Nový medzinárodný projekt pre ochranu sysľa pasienkového

Nový medzinárodný projekt pre ochranu sysľa pasienkového

Európskou Komisiou v rámci grantovej schémy LIFE bol schválený medzinárodný projekt Ochrana sysľa pasienkového (Spermophilus citellus), (LIFE19 NAT/SK/001069 Conservation of the European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) at the northwestern border of its range), ktorý je zameraný na ochranu ohrozeného druhu živočícha európskeho významu – sysľa pasienkového a zlepšenie nepriaznivého stavu jeho populácií v severozápadnom okraji areálu rozšírenia v Európe (na Slovensku, v Poľsku a Česku).  Do projektu sú zapojené viaceré partnerské organizácie – BROZ, ŠOP SR, Národná ZOO Bojnice, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Salamandra a Alka Wildlife.

Syseľ pasienkový bol kedysi na Slovensku bežný druh, ktorý sa vyskytoval v nížinných oblastiach a priľahlých pahorkatinách, avšak vplyvom rôznych faktorov, najmä  postupným zanechaním pastvy hospodárskych zvierat, zarastaním resp. úbytkom vegetačných krátkosteblových plôch, alebo naopak rozoraním trávnych porastov, došlo k fragmentácii jeho areálu a zníženiu početnosti. Patrí medzi ohrozené chránené druhy európskeho významu. Preto sa v súčasnosti realizujú aktivity zamerané na jeho ochranu, resp. záchranu tohto druhu. Je to druh  hlodavca žijúci v kolóniách, ktorý preferuje otvorenú krajinu s nízkymi trávnymi porastmi. Najúčinnejšie sa dosiahne takáto štruktúra biotopu pastvou zvierat alebo vhodným kosením v územiach, kde pastva nie je možná. Hlavnými činnosťami BROZ bude preto obnova pastvy alebo zavedenie vhodného kosenia v územiach, kde pastva nie je možná. Podpora potravných možností pre sysľa sa v rámci projektu LIFE zameriava hlavne na zabezpečenie vhodného manažmentu plôch s výskytom sysľa, ale aj vysádzaním ovocných stromov a tvorbou kvetnatých porastov. Nízkopočetné kolónie na pokraji vyhynutia budú prikrmované vhodnými krmovinami, napr. slnečnicou.

Syslie kolónie sú ohrozené vyhynutím aj v Čechách a Poľsku, preto sú do projektu zapojení aj partneri z týchto krajín. Úsilie na všetkých územiach cezhraničného regiónu bude zamerané na zlepšenie topických a trofických možností pre sysľa pasienkového.

V rámci projektu LIFE sa plánuje uskutočniť aj reštitúcia druhu na pôvodné lokality (kde bol výskyt zaznamenaný ešte v nedávnej minulosti) pod gesciou ŠOP SR, ktorá bude participovať aj pri viacerých aktivitách na zvyšovanie povedomia verejnosti (napr. tvorba propagačných materiálov a informačných tabúľ, medializácia projektu, workshopy, vzdelávanie pre verejnosť). Pre úspech projektu je však kľúčové zapojenie vlastníkov a užívateľov pozemkov v lokalitách so súčasným výskytom sysľa, a tiež aj širokej verejnosti, preto sa budú organizovať workshopy a exkurzie so zameraním najmä na replikáciu a transfer skúseností ohľadom záchrany sysľa.

Počas doby realizácie projektu (od 1.9.2020 do 31.12.2027) je cieľom zabezpečiť zlepšenie stavu populácie sysľa pasienkového, a to zvýšením počtu jedincov a reprodukčných kolónií o 100% na Slovensku a o 50% v Poľsku (na Slovensku zvýšenie populácie na 10 vybraných lokalitách, v Poľsku na 2 lokalitách). Ďalej by sa mala zabezpečiť obnova jeho biotopu na 185 ha na Slovensku a 22 ha v Poľsku. Očakáva sa vytvorenie aspoň 207 hektárov vhodných nových biotopov pre rozšírenie cieľového druhu projektu. Počas reštitúcie je plánované založenie minimálne 10 nových kolónií sysľa pasienkového. Vytvoriť by sa mali materiálno-technické podmienky pre trvalo udržateľný manažment lokalít. Ďalej očakávame zvýšenie záujmu verejnosti o problematiku ochrany sysľa pasienkového, využitie ekosystémových služieb pasienkov a podporu takých foriem hospodárenia, ktoré prispievajú k zvýšeniu alebo zachovaniu biodiverzity.

Dôležité bude aj posilnenie spolupráce medzi štátnymi (vládnymi) a mimovládnymi organizáciami ochrany prírody, vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, stakeholdermi pri ochrane prírody v projektovom území.

Veríme, že okrem tohto projektu, sysľom pomôžeme aj prostredníctvom agroenvironmentálnej schémy z programu rozvoja vidieka zameranej na podporu farmárov vhodne hospodáriacich na biotopoch sysľa pasienkového.

Spracovali:

Ing. Andrea Lešová, PhD. (ŠOP SR)

Mgr. Denisa Lőbbová (SON)

Ing. Andrej Saxa (ŠOP SR)

Mgr. Andrea Mikulová (ŠOP SR)

Mgr. Katarína Tuhárska, PhD. (BROZ)

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...