto Spišská Stará Ves zlepšila vďaka dotácii úkrytové a hniezdne možnosti pre netopiere, ale i vybrané druhy vtákov a v Galante ošetrili stromy v chránenom areáli Galantský park.

Bližšie informácie, ako aj usmernenia pre žiadateľa nájdete na webe Programu ochrany prírody.

Spracovala: Anna Weissová, oddelenie komunikácie

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...