V Národnom parku Slovenský kras objavili doteraz najstaršieho netopiera

V Národnom parku Slovenský kras objavili doteraz najstaršieho netopiera

Počas tohtoročného zimného sčítania netopierov na území Národného parku Slovenský kras bol objavený najstarší jedinec podkovára veľkého na území Slovenska a Maďarska. Jedná sa o netopiera, ktorého okrúžkovali v Maďarsku v roku 1993. Tento dvadsaťšesťa­polročný netopier bol nájdený v Jasovskej jaskyni

Odborníci skontrolovali viac než 100 jaskýň

Národný park NP Slovenský kras, ako najrozsiahlejšie krasové územie Slovenska s výskytom viac ako 1300 jaskýň, je najvýznamnejším územím zimného, ako aj letného výskytu netopierov. Odborníci (chiropterológovia) zo správy NP Slovenský kras v spolupráci s dobrovoľníkmi počas každej zimy skontrolujú viac ako 100 jaskýň, priepastí a banských diel. Cieľom zimného sčítania netopierov na zimoviskách, z ktorých mnohé svojim významom presahujú hranice Slovenska, je sledovanie zmien početnosti jednotlivých druhov netopierov v rámci monitorovaných podzemných priestorov.  Sčítanie sa realizuje už od roku 1991 vždy v období od začiatku decembra do polovice marca. Výsledky takého sčítania predstavujú pre odborníkov významné vstupné údaje, ktoré sú nevyhnutné pri zabezpečovaní manažmentu a ochrany jednotlivých zimovísk a konkrétnych druhov netopierov.

V jaskyniach krasu zimuje 18 druhov netopierov

Najpočetnejším druhom netopiera je aj počas tejto, nie príliš výraznej zimy, večernica malá. Na treťom najväčšom zimovisku týchto netopierov v Európe, ktoré sa nachádza práve v Slovenskom krase, bolo zaznamenaných okolo 60000 jedincov. V Európe sú známe iba dve väčšie zimoviská, a to v Bulharsku a Rumunsku. Už dlhodobo je sledovaný pokles početnosti u dvoch druhov netopierov. Ide o netopiera obyčajného a netopiera ostrouchého, čo kopíruje nepriaznivý trend aj v iných krajinách Európy. Odborníci taktiež zistili veľmi malý výskyt tzv. chladnomilných druhov, medzi ktoré patrí uchaňa čierna, večernica severská či netopier fúzatý. „Na lokalitách ich tradičného výskytu, kde na začiatku tisícročia ešte dominovali sa objavujú druhy, ktoré obľubujú práve teplejšie prostredie. Tento jav pripisujeme dlhodobého trendu otepľovania, absencii výrazných zím a zmeny mikroklimatických podmienok v jednotlivých podzemných priestoroch," konštatuje odborník z NP Slovenský kras. Najcennejšími zimujúcimi druhmi sú podkovár južný, podkovár veľký, netopier brvitý, lietavec sťahovavý či netopier pobrežný, ktoré sa v iných pohoriach Slovenska vyskytujú mimoriadne vzácne. Podľa doterajších výsledkov v skontrolovaných jaskyniach krasu zimuje 18 druhov netopierov v celkovom počte okolo 65000 jedincov.

Zdroj: Národný park Slovenský kras

Podkovár veľký

Všetky správy

September

Počuli ste, že...