Karpatské bukové pralesy už majú vymedzené hranice

Karpatské bukové pralesy už majú vymedzené hranice

Po dvanástich rokoch má Slovensko konečne vymedzené hranice Starých bukových lesov a bukových pralesov Karpát. Materiál s úpravou hraníc schválila Vláda SR a tomuto vzácnemu územiu zapísanému v Zozname svetového dedičstva UNESCO tak budeme môcť zaistiť potrebnú ochranu.

Ministerstvo životného prostredia v súčasnosti už pripravuje projekty ochrany pre vyhlásenie jednotlivých prírodných rezervácií. Podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos k definitívnemu schváleniu hraníc Karpatských bukových pralesov na Slovensku uviedol:

„Po dlhých rokovaniach so štátnymi a súkromnými subjektmi sa nám podarilo nájsť dohodu, ktorej výsledkom je zaistenie právnej ochrany tohto vzácneho územia. Obzvlášť ma teší, že takmer 4 300 hektárov lokality bude tvoriť prísne bezzásahové územie.“

Po sfinalizovaní návrhu na zmenu hraníc sa tak ministerstvu životného prostredia podarilo dohodnúť a zaistiť takmer 4 300 hektárov prísne bezzásahového územia. Striktná nárazníková zóna – teda ochranné pásmo, v ktorom sú výrazne obmedzené zásahy do lesných porastov, bola vymedzená na výmere ďalších zhruba 1 700 hektárov. Širšia nárazníková ochranná zóna samotných vzácnych bukových lesov a pralesov UNESCO, kde sa bude môcť hospodáriť len v obmedzenej forme v súlade s princípmi prírode blízkeho manažmentu, bude mať výmeru vyše 13 300 hektárov.

Jedinú výnimku predstavujú súkromné pozemky v NPR Šípková o rozlohe približne 150 hektárov. Tu sa dohodu so súkromným vlastníkom nepodarilo dosiahnuť, a preto územie nebude zaradené medzi lokality UNESCO. Táto lokalita je však už dnes v piatom stupni ochrany a jej vyňatie z návrhu v žiadnom prípade neznižuje ochranu tejto lokality. Generálna riaditeľka sekcie ochrany prírody a krajiny MŽP SR Katarína Butkovská k tomu uviedla:

„Je nám to ľúto najmä vo vzťahu k danému regiónu. Vlastníkom boli ponúknuté skutočne zaujímavé finančné možnosti či už prostredníctvom zmluvnej starostlivosti alebo dlhodobého prenájmu s garantovaním všetkých vlastníckych práv.“

Problematika nedostatočne chráneného vzácneho územia sa ťahá už 12 rokov. Problematickým bol už samotný nominačný projekt zaradenia lokality na Zoznam svetového dedičstva UNESCO v roku 2007. V projekte sa totiž uvádzali dve odlišné rozlohy územia. Kým v texte sa uvádzalo 5 700 hektárov, v mapovej časti bolo zakreslených len 3 500 hektárov. Práve nejasné vymedzenie územia tak komplikovalo aj zaistenie adekvátnej ochrany. Výbor svetového dedičstva Slovensko opätovne upozorňoval na riziko možného poškodzovania prírodnej pamiatky v dôsledku chýbajúcej právnej ochrany a režimu manažmentu lokality.

Pozrite si finálne mapové zobrazenie hraníc lokality UNESCO na Slovensku - Karpatských bukových pralesov, ktoré v pondelok schválila vláda:

(mžpsr + šopsr)

Autor foto: Miroslav Buraľ

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...