Výskyt medveďa v meste Sabinov - vyjadrenie Zásahového tímu pre medveďa hnedého

Výskyt medveďa v meste Sabinov - vyjadrenie Zásahového tímu pre medveďa hnedého

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR prijal dňa 13. októbra 2020 o 08:43 hod. telefonické hlásenie o výskyte medveďa v intraviláne mesta Sabinov. Podľa doteraz známych skutočností malo k prieniku medveďa do intravilánu mesta prísť v nočných hodinách z 12. na 13. októbra 2020. Predmetný jedinec nebol spozorovaný pri konzumácii komunálneho odpadu, rovnako nie sú známe iné okolnosti, ktoré by nasvedčovali, že ide o problémového jedinca so zmenou správania. Vzhľadom na tieto skutočnosti je pravdepodobné, že sa jednalo o ojedinelý výskyt.   

Zásahový tím pre medveďa hnedého je v prípade opakovaného výskytu pripravený poskytnúť mestu Sabinov plnú súčinnosť pri riešení výskytu medveďa hnedého v intraviláne mesta. O tejto skutočnosti bol oboznámený aj primátor mesta Sabinov, s ktorým Zásahový tím o predmetnej situácii komunikuje.  

Spracovali: pracovníci Zásahového tímu pre medveďa hnedého

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...