Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov zaradil do zoznamu nové druhy

Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov zaradil do zoznamu nové druhy

Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals) - Bonnský dohovor, ktorý zastrešuje Organizácia Spojených národov (OSN), poskytuje globálnu platformu pre ochranu a trvalo udržateľné využívanie sťahovaných druhov živočíchov a ich biotopov. Prestavuje jediný globálny dohovor, ktorý sa špecializuje na ochranu sťahovavých druhov, ich biotopov vrátane ich migračných trás. Spolupracuje s množstvom medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií a partnermi v médiách, ako aj podnikateľským sektorom. Momentálne je jeho súčasťou 130 zmluvných krajín.

Vo februári tohto roka sa v indickom meste Gandhinagar uskutočnilo 13. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Bonnského dohovoru spolu s pridruženými mítingami Stáleho výboru dohovoru.

Do zoznamu zaradili aj dropa malého

Počas zasadnutia bolo celkovo do príloh I a II dohovoru zahrnutých 10 druhov. Do prílohy I päť druhov: slon ázijský indický (Elephas maximus indicus), drop čiernotemenný (Ardeotis nigriceps), drop bielokrídly (Houbaropsis bnegalensis bengalensis), albatros hnedo-biely (Diomedea antipodensis) a žralok dlhoplutvý (Carcharhinus longimanus).  Dva druhy boli zahrnuté do príloh I a II: jaguár americký (Panthera onca) a drop malý (Tetrax tetrax). Na území Slovenska je bohužiaľ drop malý ako regionálne vyhynutý druh. Do prílohy II boli zahrnuté tri druhy: ovca urial (Ovis vignei), žralok kladivohlavý (Sphyrna zygaena) a žralok šedivý (Galeorhinus galeus). Tri z týchto druhov (drop malý, žralok kladivohlavý a žralok šedivý) navrhla Európska únia. Pre 14 druhov boli schválené spoločné kroky zamerané na tvorbu plánov ochrany. Konferencia zmluvných strán prijala aj Gandhinagarskú deklaráciu, ktorá žiada o integráciu a prioritizáciu sťahovaných druhov a koncept ekologickej konektivity v globálnom rámci pre biodiverzitu po roku 2020, pričom udržanie a obnova ekologickej konektivity je top prioritou Bonnského dohovoru.

Prieskum stavu a ohrozenia sťahovavých vtákov

Na zasadnutí odznela v histórii prvá správa o stave sťahovaných druhov, z ktorej vyplynulo, že populácie väčšiny týchto druhov zahrnutých do Bonnského dohovoru sa zmenšujú a využívanie biologických zdrojov predstavuje pre tieto druhy výrazné ohrozenie. Aj preto sa uskutoční rozsiahlejší a komplexný prieskum za účelom pochopenia stavu jednotlivých druhov a ohrození, ktorým čelia. Špeciálne sa bude pristupovať k druhom, ktoré sú odchytávané z prírody za účelom medzinárodného obchodu. Tento krok si vyžiada spoluprácu Sekretariátu Bonnského dohovoru so sekretariátom Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Spoločne postupne vyhodnotia dopad medzinárodného obchodu na stav zachovania jednotlivých druhov.

Závery zasadnutia vyústili do prijatia rezolúcií a rozhodnutí, ktorých cieľom je pomáhať chrániť sťahované druhy v globálnom meradle. Dohovor má unikátnu pozíciu, aby nasmeroval ochranu sťahovavých druhov a ich biotopov a prispel ku zvráteniu trendov úbytku druhov a biodiverzity vo svete. 

Viac informácií nájdete v časopise Enviromagazín č. 3, ktorý vyjde začiatkom budúceho mesiaca a bude dostupný aj v elektronickej podobe: http://www.enviromagazin.sk/.

Pripravili: Ing. Michaela Mrázová (koordinátorka medzinárodných chránených území), Ing. Andrea Lešová, PhD. (zoologička), Štátna ochrana prírody SR

FOTO: Stanislav Harvančík

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...