ŠOP SR si pripomína 20 rokov od svojho vzniku

ŠOP SR si pripomína 20 rokov od svojho vzniku

Minulý rok sme si pripomínali jubilejných 100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku. Samotná inštitúcia, tak ako ju poznáme dnes – Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) patriaca pod Ministerstvo životného prostredia SR, je však oveľa mladšia a 1. júla slávi 20. výročie od svojho vzniku.

Od roku 2000 máme na Slovensku celoslovenskú odbornú organizáciu s názvom Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici. Vznikla vydaním zriaďovacej listiny Ministerstvom životného prostredia SR ako rozpočtová organizácia zahŕňajúca pod sebou správy národných parkov a chránených krajinných oblastí a dve regionálne správy. V súčasnosti je ŠOPSR príspevková organizácia, ktorá zabezpečuje predovšetkým odbornú činnosť na úseku ochrany prírody a krajiny, vrátane správy jaskýň.

Zákon o ochrane prírody a krajiny

Počas 20 rokov pôsobenia ŠOP SR boli viaceré prelomové udalosti, ktoré ovplyvnili ďalší vývoj tejto inštitúcie ale i ochrany prírody ako takej. Za významné môžeme považovať hlavne prijatie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, pôsobnosť organizácií ochrany prírody, ako aj práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom dlhodobo zabezpečiť zachovanie prírodnej rovnováhy a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a utvárať podmienky na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a na poskytovanie ekosystémových služieb, berúc do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne potreby, ako aj regionálne a miestne pomery.

Vytvorenie Národného zoznamu chránených vtáčích území a území európskeho významu 

Prioritnou úlohou ŠOP SR v roku 2003 bolo vytvorenie Národného zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území a Národného zoznamu území európskeho významu, ktoré boli podmienkou vstupu Slovenska do EÚ a základom budovania sústavy NATURA 2000. V ďalších rokoch sa Národný zoznam území európskeho významu postupne dopĺňal na základe požiadaviek Európskej komisie. Táto úloha kladie vysoké nároky na organizáciu práce a súčinnosť všetkých zložiek organizácie.  

Plnenie medzinárodných záväzkov

Z hľadiska medzinárodných záväzkov plní ŠOP SR záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov (najmä Ramsarský, Bernský, Bonnský, Dohovor o biologickej diverzite a Dohovor CITES), zapája sa do stratégií a akčných plánov, vyhodnocuje ich plnenie, vymedzuje územia medzinárodného významu ako ramsarské lokality na ochranu mokradí, lokality Svetového dedičstva UNESCO a rieši úlohy vyplývajúce z MAB v rámci biosférických rezervácií, ktoré máme na Slovensku štyri – Poľana, Tatry, Slovenský kras a Východné Karpaty.

Novelizácia zákona dáva ŠOP SR nové právomoci

V minulom roku sa ŠOP SR podieľala na príprave novelizácie zákona o ochrane prírody a krajiny. Novelizácia zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2020 zakazuje plošnú ťažbu v národných parkoch a vzácnych územiach a na náhodné ťažby sa vyžaduje súhlas ŠOP SR. Upravili sa aj možnosti riešenia problematických zásahov do vodných tokov, pri ktorých sa v chránených územiach a územiach sústavy Natura 2000 vyjadruje ŠOP SR aj pri zásahoch do vodných tokov realizovaných zo strany správcu toku tak, aby nedochádzalo k poškodeniam záujmov ochrany prírody. Novela zákona ustanovila osobitné pravidlá pre hospodárenie v národných parkoch, na ktorých území by malo byť realizované výlučne prírode blízke obhospodarovanie a minimálne polovica územia národných parkov by v procese zonácie mala byť spravidla zaradená do zóny A s platným 5. stupňom ochrany.

Úlohy pre nasledujúce obdobie

Aktuálne ŠOP SR postupne pripravuje projekty zonácie národných parkov s cieľom zvýšenia ochrany týchto jedinečných území. Ako prvým národným parkom s navrhnutou zonáciou v uvedenom rozsahu bol na prerokovanie predložený Národný park Muránska planina.  Návrh zonácie je rozpracovaný aj pre územie TANAP-u. V záujme ŠOP SR je postupná zonácia aj ostatných národných parkov, s nastavením pravidiel primeraných danému územiu. Jednou z úloh ŠOP SR na nasledujúce obdobie je aj zabezpečenie vyhlásenia území európskeho významu za chránené a príprava ich programov starostlivosti, ukončenie procesu dopĺňania sústavy Natura 2000 v zmysle požiadaviek Európskej komisie, monitoring druhov a biotopov európskeho významu, ktoré tvoria predmet ochrany územia a ďalšie iné úlohy. Veľkou výzvou pre Štátnu ochranu prírody v najbližšom období je zlepšenie komunikácie a budovanie vzťahov so subjektmi hospodáriacimi v chránených územiach a miestnym obyvateľstvom, k čomu by mohlo prispieť aj zjednodušenie schém štrukturálnych fondov v pripravovanom programovom období.  

 

Spracoval: kolektív ŠOP SR

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...